Faxe Ladeplads Lystbådehavn
/Baadeplads top 3.jpg

Bådepladsen - Referater

 

Dagsorden

Torsdag, d. 29. okt. 2020 Kl. 19.00
Sejlklubben grundet afstandskrav / Corona
Indbudt til mødet:
 
Bestyrelsen:
Flemming Juel, formand 
Steen Jul Larsen,  Strandjagtforeningen
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Holger Pedersen, Sejlklubben
Gert Bøyesen
 Suppleanter:
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen
Kjeld Mikkelsen, Sejlklubben
Referat  / afbud:  Kjeld Mikkelsen
 Pkt. 1) Godkendelse  af dagsorden
 Referat:   Godkendt 
Pkt. 2) Orientering om balance pr. dato
         FJ medbringer skema med oplysning om balancen
         Selskabet har solgt 2 pladser – pl. nr. 30 (lille) og pl. nr. 32 (stor)
         Vi har herefter forøget vores kassebeholdning /egenkapital 
 Referat: Orientering taget til efterretning
 Pkt. 3) Vedtægter
           Forslag til nye vedtægter kan forelægges på den ordinære generalforsamling.
           Sandsynligvis er det nødvendigt med en extraordinær generalforsamling.       
           Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter. 
 Referat:  Vedtægter fortsætter uændret – pladsreglementet skal gennemgås og rettes efter behov.
 Pkt. 4) Toiletforhold på BP
            Der er fremkommet forslag til etablering af toiletforhold, håndvask og lille
            vandvarmer og varmeovn til at holde frostfrit i toiletrum.
            Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter videre forløb.
 Referat:  Det vil koste ca.  kr. 75.000  i etablering eksl. moms – forslaget  trækkes  grundet  omkostningerne.
 Pkt. 5) Ny mødedato
             Referat:  Forslag – Torsdag, d. 10. dec. kl. 18.00
 Pkt. 6) Eventuelt       
            Referat:   Intet
Mødet slut!
 
Torsdag, d. 10. sept. 2020 Kl. 19.00
Havnekontoret
Grundet smittefare af Covid-19, har der ikke været holdt møder i dette selskab siden generalforsamlingen i 29. februar 2020.
 
Indbudt til mødet:
Bestyrelsen:
Flemming Juel, formand 
Steen Jul Larsen,  Strandjagtforeningen
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Holger Pedersen, Sejlklubben
Gert Bøyesen
 
Suppleanter:
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen
Kjeld Mikkelsen, Sejlklubben
 Referat  / afbud:  Ingen
 
Pkt. 1) Godkendelse  af dagsorden
 Referat:  Godkendt
 
Pkt. 2) Formanden orienterer
 
 • De nye ”Mastehylder” er ved at være klar til brug – det er  blevet  til 4 hylder
        max. længde 12 m. Hylderne er monteret på nordsiden af skuret.
 • Der er foreløbig solgt 2 af de både som jeg har talt med om salg / fjernelse fra pladsen.
 • Orientering om økonomi
Pkt. 3) Køb af trailer til alles brug på BP.
             FJ har indkøbt godkendt  trailer -  alle på pladsen kan benytte sig af, mod at
            medbringe gyldig registreringsattest. Der kræves kun alm. B-førebevis, hvis du skal
            en tur på genbrugen i Rønnede.
            Traileren var et engangstilbud i et dødsbo til kr. 3.500,- inkl. moms, syn og afgifter  
            til staten har beløbet sig til ca. kr. 950,-..
            FJ fremfører ovenstående til  bestyrelsens godkendelse.
 Referat:  Bestyrelsen godkendte købet.
 Pkt. 4)  Både der ejes af andelshavere og lejere.
 
             Der er foreløbig solgt 2 både, som nævnt, og der er givet tilsagn om fjernelse af 3
             både, alle lejere.
             Person refereres ikke!
             Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter videre forløb.
 • FJ udsender brev til alle potentielle  lejere af plads om tilbud om køb af plads
 • Andelshaver  ønsker at sælge sin andelsplads under  grundet meget  særlige omstændigheder – nærmere om sagen på mødet.
 Referat:   Vi undlader at udsende breve.
                 FJ kan indløse bådpladsen.
 Pkt. 5) Ny mødedato 
            Referat:   Efter behov.
 Pkt. 6) Eventuelt      
           Referat:   Oprydning  på pladserne i efteråret.
 
Mødet slut!
 

Referat af generalforsamling 29. februar 2020 

1. Valg af stemmetællere og dirigent
Referat:
Stemmetæller – Kirsten Mikkelsen
Dirigent: Gert Bøyesen
2. Bestyrelsens beretning
Referat:  Godkendt – uden bemærkninger
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Referat: Godkendt uden bemærkninger
4. Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
Referat: Godkendt uden bemærkninger.
5.      Valg af formand
Flemming Juel (genopstiller)
Referat: Genvalgt for 2 år

6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem

På valg 2020:
Jørgen Boots, Sejlklubben, valgt til 2020   (genopstiller ikke)
Referat: Bestyrelsen foreslår Gert Bøyesen.   Valgt for 2 år. 

7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant

På valg 2020:
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen, valgt til 2020 – (genopstiller)
Referat: Jørgen Nielsen genvalgt for 2 år
              Kjeld Mikkelsen – valgt for 1 år.

 8. Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem 

På valg 2020:
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen.  – udpeget til 2020 – (genopstiller)
Referat: Genvalgt for 2 år
9. Valg af 1 bilagskontrollant,   
samt 1 suppleant for denne 
På valg for 1 år er: 
a)      Henning Larsen
b)      Steen Wistoft
Referat: Henning Larsen - genvalgt
                Steen Wistoft - genvalgt
10. Indkomne forslag
Ingen forslag at behandle
11. Eventuelt
Referat: Ny model for pladsfordeling skal drøftes i bestyrelsen.

Faxe Ladeplads, d. 29. februar 2020

__________________________________   ______________________________________

                      Gert Bøyesen                                                    Flemming Juel
                          Dirigent                                                             formand

Generalforsamling slut. --------------------------

 

Dagsorden

Torsdag, d. 23. jan. 2020 bilag 83

Havnekontoret

Indbudt til mødet:
 
Bestyrelsen:
Flemming Juel, formand 
Steen Jul Larsen,  Strandjagtforeningen
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Jørgen Boots, Sejlklubben 
Holger Pedersen, Sejlklubben
 
Havnefoged Henrik Elo Jensen 
Suppleanter:
Gert Bøyesen, Sejlklubben
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen 
Referat  / afbud:  Jørgen Boots
Pkt. 1) Godkendelse  af dagsorden
Referat:  Godkendt
Pkt. 2) Formanden orienterer
            Arbejdsbeskrivelse udover formandsposten vedhæftes.
Pkt. 3) Balance pr. dato
           FJ medbringer oversigt  over  økonomien.
 • Budget 2020: Formandens forslag til budget  for  havnefoged og BP til  godkendelse.
Referat:  Orienteringen taget til efterretning og budget godkendt.
Pkt. 4) Generalforsamling 2020
            Herunder:
            Dato:  Generalforsamlingen afholdes d. 29. febr. 2020 fra kl. 9.30, start LH
 • Dirigent: Forslag til dirigent. – Referat: Bestyrelsen foreslår Gert Bøyesen
 • Hvem er på valg: Flemming, Steen (udpeges, Strandjagtf.)  og  Jørgen Boot
Referat:  Jørgen Boots ønsker ikke genvalg. Gert indstilles til bestyrelsen.
Ny suppleant foreslås også på generalforsamlingen.
 • Forslag:  Ingen forslag at behandle.
Dagsorden til generalforsamlingen er vedhæftet efter dette referat.
Pkt. 5) Ny mødedato
Referat: Efter behov
Pkt. 6) Eventuelt      
Referat:   Intet
 ---------------------
Ordinær generalforsamling
Lørdag, d. 29. februar 2020 fra ca. kl. 10.30 efter Lystbådehavnens gns.
Faxe Ladeplads Bådeplads A.m.B.a.                                                          
Dagsorden: 
 1. Valg af stemmetællere og dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
 5. Valg af formand Flemming Juel (genopstiller)
 6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
        På valg 2020: Jørgen Boots, Sejlklubben, valgt til 2020   (genopstiller ikke)
        Ole Meisler, Strandjagtforeningen,  valgt 2021
    7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
        På valg 2020:
        Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen, valgt til 2020 – (genopstiller)
        Gert Bøyesen, Sejlklubben, valgt til 2021
    8. Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem
        På valg 2020:
        Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen.  – udpeget til 2020 – (genopstiller)
        Holger Pedersen, Sejlklubben, valgt til 2021
     9. Valg af 1 bilagskontrollant,   
                           samt 1 suppleant for denne
         På valg for 1 år er:
          a)      Henning Larsen
          b)      Steen Wistoft
      10. Indkomne forslag
            Ingen forslag at behandle
       11. Eventuelt
 Bestyrelsen 
-----------------
Referat af møde Onsdag, d. 13. dec. 2019
Pkt. 1) Godkendelse  af dagsorden
Referat:  Godkendt
Pkt. 2) Formanden orienterer
            Formanden orienterer om forsikringsforhold omkring skuret efter aftale, El-tavle m.v. er dækket ved brand.
Pkt. 3) Balance pr. dato
            FJ medbringer oversigt over  økonomien.
           Referat: Orienteringen til efterretning.
 
Pkt. 4) Hvis Faxe Kommunen godkender nyttiggørelse af sediment fra havnen / 
            placering på bådepladsen.
            Formanden orienterer om sagens stade på mødet.           
            Referat:   Orientering taget til efterretninger 
Pkt. 5) Eventuelt
           Referat:  Slanger  fra Faxe Kalk – kan de genanvendes? - OM undersøger sagen.
Pkt. 6) Ny mødedato       
           Referat:  Torsdag d. 23. januar 20 - planlægning af generalforsamling d. 29/2 2020, inkl. budget
Mødet slut! 
 
Referat af møde d. 24. okt. 2019.
Pkt. 1) Godkendelse  af dagsorden
Referat:  Godkendt
Pkt. 2) Formanden orienterer 
 • Faxe Kommune har ryddet ca.1 m på deres side af hegnet  mod vejen.
        FK har fremadrettet lovet, at det er lagt ind deres rydningsplan pr. år.
 
Pkt. 3) Balance pr. dato
            FJ medbringer oversigt over  økonomien.
            Referat:  Taget til efterretning af bestyrelsen.                                   
Pkt. 4) Hvis Faxe Kommunen godkender nyttiggørelse af sediment fra havnen / 
            placering på bådepladsen.
            FJ og Gert orienterer om møde med Faxe Kommune om sagen.
            Ansøgning om nyttiggørelse er afsendt til Faxe Kommune.          
            Referat:  Orientering taget til efterretning - der tages stilling til sagen på næste møde.
 Pkt. 5) Placering af stativ til master på Bådepladsen
            FJ og Elo foreslår, at det opsættes i hegnet  bag skuret i stedet for på siden af
            skuret.
            Referat:  Steen og Flemming undersøger muligheder og vender tilbage med forslag.
Pkt. 6) Eventuelt
            Referat:  Intet
Pkt. 7) Ny mødedato       
           Referat:  Forslag – Torsdag, d. 12. dec. kl. 17.00
Mødet slut
--------------
Referat af generalforsamling afholdt i Sejlklubbens lokaler lørdag d. 23. februar 2019

1.  Valg af stemmetællere og dirigent. Jørn Engelbrecht og Jørgen Nielsen valgt til stemmetællere. Gert Bøyesen valgt til dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Poul Johansson fremlagde regnskabet. Regnskabet godkendt.
4.  Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse. Poul fremlægge ligeledes budgettet. Budgettet blev godkendt.
5.   Valg af formand. Valgt  for 1 år
6.   Valg af 1 bestyrelsesmedlem. På valg 2019: Knud Drent, Sejlklubben (genopstiller ikke) Jørgen Boots, Sejlklubben, valgt til 2020.  Ole Meisler opstillet – valgt for 2 år.
7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant. På valg 2019: Repræsent. for Sejlklubben vælges for 2 år. Holger Pedersen,  Sejlklubben, valgt til 2019 som suppleant (genopstiller som Bestyrelsesmedlem / udpeges af Sejlklubben) Ole Meisler valgt til 2020  som suppleant.   Holger Pedersen  udpeget til bestyrelsen / valgt  i stedet for Gert Bøyesen for 2 år. Ole Meisler valgt til bestyrelsen i 2 år i stedet for     Knud Drent.
8.   Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem. På valg 2019 Gert Bøyesen, Sejlklubben, udpeget/valgt til 2019 (genopstiller/ønsker til  suppleant i stedet for Holger). Strandjagtforeningen: Steen Jul Larsen – udpeget/valgt til 2020. Gert Bøyesen valgt til suppleant for 2 år. Jørgen Nielsen valgt til suppleant for 2 år.
9.   Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant for denne. På valg for 1 år er: a)     Henning Larsen b)     Steen Wistoft. Henning Larsen genvalgt. Steen Wistoft genvalgt (var ikke tilstede).

10.  Indkomne forslag Ingen indkomne forslag at behandle.
11.  Eventuelt. Tim mener, at tvungen medlemskab af klubber er ulovligt. Tim Jensen modtager svar når bestyrelsen har  behandlet sagen på næste møde og har kontaktet FK om sagen.
 

 
Referat af møde 
 
Torsdag, d. 17. januar 2019
 
Indbudt til mødet:
Bestyrelsen:
Flemming Juel, formand 
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen
Jørgen Boots, Sejlklubben 
Gert Bøyesen, Sejlklubben - afbud
Knud Drent, Sejlklubben
 
Havnefoged Henrik Elo Jensen
 
Suppleanter:
Holger Pedersen, Sejlklubben
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
 
Godkendelse af dagsorden
Referat: Godkendt
 
Formanden orienterer:
 
Intet at orientere om.
 
Pkt. 3) Årets driftsresultat i BP 
FJ medbringer balance på mødet / oplæg til 
regnskab for 2018.
 
FJ medbringer forslag til budget.
 
Referat: Resultatet tilfredsstillende og taget til efterretning af bestyrelsen - budget for 2019 godkendt.
 
Pkt. 4) Generalforsamling 2019
FJ foreslår Lørdag, d. 23. februar 2019 fra kl. 13.00 i
Flsk. klubhus.
1.Forslag til dirigent
2.Hvem er på valg
Knud Drent – Flsk
Holger Pedersen (suppleant – Flsk.)
Gert Bøyesen – udpeget af Flsk.
 
3.Forslag til pkt. 8 – sidste frist d. 15/1 19
 
Referat: 
Generalforsamlingen afholdes Lørdag, d. 23. februar 2019 fra kl. 9.30 i Sejlklubbens lokaler!
Bådepladsens generalforsamling afholdes umiddelbart efter Lystbådehavnens.
 
Sven G. Nielsen kontaktes til dirigent.
 
Valg: Knud Drent ønsker ikke genvalg
Holger Pedersen ønsker at opstille til bestyrelsen
Gert Bøyesen ønsker opstilling til suppleant.
 
Pkt. 5) Næste møde - efter behov
 
Pkt. 6) Eventuelt - intet
 
Mødet slut!
 
 
 
Referat fra møde d. 13. december 2018
 
Der er ledige pladser hvis nogen skulle få lyst til at benytte pladsen.
 
Pkt. 3) Orientering om økonomi 
FJ orienterer om debitorer og bankbeholdning. 
Referat: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
 
Pkt. 4)Næste møde 
Referat: Torsdag, d. 17. januar 2019
 
Pkt. 5) Eventuelt
Referat: Intet
 

 
Torsdag, d. 15. nov. 2018 begynder her. 
 
Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden 
 
Pkt. 2) Formanden orienterer
 
 
•Der var lidt problemer med placering af en stor båd – kranvognen kunne ikke placere den på den planlagte plads, derfor kom den til at stå ved hegnet mod vejen.
 
 
Pkt. 3) Balance 
FJ omdeler og orienterer om bankbeholdning og 
driftsbalancen på mødet.
Referat: Bestyrelsen orienteringen til efterretning.
 
Pkt. 4)Næste møde - Torsdag, d. 13. dec. 2018 på Havnekontoret.
 
 
Pkt. 5) Eventuelt - Intet
 
 
Mødet slut
 
 
 
Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden
Referat: Godkendt 
 
Pkt. 2) Formanden orienterer
Referat: 
•Der er opsat 4 nye slangeholdere op på lysmasterne / 20 m pr. holder
 
Pkt. 3) Økonomi 
FJ orienterer på mødet.
Referat: Orientering taget til efterretning.
 
Pkt.4) Ny forretningsorden
Godkendt på sidste møde – klar til underskrift på 
dette møde.
Ny forretningsorden udsendes til alle når underskrift
er ok!
Referat: Godkendt og underskrevet på mødet.
 
Pkt. 5) Behandling af ”gamle” både
Både der har henstået i årevis, samt kan vurderes til 
ingen fremtid på vandet / havnen.
FJ medbringer liste med navne og både der bør 
fjernes fra pladsen – medbringes også til dette 
møde.
Referat: Vi ser tiden an om de der er tilskrevet fjerner bådene - tages stilling derefter. 
 
Pkt.6) Formanden foreslår lukning af port på siden af
pladsen og både stilles på tværs på midten af pladsen.
 
a)Lukning betyder plads til yderligere 3 både.
Porten bruges stort set ikke af nogen. 
 
Referat: Bestyrelsen godkendte forslaget - transportable stilles foran porten.
 
b)På midten af pladsen sættes bådene på tværs i det antal det kan lade sig gøre uden gene for nogen.
 
Referat: Bestyrelsen godkendte forslaget.
 
Pkt. 7) Næste møde - efter behov
 
Pkt. 8) Eventuelt - intet
 
Mødet slut
 
 

 
 
Referat af møde d. 14. juni 2018.
 
Indbudt til mødet:
Bestyrelsen:
Flemming Juel, formand 
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen
Jørgen Boots, Sejlklubben 
Gert Bøyesen, Sejlklubben
Knud Drent, Sejlklubben
 
Havnefoged Henrik Elo Jensen
 
Suppleanter:
Ole Rebsdorf, Sejlklubben - afbud
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
 
Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden 
 
Pkt. 2) Formanden orienterer - intet
 
Pkt.3) Ny forretningsorden
Ny forretningsorden / nye andelsbeviser
a)I forbindelse med den nye dataforordning, er der
skærpede krav til bestyrelser om tavshedspligt.
Den nye forretningsorden er vedhæftet 
indkaldelsen, bemærk ændringen under pkt. 6.1. – 
6.3. – ellers ingen i forhold den gamle.
 
Referat: Bestyrelsen godkendte de nye punkter, der herefter indsættes i forretningsordenen.
 
b) Andelsbeviserne
Skal vi udskifte andelsbeviserne?
FJ orienterer om sagen på mødet.
 
Referat: Andelsbeviserne udskiftes til nye i takt med handler.
 
Bestyrelsen drøfter sagerne og beslutter
 
Pkt. 4) Behandling af ”gamle” både
Både der har henstået i årevis, samt kan vurderes til 
ingen fremtid på vandet / havnen.
FJ medbringer liste med navne og både der bør 
fjernes fra pladsen – godkendelse brev.
 
Referat: Bestyrelsen godkendte FJ` s oplæg til brev - brevet udsendes snarest til de berørte bådejere.
 
Pkt.5) Næste møde - efter behov
 
Pkt. 6) Eventuelt - intet
 
Mødet slut !
 

 
Referat af møde d. 22. marts 2018
 
Indbudt til mødet:
Bestyrelsen:
Flemming Juel, formand 
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen
Jørgen Boots, Sejlklubben 
Gert Bøyesen, Sejlklubben
Knud Drent, Sejlklubben
 
Suppleanter:
Ole Rebsdorf, Sejlklubben
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
 
Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden 
 
Pkt. 2) Formanden orienterer
 
Pkt.3) Konstituering af bestyrelsen efter Gnfs. 2018
1.Valg af næstformand - Steen Jul Larsen genvalgt
2.Valg af sekretær - Flemming Juel genvalgt
 
Pkt. 4) Belægning foran skur m.v.
FJ foreslår indkøb af nøddesten til fyld på området
ved skuret og indkørslerne til pladsen.
Referat: Der indkøbes sten til hullerne omkring skuret og foran.
 
Pkt. 5) Behandling af ”gamle” både
Både der har henstået i årevis, samt kan vurderes til 
ingen fremtid på vandet / havnen.
 
Referat: De værste af bådene tilskrives med opsigelse med udgangen af oktober 2018.
 
Pkt. 6) Skiltning på pladsen
1.Ordensreglement
2.Affaldssortering m.v.
3.Porte, lås m.v.
 
Referat: Godkendt og etableres hurtigst muligt.
 
Pkt.7) Næste møde - Efter behov
Pkt. 8) Eventuelt - intet
 
Referent
Flemming Juel
 

 
 
Der er intet at referere fra formøde i bestyrelsen - vi henviser til referat i generalforsamlingen.
Møde slut.
 
Ordinær generalforsamling
Lørdag, d. 24. februar 2018
Faxe Ladeplads Bådeplads A.m.B.a.
 
Stemmeberettigede andelshavere: 17 - 6 tilstede uden stemmeret i alt 23.
 
Dagsorden:
1.Valg af stemmetællere og dirigent
Referat: Helle Reumert og Jørn Engelbrecht valgt til stemmetællere.
Sven Gerner Nielsen indstillet af bestyrelsen og valgt uden modkandidat.
 
2.Bestyrelsens beretning
Referat: Der var ingen bemærkninger til bestyrelsens beretning. Beretningen kan af andelshavere rekvireres hos formanden og fremsendes pr. mail.
 
3.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Referat: Godkendt - regnskabet udviste et overskud før afskrivninger på ca. 25.000,-.
 
4.Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse. 
Referat: Budgettet blev godkendt uden ændringer af kontingent og udlejningspriser.
 
5.Valg af formand
På valg 2018:
Flemming Juel (genopstiller for 2 år)
Referat: Flemming Juel genvalgt uden modkandidat for 2 år.
 
6.Valg af 1 bestyrelsesmedlem
På valg 2018:
Jørgen Boots, Sejlklubben, valgt til 2018 (genopstiller)
Knud Drent, valgt til 2019 
Referat: Jørgen Boots genvalgt uden modkandidat for 2 år.
 
7.Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg 2018: 
Repræsentant for Strandjagtforeningen vælges for 2 år.
Ole Rebsdorf, Sejlklubben, valgt til 2019
Referat: Ole Meisler valgt uden modkandidat for 2 år.
 
8.Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem
På valg 2018:
Strandjagtforeningen: Steen Jul Larsen – udpeget/valgt til 2018
Sejlklubben: Gert Bøyesen, udpeget/valgt til 2019
Referat: Steen Jul Larsen genudpeget uden modkandidat for 2 år
 
9.Valg af 1 bilagskontrollant, 
samt 1 suppleant for denne
På valg for 1 år er:
Referat:
Eddie van Lüthje (ønsker ikke genvalg) 
a) Henning Larsen, valgt for 1 år.
b)Steen Wistoft, genvalgt for 1 år.
 
10.Indkomne forslag
Referat: 
Ingen indkomne forslag at behandle.
 
11.Eventuelt 
Intet - beretningen var dækkende for info om fremtiden.
 
Generalforsamlingen slut!
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde d. 18. jan. 2018:
 
Indbudt til mødet:
Bestyrelsen:
Flemming Juel, formand 
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen
Jørgen Boots, Sejlklubben 
Gert Bøyesen, Sejlklubben
Knud Drent, Sejlklubben
 
Suppleanter:
Arne Aasbjerg, Strandjagtforeningen - afbud
Ole Rebsdorf, Sejlklubben - afbud
 
Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden - godkendt
 
Pkt. 2) Formanden orienterer - intet
 
Pkt. 3) Økonomi BP 2017 
herunder:
•Afskrivning af pladsen - afskrivning aftalt med ReviFaxe
 
•FJ orienterer på mødet om årets 
foreløbige resultat, og medbringer oplæg til 
nyt budget for 2018 til drøftelse.
Referat: Tilfredsstillende resultat.
•Drøftelse af pasning af pladsen 2018
Referat: FJ passer pladsen efter nærmere aftale.
 
Pkt.4) Generalforsamling 2018
 
•Dato / forslag 24. februar ca. kl. 14.30 Sejlklubben - godkendt
•Hvem er valg og genopstiller?
Sejlklubben:Jørgen Boots - genopstiller - Strandjagtforeningen: Sten Jul Larsen - ønsker genudpegning.
 
•Dirigent 
Bestyrelsen indstiller Gert Bøyesen til posten.
 
Pkt.5) Næste møde 
Møde før generalforsamlingen d. 24. februar 2018 kl. 12.00.
 
Pkt.6) Eventuelt
 
Intet
 
Mødet slut
 

 
 
Referat af møde d. 26. okt. 2017
 
Indbudt til mødet:
Bestyrelsen:
Flemming Juel, formand 
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen
Jørgen Boots, Sejlklubben 
Gert Bøyesen, Sejlklubben
Knud Drent, Sejlklubben - afbud
 
Suppleanter:
Arne Aasbjerg, Strandjagtforeningen - afbud
Ole Rebsdorf, Sejlklubben
 
 
Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden 
Referat: godkendt
 
Pkt. 2) Formanden orienterer
 
•Kritik af forholdene på Bådepladsen
Der er fremsat mange kritiske røster omkring bådepladsens beskaffenhed og måde pladsen er indrettet på.
Yderligere orientering på mødet.
 
•CVR-registret kræver ID på vores bestyrelsesmedlemmer.
I et brev fra Erhvervsstyrelsen er vi blevet gjort opmærksom på, at vi i bestyrelserne, LH + BP, skal indsende / registreres med kopi af sundhedskort og billede-ID, f.eks. kørekort eller pas. Dette gælder ikke suppleanter. 
Jeg skal derfor bede om, at dette medbringes til mødet.
 
Pkt. 3) Økonomi på BP, herunder:
a)Fakturering af pladser Andelshavere og lejere
Referat: Orientering taget til efterretning - formanden oplyste at der skal stå ca. 60 både på pladsen - faktura er udsendt til alle.
 
b)Bankkonto efter regninger er betalt for ny plads
FJ orienterer på mødet
Referat: Budget på ombygning af ny plads er overholdt på nær + kr. 100 !
 
Pkt.4) Politik / ubrugelige både på pladsen
Hvilken politik skal vi bruge overfor både der bare
henstår uden de bliver brugt, og ikke ser ud til at 
komme til det indenfor en rum tid?
Referat: Bestyrelsen udarbejder oplæg til næste generalforsamling til vores vedtægter. 
 
Pkt. 5)Transport af både fra havn til Bådeplads og retur.
 
Efterhånden som tiden er gået og flere både er
kommet til, omkring 60 stk. af forskellig størrelse, er 
tiden vel kommet til en debat om mulighed for egen 
transport af bådene til og fra pladsen.
 
Referat: Bestyrelsen mener ikke der er basis for dette før evt. ny havn er klar.
 
Pkt.6) Næste møde / Forslag torsdag, d. 14. dec. 2017 - godkendt
 
Pkt.7) Eventuelt - intet
 
 
Referent FJ
 

 
Referat af møde d. 25. juni 2017
 
•Nordea har fået materiale omkring vores aktiviteter i BP. 
 
•Tyveri af påhængsmotor omkring St. bededagsferien.
Desværre låses der ikke efter brug.
 
Pkt. 3) Konstituering 
•Valg af næstformand - Steen Larsen valgt
•Valg af sekretær - Flemming Juel valgt
 
Pkt. 4) Økonomi på BP, herunder:
•Bankkonto
•Debitorer
 
Dette punkt refereres ikke!
 
Pkt. 5) Dræning m.v. af den nye del af pladsen 
Generalforsamlingen godkendte etablering af ny El-
stander, 3 CE-stik på skurets sydlige side og 
etablering af vandhane, endvidere dræning / 
etablering af fachine på den nye plads til en samlet 
pris af max. kr. 60.000,- eksl. moms.
 
Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter hvornår 
arbejdet skal igangsættes.
 
Referat: Arbejdet igangsættes snarest det er muligt i sommer!
 
Pkt. 6) Forslag til ændring af pladsfordeling
FJ har fremlagt forslag til ny pladsfordeling.
 
Der skal påregnes nogle udgifter til flytning af både 
og stativer i forbindelse med omrokeringen.
 
Referat: Formandens forslag til ny pladsfordeling, især i det nye afsnit, godkendt af bestyrelsen.
 
Pkt. 7) Næste møde 
 
Referat: efter behov.
 
Pkt. 8) Eventuelt
 
Referat: intet
 
Mødet slut.
 

 
Referat af Generalforsamling d. 25. februar 2017 i Sejlklubbens lokaler!
16 fremmødte stemmeberettigede andelshavere.
 
Dagsorden:
 
1.Valg af stemmetællere og dirigent
Referat: Stemmetæller - Helle Reumert
Dirigent: Gert Bøyesen
 
2.Bestyrelsens beretning
Referat: Godkendt enstemmigt
 
3.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Referat: Godkendt uden bemærkninger
 
4.Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
Referat: Godkendt uden der sker kontingentforhøjelser.
 
5.Valg af formand
På valg 2017:
Flemming Juel
Referat: Valgt for 1 år
 
6.Valg af 1 bestyrelsesmedlem
Referat: Knud Drent valgt for 2 år 
 
7.Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg 2017: 
Referat: Ole Rebsdorf valgt 2 år i 2017 
 
8.Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem
På valg 2017:
Gert Bøyesen, Sejlklubben
Referat: Genvalgt for 2 år
 
9.Valg af 1 bilagskontrollant, 
samt 1 suppleant for denne
På valg for 1 år er:
Referat:
a)Eddie van Lüthje - genvalgt 
b)Steen Wistoft - Genvalgt
 
10.Indkomne forslag
 
Bestyrelsen fremlægger forslag til indretning af nyt afsnit på Bådepladsen til en 
pris af max. kr. 60.000,- eksl. moms. 
Forslaget omfatter etablering af ny El.-stander m/ lysstander, 3 stikkontakter på sydsiden af skuret, 2 vandhaner og 
dræning af pladsen.
Referat: Godkendt enstemmigt af generalforsamlingen.
 
11.Eventuelt 
 
Referat: Intet
 
Bestyrelsen
 

 
Møde afholdt før generalforsamling Lørdag, d. 25. februar 2017
 
Indbudt til mødet:
Bestyrelsen:
Flemming Juel, formand 
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen, næstformand
Jørgen Boots, Sejlklubben - Deltog kun i generalforsamlingen
Ole Rebsdorf, Sejlklubben - afbud
Gert Bøyesen, Sejlklubben
 
Regnskabsfører Lis Albrechtsen - afbud
 
Suppleanter:
Arne Aasbjerg, Strandjagtforeningen - afbud
Knud Drent, Sejlklubben
 
Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden 
 
Pkt. 2) Formanden orienterer
Referat: Intet
 
Pkt. 3) Hvornår skal div. etableres og udføres på nyt 
afsnit.
For så vidt generalforsamlingen godkender brug af 
selskabets midler med max. kr. 60.000,- eksl. moms
til ny El.-stander, dræning m.v. – skal det udføres 
inden sæsonen kræver det flytning af stor båd!
 
Referat: Godkendt og forelægges senere på generalforsamlingen til godkendelse der.
Arbejdet udføres når bådene er væk til foråret.
 
Pkt. 4) Næste møde 
Referat: Efter behov.
 
Pkt. 5) Eventuelt
Referat: intet
 
Mødet slut

 
Referat fra bestyrelsesmøde d. 26. januar 2017.
 
Indbudt til mødet:
Bestyrelsen:
Flemming Juel, formand 
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen, næstformand
Jørgen Boots, Sejlklubben - afbud
Ole Rebsdorf, Sejlklubben, afbud
Gert Bøyesen, Sejlklubben
 
Regnskabsfører Lis Albrechtsen 
 
Suppleanter:
Arne Aasbjerg, Strandjagtforeningen - afbud
Knud Drent, Sejlklubben
 
Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden 
Referat: Godkendt 
Pkt. 2) Formanden orienterer
 
•Udvidelse af bådepladsen
Der er modtaget ny kontrakt fra FK på det nye stykke
jord. FJ underskriver aftalen, hvor kun størrelsen er ændret fra 4.000 m2 til 5.250 m2
 
Pkt. 3) Balance pr. 31/12 16 BP
Lis og FJ orienterer om årets resultat på mødet.
Referat: Mindre underskud grundet udvidelse af pladsen.
 
Pkt. 4) Godkendelse af budget for 2017
FJ har udarbejdet forslag til nyt budget gældende for 
2017.
Referat: Godkendt
 
Pkt. 5) Generalforsamling 2017 
FJ foreslår afholdelse Lørdag, d. 25. februar 2017 fra
KL. 13.00 i Sejlklubbens lokaler.
•Forslag til dirigent - bestyrelsen foreslår Gert Bøyesen
•Hvem er på valg? - liste fremlægges på generalforsamlingen.
•Forslag fra andelshavere? - ingen forslag at behandle.
 
Pkt. 6) Pladsens udnyttelse
Pladsen er skitseret til mødet, ændringer?
 
Referat: FJ forslag behandles igen på næste møde.
 
Pkt. 7) Ny El.- stander og nye vandhaner, samt dræning
af den nye plads.
•Ny El. stander – tilbud fra:
Jesper Christensen, Kongsted - billigste tilbud - valgt af bestyrelsen
MegaTerm, Rønnede 
•2 nye vandhaner - AAL-VVS installerer
•Dræning af den nye plads - Kjeld Hansen, Orup - OK-tilbud
 
FJ foreslår sagen forelagt til beslutning på 
generalforsamlingen grundet beløbets størrelse. - Vedtaget
 
 
Pkt. 8) Næste møde - Lørdag, d. 25. februar 2017 kl. 12.00
 
Pkt. 9) Eventuelt - intet
 
Mødet slut.
 
Med venlig hilsen
Flemming Juel
formand
 

 
Referat af generalforsamling Lørdag, d. 27. februar 2016 i Sejlklubbens lokaler.
 
Der var fremmødt 12 stemmeberettigede andelshavere.
 
 
Dagsorden:
1.Valg af stemmetællere og dirigent
Referat: 
Stemmetællere: Helle Reumert og Annette Rønnov 
Dirigent: Gert Bøyesen
 
2.Bestyrelsens beretning
Referat: Godkendt 
 
3.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Referat: Godkendt efter debat om enkelte poster.
 
4.Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse. 
Referat: Bestyrelsen foreslå uændrede priser / budgettet godkendt
 
5.Valg af formand - udgår 
 
6.Valg af 1 bestyrelsesmedlem
På valg:
Jørgen Boots, Sejlklubben (genopstiller)
Referat: Genvalgt uden modkandidat
 
7.Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Nuværende: 
Arne Aasbjerg valgt til 2017
Ny vælges for Per Nielsen, Sejlklubben, udtrådt af selskabet
Referat: Knud Drent valgt for 2 år i stedet for Per Nielsen
 
8.Oplysning om 2 udpegede bestyrelsesmedlemmer 
Nuværende:
Sejlklubben: Holger Pedersen – på valgt til
2017
Strandjagtforeningen: Steen Jul Larsen – 
valgt til 2016 (genopstiller)
 
Referat: Steen Jul Larsen genudpeget for 2 år.
 
9.Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant for denne
På valg for 1 år er:
a)Hans Henrik Kragh
b)Steen Wistoft
 
Referat:
a) Eddie van Lüthje valgt for 1 år.
b) Steen Wistoft genvalgt for 1 år.
 
10.Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår udvidelse af bådepladsen med ca. 1250 m2, hvis FK har godkendt udvidelsen vil det beløbe sig til max. kr. 30.000,- eksl. moms.
 
Referat: Bestyrelsens forslag godkendt.
 
11.Eventuelt 
 
Referat:
Sammenlægning af BP + LH – ikke af skattemæssige grunde. Der arbejdes på, at der kan opstilles et telt på pladsen.
 
 
 

Dagsorden

                       Lørdag, d.  23. februar 2019 efter LH
                                       Sejlklubben
 
 
Dagsorden: 
1.     Valg af stemmetællere og dirigent
   
2.     Bestyrelsens beretning
 
3.     Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 
4.     Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
 
5.     Valg af formand
 
6.     Valg af 1 bestyrelsesmedlem
På valg 2019:
      Knud Drent,  Sejlklubben (genopstiller
      ikke)
 
Jørgen Boots, Sejlklubben, valgt til 2020
 
7.     Valg af 1 bestyrelsessuppleant
På valg 2019:
      Repræsent. for Sejlklubben vælges for 2 år
      Holger Pedersen,  Sejlklubben, valgt til
      2019 som suppleant (genopstiller som
      Bestyrelsesmedlem / udpeges af
      Sejlklubben)
 
     Ole Meisler valgt til 2020  som suppleant   
 
8.     Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem
På valg 2019
      Gert Bøyesen,  Sejlklubben,
      udpeget/valgt til 2019 (genopstiller /
      ønsker til  suppleant i stedet for Holger)
    
      Strandjagtforeningen: Steen Jul Larsen –
      udpeget/valgt til 2020
 
 
 
 
                      Side 2 – dagsorden fortsat..
 
 
9.     Valg af 1 bilagskontrollant,   
                            samt 1 suppleant for denne
                            På valg for 1 år er:
a)     Henning Larsen
b)     Steen Wistoft
 
10.  Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag at behandle.
 
 
11.  Eventuelt
 
 
 
 
 
 
 
Referatet godkendt
 
Faxe Ladeplads, d. 23. febr. 2019
 
Dirigent og formand
 
 
 
 
 
 

Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.b.a.
Strandvejen 1, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf. 5671 6232