Faxe Ladeplads Lystbådehavn
/Top3.jpg
                                                                Lystbådehavnens bestyrelse

Dagsorden

                                     Bestyrelsesmøde Torsdag, d. 18. nov. 2021
Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand 
Steen Jul Larsen,  Strandjagtforeningen, næstformand
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben 
Carsten Scheel, HUU  
Suppleanter:
Holger Pedersen
Jørgen Nielsen
 
Referat  / afbud: Gert Bøyesen og Carsten Scheel
-------------
Pkt. 1) Godkendelse  af dagsorden
            Referat: Godkendt
-------------
Pkt. 2)  Orientering fra formanden
 • Møde afholdt på foranledning af Business Faxe, inviterede var alle der kunne have en interesse i havnens udvikling, både på havnen og omkringliggende områder i byen. Mere orientering på mødet.
Pkt. 3)  Møde med Niras, Christian Helledie
1)    Drøftelse af oplæg / aftalegrundlag – spørgsmål bestyrelsens medlemmer måtte have til oplægget.
2)    Har dette indflydelse på priserne der er opgivet i oplægget?
3)    Videre forløb
             Referat: Nyt aftalegrundlag fremsendes fra Niras.
 Christian Helledie forlader mødet!
Pkt. 4) Hvem skal vi fortsætte projektarbejdet med? / vurdering af oplæg!
 Ad. a) Oplæg fra: Niras og Hasløv & Kjærsgaard
Ad.  b) Hvilken af nævnte skal samarbejdet fortsætte med – bestyrelsen beslutter!           
            Referat: Beslutning tages når vi har grundlaget herfor – vi afventer Niras.
Pkt. 5)  Etablering af vask m.v. forenden af servicebygningen
             Der er behov for faciliteter til opvask m.v. til vores gæster, såvel i både som i
             Campers.  Det slider på vores nye baderum, at de også bruges til opvask m.v.
             NYT:
             Budget for etableringen vil blive på max. Kr. 20.000 eksl. moms
             Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter videre forløb.
             Referat: Bestyrelsen har godkendt projektet til max. Beløb mlm. 20 – 30.000 kr.
             eksl. moms.
Pkt. 6)  Balance pr. dato
             FJ medbringer oversigt på mødet.
             Referat:  Bestyrelsen har taget orienteringen til efterretning.
Pkt. 7)  Mødedato
             Referat:   Torsdag, d. 9. dec. Kl. 17.00           
Pkt. 8)  Eventuelt
             Strandjagtforeningen
 Referat: Holdt generalforsamling 8. nov. – ingen ændringer
              Sejlklubben
 Referat: Intet

Mødet slut

---------------
                                                             Bestyrelsesmøde d. 14. oktober 2021
Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand 
Steen Jul Larsen,  Strandjagtforeningen, næstformand
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben 
Suppleanter:
Holger Pedersen
Jørgen Nielsen
 
Referat  / afbud: Ingen
-------------
Pkt. 1) Godkendelse  af dagsorden
            Referat:  Godkendt
-------------
Pkt. 2)  Orientering fra formanden
 • Nyt udkast til legeplads – væsentlig billigere end tidligere
 • Møde afholdt om placering af Sauna ved slæbestedet – mere orientering på mødet – betingelser for opstilling i brev til Vinterbadeforeningen.
Pkt. 3)   Konstituering efter generalforsamling d. 24. augt. 21
 • Valg af næstformand
 • Valg af sekretær
             Referat: Næstformand Steen Larsen genvalgt
                            Sekretær Flemming Juel
 
Pkt. 4)  Tilbud fra entreprenører               
             Der er ikke modtaget flere tilbud end fra C.G. Jensen og Hercules NNC
             Der mangler derfor fra Zøllner og Årsleff.
             Referat: FJ kontakter ikke de nævnte entreprenører.
             Drøftelse af oplæg fra NIRAS – skal vi beslutte at indlede drøftelse om i gang
             sættelse på grundlag af de midler er tilvejebragt til formålet – hvor meget bidrager
             vi selv i selskabet med?   Brev fra Renè Tuekær oplæses på mødet.
             Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter
             Bestyrelsen er orienteret om ansøgning til Faxe Kalk d. 8. oktober 21.           
Side 2 af 2
Bilagsnr. 136
              Referat:  FJ undersøger i FLID hvem der ligesom Niras, kan give et tilbud på
              projektering.
              Bestyrelsen vil besøge Køge Marina vedr. deres udbygning af Marinaen. FJ
              undersøger hos havnechefen hvornår?
 
Pkt. 5)  Generalforsamling 2022
             Nye vedtægter blev ikke vedtaget og udskudt til kommende ordinære gns. 22
             Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter videre forløb.
             Referat:  Beskrivelse på ændringer medsendes i januar med indkaldelse til
             generalforsamlingen lørdag, d. 26. februar 2022.
Pkt. 6)  Fliser ved begyndelsen af ”Langelinie overfor slæbestedet!
             Der er modtaget 2 tilbud på opgaven – medbringes til mødet.
             Kan det det blive en andelshaver-opgave til foråret? – evt. brugte SF-sten?
             Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter videre forløb.
             Referat: Vi arbejder på det kan blive et ”andelshaver-projekt” med SF-sten.
 
Pkt. 7)  Etablering af vask m.v. forenden af servicebygningen
             Der er behov for faciliteter til opvask m.v. til vores gæster, såvel i både som i
             Campers.  Det slider på vores nye baderum, at de også bruges til opvask m.v.
             Kan der etableres varmt vand m.v. uden de store omkostninger?
             Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter videre forløb.
             Referat: SL og FJ undersøger til næste – mulighed for etablering af varmt vand
             m.v.
 Pkt. 8)  FLID havnemesse i Vingsted
             Skal vi deltage? – prisen er 695, - pr. person eksl. rejseomkostninger.
             Referat: Vi deltager ikke i år.
Pkt. 9)  Mødedato
             Referat:   Forslag:  torsdag, d. 9. december 2021
             Forslaget vedtaget.
            
Pkt. 10)  Eventuelt
             Strandjagtforeningen            
Referat: Generalforsamling d. 1. nov. 2021
             Sejlklubben
Referat:  Generalforsamling d. 22. nov. 2021
Mødet slut
----------------
Torsdag, d. 25. marts 2021 kl. 15.30
 
Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand 
Steen Jul Larsen,  Strandjagtforeningen, næstformand
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben 
 
Suppleanter:
Ingen- grundet forsamlingsforbuddet på 5 pers.
Referat  / afbud:
-------------
Pkt. 1) Godkendelse  af dagsorden
Referat:  Godkendt
-------------
Pkt. 2)  Orientering fra formanden
            
             Ansøgning om etablering af Camperplads
             Der er fremsendt ansøgning til FK om etablering af Camperplads, hvor der i dag er
             jolleplads.
             BBR – meddelelse med påbud
             Der er gjort skriftligt anskrig over påbud i BBR-meddelelsen. FK har frafaldet og 
             fremsendt ny BBR med korrekte oplysninger.
             Forsikringsforhold / både i vandet vinter  20/2021
             Alle der ligger i vandet har fået undersøgt deres forsikringsforhold.
             Yderligere orientering på mødet.
             Regnskabet for 2020 godkendt
             Modsat tidligere år er det sket pr. online til ReviFaxe!
             Udlejning af pladser
             Der er udlejet ca. 40 pladser – det er lidt mindre end sidste år – det skyldes at vi
             solgte en del pladser i 20, som normalt var udlejet. 
 
             Generalforsamling 2021 udsat til ??
             Grundet forsamlingsforbuddet på mere end 5 er gns. udsat på ubestemt tid.
 
 • Priserne på gæstesejlere stiger i andre havne! – orientering på møde
 • Det blev vedtaget, at vi sætter alle gæstepriser op med 10 kr.
 • Orientering om mulig ny affaldsordning
 
side 2 af 3
Bilagsnr. 131
 
Pkt. 3)  Drøftelse af sagen om Fiskerihavnen
             Der er intet nyt fra FK.
Pkt. 4)  Opstart af HUU – nedsættelse af udvalg til opgaven
             På et formøde afholdt med Carsten Scheel, tidl. Formand for HUU d. tirsdag, d. 2.
             marts 21, hvor yderligere Steen, Gert og FJ deltog.
             Der enighed om, at der skal nedsættes 3 udvalg, nemlig:
             Teknikudvalg: Steen foreslås til formand
             Holger og Bjarne ønsker at deltage i dette udvalg – andre?
             Kommunikationsudvalg: Gert foreslås til formand  - andre?
             Økonomiudvalg: FJ foreslås som formand  - andre  - Ole Meisler?
             Drøftelse af andre forhold på mødet.
 
Referat: Carsten Scheel valgt til formand for HUU.
               Steen Larsen valgt til formand for teknikudvalget
               Gert Bøyesen valgt til formand for kommunikationsudvalget
               Flemming Juel valgt til formand for økonomiudvalget
               Flemming kontakter oplæste personer om at deltage.
 
Pkt. 5)   Nye vedtægter og havnereglement
             Forslag til nye vedtægter og havnereglement drøftes på særligt møde / evt. dato?
             Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter. 
 Referat:  Der afholdes et særskilt møde om rettelse af vedtægter og havnereglement.
 Pkt. 6)  Møde med Beas om regning på adm. system
             Beas har henvendt sig om et udestående  for installation 
             og oplæring i systemet. FJ havde ikke den opfattelse af mødet i Bøvlingbjerg.
             Gert og FJ har holdt et møde 15/3 med Bo Refer fra Bøvlingbjerg om sagen –               
             yderligere orientering på mødet og resultatet optages til beslutning i bestyrelsen.
             Referat: FJ betaler regningen og udsætter opstart foreløbig til efteråret.
 
Pkt. 7)  Pladshandler
             Personsager refereres ikke.
Pkt. 7)Personsag refereres ikke!
Pkt. 8)  Mødedato
               Referat:   Efter behov
Pkt. 9)  Eventuelt - intet
 Mødet slut
  
Torsdag, d. 29 okt. 2020 kl. 19
 Sejlklubben grundet afstandskrav / Corona
Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand 
Steen Jul Larsen,  Strandjagtforeningen
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben 
Suppleanter:
Holger Pedersen, Sejlklubben
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen
 
 Referat  / afbud:   Ingen
-------------
Pkt. 1) Godkendelse  af dagsorden
 Referat:  Godkendt
-------------
 Pkt. 2)  Orientering fra formanden
             Ansøgning om etablering af Camperplads
             Der er fremsendt ansøgning til FK om etablering af Camperplads, hvor der i dag er
             jolleplads.
             Promenaden
             FK har lovet at færdiggøre med fliser til kant inden året er omme. Der er ingen
             omkostninger for selskabet.
             Mink
             Der er påbegyndt  nedbringelse af bestanden af mink på havneområdet. De har
             vist sig at være en plage for visse bådejere, især med åbne motorbåde !
             BBR – meddelelse med påbud
             Der er gjort skriftligt anskrig over påbud i BBR-meddelelsen om, at der inden nytår
             2020 skulle være etableret separering af spildevand  og regnvand på grunden.
             Som bekendt er vi lejere af grunden,  hvorfor det må være en opgave for udlejer. 
Pkt. 3)  Drøftelse af sagen om "La Mer"         
Referat:  Restaurant ”La Mer” er solgt til anden side efter hvad Tom Frederiksen oplyser.
Pkt. 4)  Balance pr. dato
             FJ medbringer balance til orientering.
Referat:  Orientering taget til efterretning.
 
Pkt. 5)   Nye vedtægter
               Forslag til nye vedtægter kan forelægges på den ordinære generalforsamling.
               Sandsynligvis er det nødvendigt med en extraordinær generalforsamling
               Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter. 
Referat:  Bestyrelsen gennemgår hver især vedtægter og havnereglement og kommer
                med forslag til ændringer på møde efter nytår.
Pkt. 6)  Mødedato
             Referat:  Forslag – Torsdag d. 10. december kl. 18
            
Pkt. 7)  Eventuelt
             Drøftelse af fremtidig medlemstegning.
             --------------------             
             Drøftelse af isætning – og optagning af både
             Strandjagtforeningen
             Referat:  Oplæg på klubmedlemskab
             Sejlklubben
             Referat:  Oplæg på klubmedlemskab

Mødet slut

                                     

Torsdag, d. 10. sept.  2020 kl. 19.00
Havnekontoret
 Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand 
Steen Jul Larsen,  Strandjagtforeningen
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben 
 
Suppleanter:
Holger Pedersen, Sejlklubben
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen
Referat  / afbud:  Jørgen Nielsen
-------------
Pkt. 1) Godkendelse  af dagsorden
Referat:  Godkendt
-------------
 Pkt. 2) Formanden orienterer
 • Nordea meddeler medio september om de støtter ”Det blå læringsrum”
 • Renè Tuekær indviede den nye havnefront  fredag d. 3/7  - der var mødt  ca. 50 og pressen i dejligt solskin.
Der arbejdes i øjeblikket på, om der kan skaffes midler til resten af fliserne til kant.
 • FLID har holdt os orienteret om hvordan vi skal håndtere udenlandske sejlere – det har været lidt af en opgave grundet reglerne omkring  de 6 tvungne overnatninger
 •  Firmaet  Villeroy og Bock som er leverandør af toiletter i de nye baderum, vil ikke give erstatning for de 40 – 50 m3 vand som er løbet kloakken . De mente det var vores egen skyld?
Referat: Vandalarm  monteres i foråret 2021 – SL kommer med tilbud til næste møde.
 Nye tiltag indenfor turisme-netværk – bl.a. økonomistøtte fra Sydkyst DK.
 Referat: der er bevilget 2,6 mill. til turismefremme !
Pkt. 3) Svar på vores henvendelse/ møde  d. 20. maj 20 med borgmester Ole Vive
            og jurist Lykke Outzen, Faxe Kommune
            Bestyrelsen drøfter sagen hvis svar er fremkommet inden mødet.
           FJ rykker for svar.
           Referat:  Vi afventer hvad udspillet bliver fra fiskerne, efter sommerferien
           tager vi stilling hvad næste skridt i sagen.
Referat:  Vi afventer yderligere svar fra FK.
 Pkt. 4) Orientering om økonomi – balance
            FJ medbringer skema til mødet.
 • Momsbetaling udsat til februar 2021 – skal vi vente med betaling?
Referat:  Orienteringen taget til efterretning.
 
Pkt. 5) Ny flagstang? – den gamle knækkede ved nedtagning  
            Bestyrelsen drøfter ny flagstang – den opsatte for nuværende er lånt af Ole
            Meisler!
            Skal den være af træ eller glasfiber  - naturligvis indrettet som den gamle var!
            Referat: Steenundersøger prisen på en ”træ” flagstang leveret og opsat.
            Bjarne undersøger hvad en glasfiberstang koster.
            Noget nyt i sagen?
           Referat:  SL arbejder videre med sagen og kommer med tilbud / pris til næste 
           møde.
 
 Pkt.6) Nyt administrationssystem fra BEAS, Bøvlingbjerg
            Vi har modtaget et meget attraktivt tilbud på et nyt adm. system, som har de
            funktioner vi har brug for  - vi har fået systemet demonstreret.
            selve systemet  er gratis, kr. 7.500,-  eksl. moms. Prisen er inkl. installation /
           opsætning på egen PC og dag- kursus i Bøvlingbjerg.
           Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter videre forløb
Referat: Bestyrelsen godkender købet.  FJ deltager i kursus 6. okt. i Bøvlingbjerg.
 
Pkt. 7) Jolleplads omdannes til Camperplads
 
            Der har været mange campers i år – endda et træf – FJ vil foreslå, at Jollepladsen
            omdannes til Camperplads i stedet, og gøre stedet til et pænt og attraktivt sted at
            opholde sig – der mangler El – og vand-installation, samt oprensning af pladsen.
            Skal vi indhente tilbud på sagen og etablere det i løbet af vinteren?           
            Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter
            Referat:  FJ søger om tilladelse til Camper-pladsen i FK inden der bruges penge på
            sagen.  Det undersøges om der findes en brugt stander.
 
Pkt. 8) Pladshandel - Personsager refereres ikke!
Pkt. 9)  Samme
            
Pkt.10)  Mødedato
              Referat:  Efter behov
 
Pkt.11) Eventuelt
             Nyt fra klubberne:
             Sejlklubben:
             Referat:  Orientering kajakker taget til efterretning.
 
             Strandjagtforeningen:
             Referat:  Ole sender opdateret liste med medlemmer.
 
Mødet slut!
 
                                                                                       Referat
Torsdag, d. 23. april 20 kl. 16.00
I Sejlklubben
 Indbudt til mødet:
 Flemming Juel, formand 
Steen Jul Larsen,  Strandjagtforeningen
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben 
 
Suppleanter:
Holger Pedersen, Sejlklubben
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen
 Referat  / afbud:  Ingen
-------------
Pkt. 1) Godkendelse  af dagsorden
Referat:  Godkendt
-------------
Pkt. 2) Formanden orienterer
 • Orientering om udlejning af pladser
 • Aflysning af Vild med Vand
 • FLID undersøger muligheder for tilskud til  faste udgifter
Pkt. 3) Konstituering efter generalforsamling d. 29. februar 20
1)    Valg af Næstformand
2)    Valg af sekretær
       Referat:  Steen Jul Larsen genvalgt til næstformand
                      Flemming Juel sekretær
Pkt. 4) Personsag - referereres  ikke!
Pkt. 5) Balance pr. 21/4 20
            Formanden  medbringer budgetoversigt orienterer om økonomi på nuværende
            tidspunkt.
            Referat:  Orienteringen taget til efterretning.
  Pkt. 6) Arbejds-weekend  23. og 24. maj 2020  - kan det gennemføres?
             Formanden foreslår aflysning af arbejds-weekenden grundet  de anbefalinger
             myndighederne har udsendt i forbindelse mulig risiko for corona-smitte.
             Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter.
             Referat:  Bestyrelsen besluttede at aflyse arbejds-weekenden grundet fare for Corona-smitte.
                             Se også bestyrelsens kommentarer under "sidste nyt"
 Pkt. 7) Mødedato
             Referat:  Efter behov
 Pkt. 8) Eventuelt
            Nyt fra klubberne:
            Sejlklubben:
             Referat  Sejlklubben har standerhejsning lørdag, d. 25. april.          
             Nyt fra Strandjagtforeningen:
             Referat: Strandjagtforeningen har aflyst alle arrangementer indtil videre.
 
Mødet slut! 
  
Referat af ordinær Generalforsamling,  lørdag, d. 29. februar 2020
 
Stemmeberettigede: 32
Dagsorden:                                                                                        
1. Valg af stemmetællere og dirigent
Referat: stemmetællere: Annette Rønnov og Kirsten Mikkelsen,
Dirigent: Gert  Bøyesen, forslået af bestyrelsen og valgt.
2. Bestyrelsens beretning
Referat: Godkendt
Der var bemærkninger om  hjemmesiden der bør rettes, der er problemer med at finde den.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Referat: Der var lidt debat om enkelte punkter  - taget til efterretning og godkendtBudget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
4. Valg af formand
Flemming Juel (genopstiller)
Referat:  genvalgt for 2 år
5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
På valg 2020:
6. Bjarne Bøgard   (genopstiller)
      Referat: genvalgt for  2 år
7.   Valg af 1 bestyrelsessuppleant:
På valg 2020:
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen  ( genopstiller)
Referat:  genvalgt for 2 år
8.  Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem fra hver klub
På valg 2020:
Steen Jul Larsen, Strandjagt foreningen (genopstiller)
Referat: Genudpeget  - og valgt
9.   Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant for denne
På valg for 1 år er:  
a)      Carsten Scheel
b)      Bjørn Ploug
Referat: Carsten Scheel genvalgt
                Bjørn Ploug, genvalgt
10.  Indkomne forslag
       Forslag 1:  Andelshaver Sven Gerner Nielsen
Forslag om sandfodring af ”krogen” ved nedkørslen – bestyrelsen skal pålægges at arbejde videre med sagen. Dette skal modvirke den ildelugtende tang om sommeren
 
Referat: Forslagsstilleren lod sig tilfreds med redegørelsen fra bestyrelsen
Der blev ikke afstemt, bestyrelsen arbejder videre på sagen med samme mål, som
forslagsstilleren havde tænkt sig med forslaget.
Formanden og flere andre i forsamlingen vil deltage i et Planstrategimøde i Faxe
kommune d. 17/3 kl. 18.30, Søndergade 12, Haslev, hvor det kan fremlægges og
drøftes for at frem turismen på  havnen.
Forslag 2:  Bestyrelsen.
Forslag om ”frivilligtarbejde” eller betale kr. 300,- opkrævet sammen med 
kontingentet i 2021.             
Referat:
Efter formanden havde præsenteret forslaget – lidt debat om for og imod –
overvejende positiv stemning. Forslaget vedlægges i sin fulde længde.
Afstemning:         For  stemte:    24       Imod stemte: 6      undlod at stemme: 1
                          Stemmer i alt : 32                                 Gået hjem : 1
Forslaget er vedtaget - skemaer m.v. udsendes til alle.
 1.   Eventuelt
Referat:
                             Forslag om vogne til gæstesejlere.
                             Forslag om sammenlægning af små pladser.
                             Forslag om mindre rydning af grønt.
Faxe Ladeplads,  d. 29. februar 2020
Godkendt og underskrevet
__________________________________    ___________________________________
                      Gert Bøyesen                                                       Flemming Juel
                      Dirigent                                                                formand  
Generalforsamling slut.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bestyrelsesmøde 23. januar 20.
Dagsorden og Referat
Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand 
Steen Jul Larsen,  Strandjagtforeningen
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben 
Havnefoged Henrik Elo Jensen
Suppleanter:
Holger Pedersen, Sejlklubben
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen
Referat  / afbud:  Ingen
Pkt. 1) Godkendelse  af dagsorden
Referat:  Godkendt 
Pkt. 2) Formanden orienterer
 • Der afholdes møde i FLID torsdag, d. 30. Januar  i Guldborg havn
 • Samme dag afholdes Turismemøde i Næstved Arena – FJ deltager – kører derfra til Guldborg
 • Arbejdsbeskrivelse  LH  udover  formandsposten vedhæftes.
 • Orientering om uddybningssagen,  Faxe Kommune og Miljøstyrelsen, sagens stade
        Referat: Sagen sættes i bero indtil svar foreligger fra ovenstående.
 • Havarist  ankommet til havnen d. 17/12 19 -  Bestyrelsen er orienteret i mail d. 15. jan. 2020.
Pkt. 3) Balance pr. dato og anden økonomi-orientering
 • Formanden medbringer driftsoversigt og forslag til budget  2020.
Referat: Orientering taget til efterretning og budgetforslag godkendt.
 • Frivillighed  ?: Skal det have konsekvens, hvis man ikke møder?
Referat:  Forslag udarbejdes til generalforsamlingen.
 • Der er udsendt 55 regninger på opskrivning. – Referat: Taget til efterretning
Tilbud indhentet på:
 • Vedligeholdelse af LH` s områder klipning m.v., orientering om tilbud
 • Rengøring af toiletter efter aftale, orientering om tilbud
 • Beas administrationssystem og billetautomat , inkl. salg af nøgler, orientering om tilbud
        Bestyrelsen drøfter sagerne og beslutter
Referat:  Sagerne tages op igen på næste møde. 
Pkt. 4 ) Faxe Kommune foreslår speciel afsats til vinterbadning.
            Hvad mener bestyrelsen om opbygning af gennemgang til vandet i første ”knæk”
            på Langelinie med adgang til vandet – der skal indgå opbygning af sauna i  
            projektet.
            Har vi kommentarer til det fremlagte forslag fra FK?
            Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter videre forløb.
Referat:  Forslaget er, at det skal ligge forenden af ”Langelinie”.
            Bestyrelsen skal godkende et projekt  før det kan effektueres.
Pkt. 5) Personsag - refereres ikke
Pkt. 6) Affaldsystemet i LH.
           Drøftelse af affaldssystemet skyldes, at der er flere der benytter LH` s containere
           uden beregning.
           Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter.
Referat:  FJ undersøger hvad ekstra beholder koster.
 
Pkt. 7) Generalforsamling 2020
            Herunder:
            Dato:  Generalforsamlingen afholdes d. 29. febr. 2020 fra kl. 9.30
 • Dirigent: Forslag til dirigent. – Referat : Bestyrelsen foreslår Gert Bøyesen.
 • Hvem er på valg: Flemming, Steen (udpeges, Strandjagtf.)  og Bjarne – Jørgen N.
Referat: Flemming, Steen, Bjarne og Jørgen Nielsen - alle ønsker genvalg
 • Forslag:  Forslag fra Sven G. Nielsen og forslag fra bestyrelsen og frivilligt arbejde af andelshavere.
Referat: Svens forslag behandles på generalforsamling som pkt. 1 - bestyrelsens som pkt. 2
Dagsorden til generalforsamlingen er vedhæftet efter dette referat!
 
Pkt. 8) Ny mødedato      
           Referat:   Efter behov. 
Pkt. 9) Eventuelt
            Nyt fra Sejlklubben:
Referat:   Sejlklubben har lejet  Fiskeriets gamle værksted af FK. 
            Nyt fra Strandjagtforeningen:          
Referat:   Intet
 
Der holdes et møde med klubberne om medlemstegning inden sæsonen.
Mødet slut !
------------
 
 
Ordinær generalforsamling
Lørdag, d. 29. februar 2020 Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.B.a.                                                                                     
Dagsorden:                                                                                        
 1. Valg af stemmetællere og dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
 5. Valg af formand
      Flemming Juel (genopstiller)
Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
På valg 2020:
      Bjarne Bøgard   (genopstiller)
      Ole Meisler, Strandjagtforeningen, valgt til 2021
7.   Valg af 1 bestyrelsessuppleant:
På valg 2020:
      Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen  ( genopstiller)
      Holger Pedersen, Sejlklubben, valgt til 2021
8.  Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem fra hver klub
På valg 2020:
      Steen Jul Larsen, Strandjagt foreningen (genopstiller)
      Gert Bøyesen, Sejlklubben, udpeget//valgt til 2021
9.   Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant for denne
På valg for 1 år er:
a)      Carsten Scheel
b)      Bjørn Ploug
10.  Indkomne forslag    
Forslag 1:   Andelshaver Sven Gerner Nielsen stiller nedenstående forslag:
                   Det ses tydeligt, at der i forbindelse med sandfodring af stranden SW for havnen er taget hensyn til vanddybden i det lille
                   slæbested. Stranden er allerede den 1. maj 2019 næsten væk ved middelvandstand og der ophobes ildelugtende tang.
                   Jeg tror både gæstesejlere, turister og fastboende i Faxe Ladeplads vil foretrække at der ikke lugter.
                   Jeg foreslår derfor, at det lille slæbested lukkes og at bestyrelsen arbejder aktivt for "hjørnet" mellem stenmolens første
                   knæk og Strandvejen sandfodres.
                   Til erstatning for det lille slæbested foreslår jeg, at der henvises til fiskerihavnens slæbested og/eller indgås aftale med
                   fiskerihavnen om de økonomiske forhold.
                   Venlig hilsen
                   Sven Gerner Nielsen
Forslag 2:   Bestyrelsen foreslår, at der på havnen udføres diverse frivilligt arbejde efter en
                    tilrettelagt plan. Deltager Du ikke i arbejdet,  tillægges det kommende kontingent et
                    vedtaget beløb på generalforsamlingen, hvis forslaget vedtages.
                    Det er bestyrelsens opfattelse, at der bør udføres frivilligt arbejde for at holde
                    kontingentet nede i pris i konkurrence med de omkringliggende Lystbådehavne.
Pkt. 11)  Eventuelt
Bestyrelsen
----------------------
 
Referat af møde d. 13. december 2019
Pkt. 1) Godkendelse  af dagsorden
Referat:  Godkendt 
Pkt. 2) Formanden orienterer
 • Orientering fra mødet i FLID 27. nov.
 • Orientering fra møde i Havnenetværket d. 5. dec. i Næstved Sejlklub
 • Affaldsplan for Lystbådehavnen de næste 2 år er godkendt
Pkt. 3) Balance pr. dato og anden økonomi-orientering
      Formanden medbringer oversigt og orienterer på mødet.
 Referat:  Orientering til efterretning.
 Pkt. 4  Bundprøver ved ”Langelinie”
           Formanden  orienterer om sagens stade.
 • Opmåling af vanddybder i berørte område i havnen ?
           Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter videre forløb.
           Referat:  Orienteringen til efterretning – Faxe Kommunen tilskriver FLID hvad der 
           skal bruges til ansøgning til Miljøstyrelsen.
Pkt. 5) Faxe Kommune er fremkommet med tilbud om forskønnelse af
            Havnefronten.
            Fremmødte fra Bestyrelsen blev præsenteret for oplægget fra FK på et møde
            Tirsdag, d. 10. dec. 2019
            Har vi kommentarer til det fremlagte forslag fra FK?
            Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter videre forløb.
Referat: Bestyrelsen godkendte Faxe Kommunes oplæg med fliser med m.v.
            På fronten langs kørevejen. Invalideskiltet flyttes til næste P-areal i hjørnet.
            Grillhjørnet må gerne renoveres med ny flytbar grill.
Pkt. 6) Møde om ”Det blå læringsrum” – Familieområde med legeplads m.v.
            Fremmødte fra bestyrelsen blev præsenteret for oplægget på et
            møde Tirsdag, d. 10. dec. 2019.
            Har vi kommentarer til oplægget fra arkitekten m.v. ?
            Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter videre forløb.
Referat: Bestyrelsen synes umiddelbart, at  det var meget positivt for havnen hvis
            det bliver sat i værk.
            Sagen behandles igen når der foreligger flere fakta i sagen.
Pkt. 7) Personsag - refereres ikke
Pkt. 8) Pladshandel
            Personsager - refereres ikke
Pkt. 9) Ny mødedato       
Referat:   Torsdag d. 23. januar 2020 - Planlægning af generalforsamling Lørdag, d. 29. februar fra kl. 9.30 - budget m.v.
Pkt. 10) Eventuelt
            Nyt fra Sejlklubben:
            Referat:  Havnens dag 13. juni 2020.
            Klubben har lejet hus af Faxe Kommune til ungdomsafdelingen.
 
            Nyt fra Strandjagtforeningen:          
            Referat:  Intet
Mødet slut!
------------------------
 
Referat af møde Torsdag, d. 24. okt. 2019
Pkt. 1) Godkendelse  af dagsorden 
Referat:  Godkendt
Pkt. 2) Formanden orienterer
 • Faxe Kommune er enig med os om, at vedligeholdelse af parkeringspladserne er deres område.Klipning og vedligehold bag klubhusene påhviler Havnen.
 • Formand og havnefoged deltager i FLID-møde d. 27/11 19 i Vingstedcentret.
Pkt. 3) Balance pr. dato og anden økonomi-orientering
       Formanden medbringer oversigt og orienterer på mødet .
 Referat:   Orientering taget til efterretning.
 Pkt. 4  Bundprøver ved ”Langelinie”
        Formanden og Gert orienterer  møde i FLID og møde  / ansøgning til Faxe Kommune om ”nyttiggørelse” af sediment fra 
        havnebassinet.
        FLID søger Miljøstyrelsen om tilladelse om opgravningen af sedimentet til nævnte formål. 
          Referat:  Der skal tages dybde-prøver langs det berørte område.
          Sagen tages op igen til næste møde når der er nyt fra Faxe Kommune og FLID.
Pkt. 5) Faxe Kommune er fremkommet med tilbud om forskønnelse af
            havnefronten.
           Formanden, Gert og Marianne Bøyesen har afholdt møde med Faxe Kommune om
           sagen.  Der er tale om et beløb i sagen på kr. 250.000 fra FK.
           Faxe Kommune fremkommer  med  forslag / oplæg  på et møde, der afholdes på
           havnen d. 24. okt.
           FJ, Gert, Marianne og Steen deltager i mødet.
          Referat:  Bestyrelsen afventer nyt forslag fra Faxe Kommune.
                           
Pkt. 6) Møde om ”Det blå læringsrum” – Familieområde med legeplads m.v.
            FJ, Gert og Marianne Bøyesen har sammen med Faxe Kommune afholdt møde
            arkitektfirmaet  ”Monstrum” om ovenstående opgave.
            Faxe Kommune har bevilget kr. 15.000, til tegning af forslag på opgaven, der på        
            sigt kan få en sammenhæng med  sagen i pkt. 5.
            Marianne repræsenterer ”Liv i Ladepladsen.
            Referat:  Bestyrelsen afventer oplæg fra ”Monstrum”.
Pkt. 7) Pladshandel - Personsag refereres ikke.
Pkt. 8) Ny mødedato      
            Referat:  Forslag – torsdag, d. 12. dec.  kl.17.00 / vedtaget
Pkt. 9) Eventuelt
            Nyt fra Sejlklubben:
            Referat:  Standerstygning søndag, d. 27/10.
            Nyt fra Strandjagtforeningen:
            Referat: Generalforsamling  mandag, d. 27/10.
 
Mødet slut!
 
Torsdag, d.  5. sept. 2019 kl. 19
Havnekontoret
 
 Indbudt til mødet:
 
Flemming Juel, formand 
Steen Jul Larsen,  Strandjagtforeningen
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben 
Havnefoged Henrik Elo Jensen
Suppleanter:
Holger Pedersen, Sejlklubben
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen
 
Referat  / afbud:  Bjarne Bøgard og Henrik Elo
-------------
Pkt. 1) Godkendelse  af dagsorden
Referat:   Godkendt
-------------
Pkt. 2) Formanden orienterer
 • Liv i Ladepladsen har sendt ansøgning på kr. 15.000 til Faxe Kommune om støtte til tegning af ny legeplads m.v. fra firmaet ”Monstrum”.
 • Artikel  i Dagbladet om sandflugt fra kompetent herre – Peter Nielsen.
 • Der er udsendt anmodning til klubberne om henholdsvis medlemskab
 • Formanden fylder 70  d. 20/9 – åbent hus i Sejlklubbens Klubhus.
Pkt. 3) Balance pr. dato og anden økonomi-orienteringReferat:
 •        Havnegfogedens ordning fortsætter uændret.   
               Balancen taget til efterretning.
 Pkt. 4  Bundprøver ved ”Langelinie”
           FJ orienterer om sagens stade på mødet.
           Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter videre forløb.
           Referat:  FJ og Gert søger at afholde et møde med FLID om sagen. Mødet afholdes i Brøndby tirsdag, d. 1/10 19.
 
Pkt. 5) Beskæring af vold bag servicebygningen
 
            Der er indhentet tilbud på opgaven – nedskæring og flishugning på stedet.           
            Der er også fremkommet et tilbud fra en andelshaver om at fjerne det med rod –
            Morten skal køre denne løsning væk! Fremover vil der så kun være ukrudt!
 
            Der er forslag om at vi selv fælder og Morten Larsen fjerner det – prisen kan
            Ikke forudsiges – hvor mange tons skal fjernes?   
            Denne løsning indebærer fremadrettet vedligeholdelse.
 
            Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter
 
            Referat:  FJ afholder et møde med Faxe Kommune om parkeringspladserne og ovenstående opgave bag
                          servicebygningen
Pkt. 6) Pladshandler
                           Personsager refereres ikke.
Pkt. 7)  Frivillighed eller ”krabask” – renholdelse m.v. på havnen.
             Overskriften dækker over muligheden eller nødvendigheden af, at der gøres noget
             for at aktivere vores andelshavere.
             Vores havnefogeder kan ikke indenfor den afsatte tid nå at vedligeholde,
             foretage reparationer, male bygninger, klippe hække  m.v.  
             Skal vi forsøge os med frivillighed eller betaling / gebyr ved udeblivelse?
             Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter om der skal arbejdes på sagen.
             Referat:  Bestyrelsen laver oplæg til den kommende generalforsamling.
 Pkt. 8) Ny mødedato       
             Referat: Efter behov
Pkt. 9) Eventuelt
            Nyt fra Sejlklubben:
            Referat:
            Frivilling-princippet er kommet på skinner og  mange medlemmer er involveret
            Lister til bådoptag  er opsat i Sejlklubben.       
            Nyt fra Strandjagtforeningen:
            Referat:
            Intet
Mødet slut!
 

Nyt fra bestyrelsen!

Referat af generalforsamlingen d. 23. februar 2019
1. Valg af stemmetællere og dirigent. Annette Rønnov og Jørn Engelbrecht valgt til stemmetællere. Bestyrelsen foreslog Gert Bøyesen til dirigent: Valgt uden modkandidat.
2. Bestyrelsens beretning. Beretning godkendt uden bemærkninger.
3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Poul Johansson, ReviFaxe, forelagde regnskabet - Godkendt
4. Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse. Poul forlagde budgettet. Budgettet - godkendt.
5. Valg af formand. Valgt for 1 år.
6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. På valg 2019: Ole Meisler, Strandjagtforeningen. Ole Meisler genvalgt 2 år  uden modkandidat. Bjarne Bøgard, Sejlklubben (valgt til 2020).
7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant: På valg 2019: Valg bestyrelsessuppleant  for 2 år. Holger Pedersen - genopstiller. Holger Pedersen valgt for 2 år. Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen (valgt til 2020).
8. Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem fra hver klub. På valg 2019: Gert Bøyesen, Sejlklubben, udpeget/valgt til 2019. Gert Bøyesen genvalgt for 2 år. Steen Jul Larsen, Strandjagt foreningen – udpeget /valgt til 2020.
9. Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant for denne. På valg for 1 år er: a) Carsten Scheel b) Bjørn Ploug. Carsten Scheel genvalgt.  Bjørn Ploug genvalgt.  
10. Indkomne forslag. 
Forslag 1: Andelshavere har indgivet forslag til uddybning / oprensning af kritiske områder på Langelinie-kajen. FLID behandler sagen og kommer med resultaterne. Økonomien i sagen  tages op i bestyrelsen når resultaterne kendes.
Forslag 2: Bestyrelsen bemyndiges til, at bruge kr. 150.000 ex. moms til delvis dækning af udgifter til renovering af baderum og     toiletter i den del der er Dame /Herre afdeling fortrinsvis til gæstesejlere. Herre- og dame /invalidetoilettet venter til senere.     Vedtaget kr. 150.000 må bruges på sagen. Bestyrelsen søger midler til resten. Der var enighed om på generalforsamlingen, at     arbejdet bør igangsættes snarest muligt – det er meget vigtigt for at få gæstesejlere.
11. Eventuelt. Intet

 
 
Referat af møde Torsdag, d. 13. december 2018 

Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand 
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben - afbud
Havnefoged Henrik Elo Jensen

Suppleanter:
Holger Pedersen, Sejlklubben
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden 
Referat: Godkendt

Pkt. 2) Formanden orienterer


• Formand og Havnefoged
FLID-konference og messe i Frederi-
cia 28/11 18. Yderligere orientering 
på mødet.

• Oprensning på ”Langelinie” pladser
Det undersøges om en løsning ved hjælp af et uddybningsfartøj kan klare problemet inden næste sæson. FJ undersøger sagen i samarbejde med FLID.

• Vild med Vand
Nordea Fonden bevilger kr. 5,4 mill.
til 2 års arrangementer. Vi forventer igen, at modtage kr. 5.000 for at deltage.


Pkt. 3) Personsag

Der refereres ikke fra dette pkt.

Pkt.4) Renovering af Toiletterne og baderum
Steen Larsen forslag / oplæg mødet til ændring af 
De 2 baderum for Damer og Herrer fra 2 bad til 4, og
hvor toiletterne indgår i baderummene

Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter.

Referat: Steen Larsen fremlagde forskellige muligheder - der skal indhentes priser samlet og opdelte i entrepriser.

Pkt. 5) Næste mødedato 
Referat: 17. januar 2019

Pkt. 6) Eventuelt 
Orientering fra klubberne, aktiviteter m.v.
• Sejlklubben
Der blev orienteret nye tiltag der er vedtaget på generalforsamlingen. Medlemmer skal nu "arbejde" eller betale!

• Strandjagtforeningen
Der opstået forskellige problemer omkring udsendelsen af materiale - det kan åbenbart misforstås!

Mødet slut!


Referat fra møde d. 15. november 2018 begynder her!

• Strandfodring /slæbested
Indtil nu har det ikke givet anledning til problemer for os – slæbestedet fungerer som det plejer på denne årstid, dog er der meget ålegræs.
Arbejdet forventes færdigt slut nov.

• Klubmedlemskaber
Der er udsendt ca. 30 breve til andelshavere og lejere samlet LH + BP.

• Havnefogeden / møde Business Faxe
Elo har deltaget i møde d. 14/ 11 om IT – ”Den Digitale Nødvendighed”!
Elo orienterer på mødet om sagen.

• Forslag til generalforsamling 2019
Jeg har modtaget forslag fra andelshavere Carsten Scheel og Bjarne Bøgard om uddybning af kritiske områder i havnebassinet.

Sagen er taget op som et punkt på 
Dagsordenen, se pkt. 4.

Pkt. 3) Balance 
FJ omdeler og orienterer om bankbeholdning og
driftsbalancen på mødet.
Referat: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Pkt. 4) Oprensning / uddybning af havnebassin
Der er indkommet forslag fra andelshavere om 
oprensning / uddybning af havnebassinet. Det 
menes, at vanddybden ved dele af ”Langelinie” er 
for lav ved lavvande. 
Referat: FJ undersøger til næste møde hvilke muligheder der kan bruges. 

Pkt. 5) Renovering af Toiletterne og baderum
Steen Larsen stiller forslag på mødet til ændring af 
De 2 baderum for Damer og Herrer fra 2 bad til 4, og
hvor toiletterne indgår i baderummene.
Referat: Udsat til næste møde

Pkt. 6) Personsag
Referat: Personsag udgår

Pkt. 7) Telenor 
Grundet problemer med Telenors service og vilje til
at løse et problem omkring omstilling af fastnet-
telefonen til mobiltelefon, må vi drøfte mulighed for
ny leverandør til både telefon og bredbånd til Wi-Fi.

Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter.
Referat: FJ og Elo undersøger markedet og kommer tilbage med forslag til løsning.

Pkt. 8) Ny hjemmeside til Havn og Bådeplads
Forslag til ny leverandør forelagt af FJ.
Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter.
Referat: Bestyrelsen besluttede, at flere løsninger skulle undersøges inden beslutning om ny leverandør.

Pkt. 9) Pladshandler
Referat: Personsager refereres ikke!

Pkt. 10) Næste mødedato Torsdag, 13. dec. kl. 18 på havnekontoret.

Pkt. 11) Eventuelt 
Orientering fra klubberne, aktiviteter m.v.
• Sejlklubben
Generalforsamling afholdes mandag, d. 26. nov. kl. 19
• Strandjagtforeningen
Orientering fra generalforsamlingen 2018
Nye kontingentpriser skal følges Jagtforbundets love fra 2019.

Mødet slut
Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand 
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben 

Havnefoged Henrik Elo Jensen

Suppleanter:
Holger Pedersen, Sejlklubben - afbud
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen - afbud

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden 
Referat: Godkendt

Pkt. 2) Formanden orienterer

• Flytning af jolleplads midlertidigt.
Faxe Kommune betaler for flytningen, både frem og tilbage, samt medgået arbejdstid. Budget godkendt på mail.

• Morgenforum i Business Faxe afholdt i Sejlklubben d. 4/9 18. - der deltog 43 
erhvervsfolk / personer.

• EL.-måling på broerne. FJ orienterer på mødet. Brev der udleveres medbringes.

• Medlemslister i klubberne. FJ udsender ny liste til klubberne og anmoder om oplysning om medlemmer til krydscheck. 

Pkt. 3) Balance 
FJ omdeler og orienterer om balancen på mødet.
Referat: Bestyrelse tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 4) Ny forretningsorden
Godkendt på sidste møde – klar til underskrift på 
dette møde.
Ny forretningsorden udsendes til alle når underskrift
er ok!
Referat: Godkendt og underskrevet

Pkt. 5) Renovering af Toiletterne og baderum
Steen Larsen stiller forslag på mødet til ændring af 
De 2 baderum for Damer og Herrer fra 2 bad til 4, og
hvor toiletterne indgår i baderummene.
Referat: Steen Larsen undersøger mulighederne for ombygning og priser.

Pkt. 6) Ny Turistforening i Faxe Kommune
Gert har deltaget i turismemøde om etablering af ny forening. Medlemskab som forening koster kr. 800,- pr. år.
Fra sidste møde:
Indhold skal undersøges og drøftes inden
indmeldelse evt. kan finde sted – er der nyt i sagen?
Referat: Sagen undersøges nærmere inden indmeldelse.

Pkt. 7) Flid kurser m.v.
FJ orienterer på mødet.
Referat: FJ og Havnefoged Henrik Elo tager til FLID-møde i Fredericia.

Pkt. 8) Pladshandler
Pkt. 9) Pladshandler

Referat: Personsager refereres ikke.

Pkt. 10) Næste mødedato - efter behov

Pkt. 11) Eventuelt 
Orientering fra klubberne, aktiviteter m.v.

• Nyt fra Sejlklubben

IF-stævnet blev aflyst grundet manglende tilmeldinger.
Ungdomsafdelingen er rigtig fint aktiv.

• Nyt fra Strandjagtforeningen

Pålidelighedssejlads aflyst, men en god aftenfest – sejladsen forsøges gennemført 
Søndag, d. 16/9 kl. 10.Mødet slut

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 14. juni 2018

Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand 
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben 

Havnefoged Henrik Elo Jensen

Suppleanter:
Holger Pedersen, Sejlklubben
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden - godkendt

Pkt. 2) Formanden orienterer
• Dataforordning
Alle har modtaget brev om hvad vi opbevarer og hvor længe af data – andelshavere og lejere pr. 24. maj 18.
FJ orienterer yderligere om sagen på mødet. Se også pkt. 4.

• Slæbestedet 
Der er opnået enighed om, at slæbestedet forbliver hvor det er indtil videre. Der oprenses foran slæbestedet efter endt arbejde med kystbeskyttelse.

• Vild med Vand
Gert og FJ orienterer om afviklingen af arrangementet og økonomi i sagen.

• Lovpligtigt eftersyn af pulver-slukkere
Jeg er blevet kontaktet af DK Brandteknik, at vores 6-kg pulverslukkere skal efterses hvert år.
Udskiftning var nødvendig.

• FLID har udskiftet Codan med First
Det gælder vores bestyrelsesansvars-
forsikring – den er uændret i dækning
og prisen er den samme.

• Faxe Kalk og sponsorat
Efter ansøgning har Faxe Kalk besluttet, at sponsoratet også er gældende for 2018.

Pkt. 3) Balance til pr. 31/5 2018
FJ omdeler og orienterer om balancen på mødet.
Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 4) Ny forretningsorden / nye andelsbeviser

a) I forbindelse med den nye dataforordning, er der
skærpede krav til bestyrelser om tavshedspligt.
Den nye forretningsorden er vedhæftet 
indkaldelsen, bemærk ændringen under pkt. 6.1. – 
6.3. – ellers ingen i forhold den gamle.
Referat: Bestyrelsen godkendte forslag til ændringer.

b) Andelsbeviserne
Skal vi udskifte andelsbeviserne?
FJ orienterer om sagen på mødet.

Referat: Andelsbeviserne skal udskiftes til nye i takt med at der handles plads.

Pkt. 5) DM i IF` er Faxe Ladeplads d. 14. & 15. sept. 18
Sejlklubben har bedt om drøftelse af vilkår 
bådene ligger i havnen under DM.
Gert redegør for sagen på mødet.

Referat: Deltagende både må under stævnet henligge U/B i Lystbådehavnen.

Pkt. 6) Ny Turistforening i Faxe Kommune
Gert har deltaget i turismemøde om etablering af ny forening. Medlemskab som forening koster kr. 800,- pr. år.

Referat: Det skal undersøges hvad evt. medlemskab kan gøre for Lystbådehavnen. 

Pkt. 7) MobilPay
Der er bestilt MobilPay, for at vi kan blive godkendt
og kan tage det i brug, kræves bl.a. at alle 
bestyrelsesmedlemmer oplyser sit Cpr. Nr. 

Referat: Bestyrelsens medlemmer ønsker ikke at opgive deres Cpr.nr. til dette formål.

Pkt. 8) Pladshandler

Referat: Personsager refereres ikke.

Pkt. 9) Næste Møde - efter behov.

Pkt. 10) Eventuelt

Orientering fra klubberne, aktiviteter m.v.
• Sejlklubben
Bugten rundt sejles 24. august - både der overnatter U/B.
• Strandjagtforeningen

Pålidelighedssejlads d. 11. augt. kl. 13.30, derefter er der spisning for egen regning i Sejlklubbens klubhus.

Mødet slut


 
Referat af bestyrelsesmøde d. 8. maj 2018

Dagsorden
Tirsdag, d. 8.maj 2018 kl. 16.30
Sejlklubbens mødelokale
Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand 
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben 

Suppleanter:
Holger Pedersen, Sejlklubben - afbud
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden 
Referat: Godkendt

Pkt. 2) Formanden orienterer

• Mangeludbedring på broerne
Der er udført reparationer på broerne i henhold til bestyrelsens og håndværkernes aftale af 19/4 2018.

Referat: Der er udført et tilfredsstillende arbejde og broerne er i orden overalt. 

Pkt. 3) Slæbestedet i LH

Bestyrelsen drøfter oplæg til møde med Poul Jensen, 
Faxe Kommune, der deltager i mødet fra kl. 17.00 
vedr. lukning af slæbestedet grundet kystsikring 
Faxe Byråd har besluttet.
Referat: Det blev aftalt, at slæbestedet fredes indtil vi ser udviklingen efter kystsikringen. Der oprenses foran slæbestedet efter kystsikringen er udført U/B for LH.

Pkt. 4) Vild med Vand
. Gert Bøyesen foreslår besøg af det gode skib 
”Anton” – Gert redegør nærmere for sagen.
Udgiften til besøget kan blive kr. 5.000,- eksl. 
moms.

Referat: Bestyrelsen besluttede, at "Anton" skal besøge os på havnens dag.

Pkt. 5) Næste mødedato 

Referat: Efter behov.

Pkt. 6) Eventuelt 
Orientering fra klubberne, aktiviteter m.v.
• Sejlklubben - Gert orienterede om Vild med Vand arrangementet d. 9. juni 2018
• Strandjagtforeningen - Jørgen Nielsen - Generel oprydning og standerhejsning.

Referent
Flemming JuelReferat af møde 19. april 2018

Dagsorden
Torsdag, d. 19. april 2018 kl. 13.30
Havnekontoret
Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand 
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen
Ole Meisler, Strandjagtforeningen - afbud
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben - afbud

Suppleanter:
Holger Pedersen, Sejlklubben
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen - afbud

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden - Godkendt

Pkt. 2) Formanden orienterer

Byrådet vedtog d. 11/4 18 plan for genetablering af strand m.v. syd for LH til Åen.
Orientering, som er udsendt til bestyrelsen, er vedlagt dette referat.
Faxe Kommune kontakter fiskerne om sagen for evt. aftale om slæbestedet. 

• Ansættelse af Havnefoged-assistent
Referat: Personsag refereres ikke.

Pkt.3) 1 års mangelgennemgang af broer 
Torsdag, d. 19/4 18 kl. 13.30

Indbudte er:
• Faxe Byggeservice v/Henrik Pedersen
• Faxe Orup El. Installation v/Martin F. Møller
• AL-VVS – installation v/Ejnar Andersen
• Bestyrelsen, Lystbådehavnen

Referat: Leverandører og fremmødte bestyrelsesmedlemmer gennemgik broerne med henblik på referat til mangelliste til hver leverandør.
Leverandørerne godkendte bestyrelsens ønsker om udbedringer, og bliver udført snarest muligt.

Pkt. 4) Persondata-forordningen

FJ deltager i kursus i den nye forordning – kurset 
afholdes i Århus og koster gebyr kr. 2.000,- eksl. 
moms og rejseomkostninger.
Kurset afholdes d. 15. maj 2018.

Referat: Godkendt - FJ deltager i mødet.

Pkt. 5) Pæleramning

Pæleramningen er nu tilendebragt, der er etableret 
2 IV` og 2 V` er pladser og alle er betalt, samt II` er 
pladser som var involveret er afregnet. 

Regningen for pæleramningen blev kr. 29.500,-
eksl. moms.

Plads nr. 72, der er kommet i ”klemme” mellem
plads 73 og den nye 71 - FJ foreslår, at havnen 
overtager plads 72 til udlejning – andelshaveren på 
nr. 72 kan overtage nr. 62, der er til salg.

Referat: FJ`s forslag godkendt af bestyrelsen.

Pkt. 6) Næste mødedato - efter behov.

Pkt. 7) Eventuelt 
Orientering fra klubberne, aktiviteter m.v.
• Sejlklubben - intet
• Strandjagtforeningen - intet

Referent:
Flemming Juel

Referat af bestyrelsesmøde før generalforsamling
Lørdag, 24. februar 2018 kl. 12.00 i Sejlklubben

Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand 
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben - Afbud

Poul Johansson, ReviFaxe
Henrik Elo Jensen, se pkt. 3
Sven G. Nielsen - bestyrelsens forslag til dirigent

Suppleanter:
Holger Pedersen, Sejlklubben - Afbud

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden 
Referat: Godkendt

Pkt. 2) Formanden orienterer
Referat:
Orientering fra møde om projekt ”Klap en fisk” m.v. og foreløbig pris på projektet.

Pkt.3) Præsentation og ansættelse af havnefoged

Henrik Elo Jensen, der har været havnefogedassistent
i 2017, indstilles af formanden til ny havnefoged. 

FJ indgår i vagtturnus som assistent indtil permanent 
afløser er fundet. Jobcenter Faxe afholder Jobmesse i
Faxe Hallen d. 14. marts, hvor vi deltager.

Formanden bibeholder alt hvad angår salg og 
udlejning af pladser, kontrakter m.v., samt 
økonomiadministration som hidtil i samarbejde med 
ReviFaxe.

Referat:
Bestyrelsen fulgte formandens indstilling og godkendte ansættelse pr. 1. april 2018.

Pkt.4) Næste mødedato 
Referat: Efter behov

Pkt.5) Eventuelt 
Referat: Steen Jul Larsen forslå, at klubberne orienterer om deres aktivitere som fast pkt. på bestyrelsens møder.

Mødet slut!

Ordinær generalforsamling 
Lørdag, d. 24. februar 2018 fra kl. 13.00 i Sejlklubbens lokaler!
Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.B.a.

Stemmeberettigede fremmødte andelshavere: 34 - andre 9 u/stemmeret i alt 43.
Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere og dirigent
Referat: Helle Reumert og Jørn Engelbrecht valgt til stemmetællere
Sven Gerner Nielsen indstillet af bestyrelsen til dirigent - referat: Valgt uden modkandidat!

2. Bestyrelsens beretning
Referat: Der var ingen bemærkninger til beretningen. Beretningen kan rekvireres af selskabets andelshavere hos formanden og sendes på mail.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Referat: Regnskabet blev godkendt med et overskud før afskrivninger.

4. Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse. 
Referat: Budgettet blev vedtaget uden ændringer af kontingent og ordninger med kran- og slæbestedsnøgler.

5. Valg af formand 
På valg 2018: 
Flemming Juel, medlem begge klubber (genopstiller for 2 år)
Referat: Flemming Juel genvalgt uden modkandidat for 2 år.

6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
På valg 2018:
Bjarne Bøgard valgt til 2018, Sejlklubben (genopstiller)
Referat: Bjarne Bøgard genvalgt uden modkandidat for 2 år.
Ole Meisler, Strandjagtforeningen (valgt til 2019)

Valg af 1 bestyrelsessuppleanter På valg 2018: 
Repræsentant for Strandjagtforeningen vælges for 2 år
Referat: Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen, valgt for 2 år.
Holger Pedersen, Sejlklubben (valgt til 2019)

7. Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem fra hver klub
På valg 2018:
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen, udpeget/valgt til 2018 (genopstiller)
Referat: Steen Jul Larsen genudpeget uden mod kandidat for 2 år.
Gert Bøyesen, Sejlklubben – udpeget /valgt til 2019 

8. Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant for denne
På valg for 1 år er: 
a) Carsten Scheel - referat: Carsten Scheel genvalgt for 1 år.
b) Bjørn Ploug - ligeledes genvalgt for 1 år.

9. Indkomne forslag 
Referat:
Der er ikke indkommet forslag til behandling.

10. Eventuelt 
Referat:
Der intet at behandle

Generalforsamlingen slut


 
Referat af bestyrelsesmøde d. 18. januar 2018

Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand 
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen, næstformand
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben 

Suppleanter:
Arne Aasbjerg, Strandjagtforeningen - afbud
Holger Pedersen, Sejlklubben

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden - Godkendt

Pkt. 2) Formanden orienterer

Referat:
Ny lokalplan 300-46
• Endelig vedtagelse af lokalplan 300-46 omfattende Lystbådehavnen, kystsikring og Dronningerne.
Orientering om indholdet kan læses på Faxe kommunes hjemmesid

• Afregning med Fiskerihavnen
Orientering på mødet.

• ”Liv i Ladepladsen” vil tale med os om legepladsen og projekt "Klap en fisk" for børnene.

• Møde i Næstved Sejlklub (FLID)
d. 30. jan kl. 18.30 – HP + GB deltager.

Pkt.3) Balance pr. dato
• Drøftelse af afskrivninger af nye broer m.v.

• FJ og Poul orienterer på mødet om året foreløbige resultat, og medbringer oplæg til nyt budget for 2018 til drøftelse.

• Drøftelse af havnefoged / assistent


Pkt. 4) Små pladser ændres til større pladser
Tilbud på flytning af pæle, møde afholdt 25/11 17 
Tilbuddet omfatter trækning af 8 pæle, inkl. 1 ved
nr. 52 – 53, Faxe Kommunes pladser, og ramning 
af 6 stykker, samt rettes 1 ved pl. 115. 
Endvidere foreslås udskiftning af 1 pæl i ”Lange-
Linie-rækken” ved pl. nr. 95 grundet pæleorm.

Nyt i sagen:

Tilbud accepteret og udføres sammen med Præstø og Køge Marina, som også
skal have lavet Pælearbejde – derfor kan budgettet overholdes på sagen.

Tilbud fra samme leverandør:
Skal vi forberede ”pæle” til et evt. projekt ”Klap en
Fisk” for børn ved ”Ship ”O” Høj” broen - tilbud indhentet.
Referat: Bestyrelsen drøftede sagen og se tiden om der kunne skaffes midler til hele projektet.

Pkt. 5) Generalforsamling 2018
Herunder:
• Dato / forslag 24. februar fra kl. 13 Sejlklubben 

• Hvem er valg og genopstiller?
Sejlklubben: Bjarne Bøgard - genopstiller Strandjagtforeningen: Sten Jul Larsen - ønsker genudpegning - Arne Aasbjerg ønsker ikke at genopstille som suppleant.

• Dirigent
Bestyrelsen indstiller Gert Bøyesen til posten.

Pkt. 7) Næste mødedato 
Møde før generalforsamling kl. 12.00.

Pkt. 8) Eventuelt
Intet

Mødet slut
----------------------
 

  Dagsorden

                     Lørdag, d. 23. februar 2019 kl. 9.30
                                  Sejlklubbens lokaler
 
Dagsorden:                                                                                        
1.     Valg af stemmetællere og dirigent
 
 
 
   
2.     Bestyrelsens beretning
 
3.     Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 
4.     Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
 
5.     Valg af formand
 
6.     Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
På valg 2019:
Ole Meisler, Strandjagtforeningen   (genopstiller)
    
      Bjarne Bøgard, Sejlklubben  (valgt til
      2020)
 
7.   Valg af 1 bestyrelsessuppleant:
På valg 2019:
Valg bestyrelsessuppleant  for 2 år.
Holger Pedersen - genopstiller
 
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen (valgt til 2020)
 
                      8.   Oplysning om 1 udpeget
                            bestyrelsesmedlem fra hver klub
På valg 2019:
Gert Bøyesen, Sejlklubben, udpeget/valgt til 2019 -  genopstiller
 
Steen Jul Larsen, Strandjagt foreningen – udpeget /valgt til 2020
 
 
 
                 Dagsorden fortsat  side 2
 
          9.   Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1
    suppleant for denne
                På valg for 1 år er:
a)     Carsten Scheel
b)     Bjørn Ploug
 
 10.  Indkomne forslag
       Forslag 1: Andelshavere har indgivet
       forslag til uddybning / oprensning af 
       kritiske områder på Langelinie-kajen.
 
       Forslag 2: Bestyrelsen bemyndiges til, at
       bruge kr. 150.000 ex. moms til delvis
       dækning af udgifter til renovering af
       baderum og toiletter i den del der
       er Dame /Herre afdeling fortrinsvis til
       gæstesejlere.
       Herre- og dame /invalidetoilettet venter til
       senere.
 
 
        11.   Eventuelt
 
 
 
Referat godkendt
 
Faxe Ladeplads, d. 23. februar 2019
 
 
 

Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.b.a.
Strandvejen 1, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf. 5671 6232