Faxe Ladeplads Lystbådehavn
/Top3.jpg
 

                  Havnereglement gældende for Faxe Ladeplads Lystbådehavn (LH) og

                                                 Veteranlystbådehavnen (VLH)  Tidligere Fiskerihavnen !!

                                                                                
    1. Indledende bestemmelser.               
        Brugere af Faxe Ladeplads Lystbådehavn er omfattet af de til enhver tid gældende bestemmelser i      
                             • Vedtægter for Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.B.a. (Ikke VLH)
                             • Havnereglement for Faxe Ladeplads Lystbådehavn  A.m.B.a. og Veteranlystbådehavnen.
                             • Havnereglement for Faxe Havn tilhørende Faxe Kalk A/S  (følger senere!)
                             • Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.
                                (Bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 m. bilag)
                                Reglementet kan downloades på www.flidhavne.dk
                            Brugere skal rette sig efter disse samt de anvisninger, der gives af havnebestyrelsen eller repræsentanter for 
                                denne.
   2. Havnens formål         
             I overensstemmelse med havenes aftaler er havnennes formål at skabe baggrund og fornødne faciliteter for  udøvelse af Lystsejlads.
             Havnene er beregnet til lystsejlere, erhvervsfiskeri er ikke tilladt.
             For så vidt angår havnens organisatoriske forhold henvises til Vedtægter for Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.M.B.A”.
             Lystbådehavnen må ikke benyttes til egentligt bierhvervsfiskeri, men alene til almindeligt fritidsfiskeri.      
   3. Havnens område    
             Til havnens område hører det egentlige havneanlæg med beskyttelsesmoler, havnebassiner, slæbested mod vest, bådebroer, 
             fortøjningspæle, landareal med tilkørselsveje, parkeringsplads m.v. og byggefelt for diverse servicebygninger.     
             Havneområdet er i øvrigt defineret i lejekontrakt  mellem Faxe Kommune og havnene i hver sin aftale,  hvorved bemærkes at lejekontrakt for
             bygninger, der opføres i havnens byggefelt indgås mellem Faxe kommune og den pågældende bygningsejer
   4. Tildeling af bådplads.                        
             Det er en betingelse for tildeling af fast bådplads i havnene, at bådens ejer er medlem af Faxe Ladeplads Sejlklub eller Faxe Ladeplads
             Strandjagtforening, 
             Tildeling af bådpladser i VLH-havnen administreres af  ledelsen i denne havn særskilt fra Lystbådehavnen.
             I Lystbådehavnen er bådpladserne fordelt ved bestyrelsens foranstaltning og i overensstemmelse med den rækkefølge hvori opskrevne har
             været opført på selskabets venteliste. VLH-havnen er ikke omfattet!                                      
             Bestyrelsen i LH offentliggør ventelisten på havnekontoret revideret ca. hvert kvartal fremsendt
             pskrivningsbevis med løbenummer benyttes til aflæsning af positionen på ventelisten.
             Navne forekommer ikke på nævnte venteliste på havnekontoret.                                                                                                                                                                        
             Såfremt to bådejere måtte ønske at skifte plads skal anmodning herom indgives til havnebestyrelsen. Når skiftet er godkendt og
             registreret foretages der tilsvarende om mærkning af bådene.
             Såfremt en bådejer skifter båd skal anmeldelse herom gives til havnebestyrelsen med henblik på rigtig afmærkning af den nye båd.
             Det er endvidere en betingelse, at den nye båd overholder max. målene for den pågældende pladstype.
      5. Tegningsliste                                           
             Såfremt en interesseret bådejers anmodning om køb eller leje af en bådplads i havnen ikke kan imødekommes, fordi alle pladser er optaget,
             kan vedkommende optages på selskabets venteliste mod et gebyr på p.t. kr. 150,-. Der betales herefter kr. 150,- /pladstype pr. påbegyndt
             kalenderår, så længe opskrivningen skal være gældende. Beløbene er inkl. moms.
             Ledige pladser vil herefter blive tildelt i forhold til den rækkefølge, hvori interesserede er optaget på ventelisten for de enkelte pladstyper.
             Pkt. 5 er ikke gældende for VLH-havnen, der har egen opskrivning!
 
     6. Udleje af bådplads   
             Iflg. vedtægternes § 11.2 er en andelshaver, der har fået tildelt bådeplads i havnen berettiget til i for en kortere periode at udleje denne.
             Da bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde skal give samtykke til udlejning og vilkår herfor, bestemmes det, at udlejning af nævnte art
             administreres  af  havneselskabets bestyrelse, idet der oprettes de fornødne  lejekontrakter mellem bestyrelsen og de implicerede parter.
             Videreudlejningen  finder sted ved bestyrelsens foranstaltning efter almene retningslinjer jfr.vedtægternes § 11.2.
             Nærværende havnereglement er grundlag for lejeaftalen med trediemand.
             Intet fartøj i Lystbådehavnen må benyttes til ”husbåd” med fast ophold og være tilmeldt folkeregistret..
             Pkt. 6 er ikke gældende for VLH-havnen, som administreres særskilt!
      7. Principper for fastsættelse af årligt kontingent.   
             Iflg. vedtægternes § 10.1. skal driften af havnen tilrettelægges så-
                             ledes, at der tilstræbes balance mellem indtægter og udgifter.
                             Havnens udgifter finansieres bl.a. ved opkrævning af et årligt andelshaver-kontingent. 
                             Kontingentet opkræves efter følgende principper i LH:
                             •                          Laveste kontingent:                  Bådpladstype 1 og 2
                             •                          Mellemste kontingent:               Bådpladstype 3 og 4
                             •                          Højeste kontingent:                  Bådpladstype 5 og 6
                                                         samt specielle bådpladser.
 
             Det årlige kontingent forfalder til betaling pr. 15. marts, og indbetaling til selskabet skal have fundet sted senest 1. april samme år. 
             Pkt. 7 er ikke gældende for VLH-havnen, dog har havnene ens priser så vidt muligt for samme pladsstørrelser!
 
      8.  Benyttelsen af havnen             
                          8.1  Både med fast plads i Faxe Ladeplads Lystbådehavn skal være forsynet med navn,   hjemsted og    
                          gyldigt pladsnummer. Pladsnummeret kan afhentes på havnekontoret skal være påsat båden inden
                          søsætning, således at det uden vanskelighed fra broen kan iagttages, at båden er fortøjet på rette 
                          plads.                                                                                                                                                                                                                                                                                       8.2   Anvendelse af lystbådehavnens mastekran kræver betaling ved erhvervelse af årskort på                                                                        havnekontoret mod forevisning af gyldig ansvarsforsikring. Gæstesejlere kan benytte mastekranen mod betaling af særligt 
                          gebyr efter bestyrelsens bestemmelse, samt skal kunne fremvise gyldig ansvarsforsikring.    
                          Anvendelse af fiskerihavnens bedding og slæbested skal ske efter nærmere aftale med Lystbådehavnens
                          havnefogeden og  I øvrigt for egen regning og risiko. 
 
                          8.3   Der må ikke henstilles både på havnearealet, medmindre der er tale om havari, og når transport ikke straks er mulig. Ved
                         længerevarende reparationer ud over 2 dage skal båden fjernes fra havnearealet. Denne regel gælder dog ikke for jollepladsen ved 
                         nedkørselsrampen til lystbådehavnen.
 
                          Vinteropbevaring af både på land henvises til Faxe Ladeplads Bådeplads A.m.b.a., for hvilken der   
                          gælder særlige regler og venteliste. Opskrivning sker på havnekontoret.
 
                        8.4.  Bådejeren er ansvarlig for fortøjning, affendring af båden, tov og fald er fastgjort, så det ikke er til  gene for andre i havnen,
                        og skal til enhver tid påses, at båden på forsvarlig vis henligger i havnen uden at være til gene for andre bådejere.
                        Såfremt havnen finder det nødvendigt, at foretage fortøjning, affendring,  pumpning for vand for         
                        at undgå havari m.v. beregnes  p.t. kr. 300,- incl. moms pr. påbegyndt arbejdstime.
                        Det er bådejerens pligt at sørge for tilsyn både sommer og vinter.
 
                        Havnen kan ikke gøres ansvarlig for skader som følge af mangelfuld fortøjning og/eller affendring af både i havnen.
                        Der må ikke efterlades flydende fortøjninger i vandet.
                        Alt tovværk til bådpladser, der ikke benyttes i vinterhalvåret,  skal fjernes fra pladsen.
                        Såfremt det ikke sker, vil de blive fjernet af havnen mod et gebyr på  p.t. kr. 300,- inkl. moms.
                        Tovværket kan senere afhentes efter aftale på havnekontoret.
                                                         
                        Hvis båden ligger i vandet  fra 1/11 – 1/4, skal båden være  Ansvars- &
                        Kaskoforsikret  med vinterdækning – dette skal kunne dokumenteres overfor
                        havnenes ledelse. Dette gælder både andelshavere og lejere i begge havne!
                        8.5   Gæstesejlere kan frit anvende el- og vandinstallationer på broer.
                        Dog må f.eks. varmeovne og køkkeninstallationer eller andre meget strømkrævende installationer skal måler anvendes – udleveres
                        på havnekontoret
                        Andelshavere og lejere af pladser i begge havne skal anvende elmåler ved brug af strøm udover alm. opladning af batterier i højest 1
                        døgn – måler udleveres på havnekontoret. Priser og regler for brugen udleveres samme sted.  
                            
         Ved brug af strøm skal du især følge disse regler:
1)      Målere skal monteres synligt på broen.
2)      Kabel mellem El.-stander og bådens installation skal være et godkendt gummikabel min. 1,5 mm2 og uden samlinger.
3)      Du skal i egen interesse undersøge med forsikringsselskabet om forsikringen dækker, hvis båden ikke er under opsyn under opladning
         af batterier.
4)      Hvor ledning ligger på tværs af broen, f.eks. på Fiskebroen, skal kabel lægges i en revne på tværs af broen, så ingen kan falde over den!
                            
         Vandhaner skal holdes lukkede, når de ikke bruges, og må ikke bruges til vask af båden. Der kan være lukket for vandet fra 1. nov. til 1. april  /
         frost?                                                                                                                                                                                                                                     
                         8.6 Udtømning af bådtoiletter må kun finde sted i udslagskumme ved servicebygning.
                         Affald, herunder fiskeaffald må ikke kastes i havnebassinet, men skal afleveres i de til formålet opstillede containere eller
                         affaldsposer.
                         8.7 Oliespild i havnen eller på dens område skal undgås. I tilfælde af at oliespild alligevel forekommer, skal dette straks meddeles til
                         havnebestyrelsen eller dennes stedfortræder.
                         Der vil på havnens område være opstillet en beholder, hvori affaldsolie skal hældes.
 
                         8.8 Bådejere med fast bådplads kan udover den båd, som medlemskabet giver ret til, frit benytte pladsen til en slæbejolle og / eller 
                         en skydepram, hvis følgende betingelser er opfyldt:
 
                         a)       Jollen må ikke være større end den kan være indenfor bådpladsen sammen med den egentlige medlemskontraktbåd
                         b)      jollens Navn opgives til havnebestyrelsen og forsynes med samme nummer som kontrakt-båden.
                         c)        Jollen må ikke alene henligge på pladsen ud over 24 timer.
 
                        8.9 Synker en båd i havnebassinet eller i indsejlingen til dette, skal ejeren straks afmærke stedet, og i øvrigt underrette bestyrelsen
                        eller dennes stedfortræder. Hævning af båden skal foretages snarest muligt, dog indenfor 48 timer fra uheldet med mindre                           bestyrelsen træffer anden beslutning. Sker dette ikke kan havnebestyrelsen uden varsel lade båden fjerne for ejerens 
                        regning og risiko.
                        8.10 Al sejlads i havnen skal foregå med forsigtighed og hensyntagen til andre både. Bortset fra små joller er det ikke tilladt
                        at gennemsejle industrihavnens område uden motorkraft – max. 3 knob.
 
                        8.11  Er en båd fraværende fra sin plads mere end 24 timer, skal pladsen stilles til rådighed for evt. gæstesejlere. Dette angives
                        ved anbringelse af en grøn brik på broen. Der giives samtidig meddelelse til havnekontoret om tidspunkt for bådens hjemkomst.
                        Kontakt altid havnefogeden sen. dagen før hjemkomst!
 
                        8.12 Gæstesejlere skal primært anvende de til gæstesejlere afsatte pladser. Er disse pladser optaget, kan man sekundært anvende
                        pladser markeret med grøn brik på broen.
                        Gæsteafgift betales uopfordret til havnebestyrelsen eller dennes stedfortræder  i.h.t. bestemmelser  opslået på havnekontoret.
                        Det er gæstesejlernes pligt at orientere sig om disse forhold umiddelbart efter ankomst til 
                        havnen.                                                                                                             
     9) Ansvarsområde
                        Havnene påtager sig intet ansvar for skader på både m.v. i tilfælde af brud på fortøjningspæle, broer eller havneværker i det hele
                        taget.
                        Andelshavere og lejere  er forpligtet til at tegne ansvarsforsikring til afdækning af ansvar for forvoldt
                        skade på havnens værker, andre fartøjer m.v.
   
                         Bådejere, som påfører skader på havnens værker og anlæg eller som ved uagtsomhed forårsager forurening ved oliespild eller
                         lignende, kan pålægges erstatningspligt.
                         Med henvisning til pkt. 4.3. i standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og  mindre fiskerihavne
                         (bekendtg. nr. 9139 af 15. april 2002 m. bilag) gælder der specielt følgende vedr. brug af forbudt bundmali
                 1.     Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende, der indeholder de til enhver tid forbudte stoffer (*) medfører tab af
                         retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse.
 
                 2.     Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende er båd- og/eller pladsejeren forpligtet til at medvirke
                         til testning af den anvendte bundmaling eller lignende. Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af retten til bådplads i
                         havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse. Såfremt båd- og/eller pladsejeren har påført eller anvendt
                         ulovlig bundmaling eller lignende, er båd- og/eller pladsejeren forpligtet til at betale omkostningerne til disse undersøgelser.
 
                 3.     Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende, der indeholder forbudte stoffer, kan havnemyndigheden under formildende
                         omstændigheder påbyde, at båd- og/eller pladsejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner den ulovlige bundmaling
                         eller lignende på en miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne. Efterkommes et påbud herom ikke straks, medfører det tab af
                         retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse.
                         (*) Pt. jf. bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling
                         (Bek.g.nr. 1278 af 12/12/2005, med senere ændringer) og Bekendtgørelse om ændringer af bekendtgørelse om begrænsning af
                         salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til  specielt angivne formål (Organiske tin- forbindelser)
                         (Bekendtgørelse  nr. 926 af 18/11/2002)
 
           10) Andre bestemmelser              
                         Hvor forhold ikke har kunnet forudses og derfor ikke er indeholdt i dette havnereglement, kan skærpelse eller tilføjelser til 
                         reglerne finde sted.
                         Dispensation fra havnereglementets bestemmelser og afgørelser af uoverensstemmelser træffes i første omgang af  VLH eller LH` s
                         ledelse.
                         Der gives dog mulighed for at bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen for vedkommende LH. 
                                                                                                         
                                                                          Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.B.a
                                                                                                     og
                                                                                     Veteranlystbådehavnen                 
 
                                    På www.fakseladepladshavn.dk  er det muligt at hente en pladsoversigt i Lystbådehavnen!                
                                                                        Havnens koordinater: N55128 E12096
 
                                                     Nærværende havnereglement er vedtaget  den  10. februar 2023            
 
                                                               Bestyrelsen for Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.B.a  
 
                                              Flemming Juel                 Steen Jul Larsen                          Gert Bøyesen
                                              formand                            næstformand                  
 
                                                                  Bjarne Bøgard                         Ole Meisler  
 
                                                                   
                                                                                  Veteranlystbådehavnen
                                                                    Rosendal og Margretelund Godser A/S
 
                                                                                    Kevin Henriksen Hertz
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
                                                                                        Side 8
 Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.b.a.
Strandvejen 1, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf. 5671 6232