Faxe Ladeplads Lystbådehavn
/Top3.jpg
 

Dagsorden

Bestyrelsesmøde, Torsdag, d. 2. febr.  2023  Kl. 15.30
                                                                                             Havnekontoret
Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand 
Steen Jul Larsen,  Strandjagtforeningen, næstformand
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben 
Poul Johansson, ReviFaxe
Suppleanter:
Holger Pedersen, Sejlklubben
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen
Referat  / afbud:   Ole Meisler
Godkendelse af dagsorden:
Referat: Godkendt
-------------
Pkt. 1) Orientering fra formanden /FJ
 •  Placering af ”Stejleplads” på VLH-havnen
         Rosendal spørger om vores mening.
Pkt. 2) Driftsoverenskomst med Rosendal
            Ny driftsoverenskomst med Rosendal og Margretelund Godser A/S
            er udsendt til kommentering i bestyrelsen.
            Kevin Hertz har meddelt, at de har et par mindre ændringer / modtaget!  
            Bjarne og Holger er kommet med forslag i mails / drøftes på mødet!
            Referat: 4 stemmer for og 1 undlader at stemme. Driftsoverenskomsten er
            hermed godkendt af et flertal i bestyrelsen.
Pkt. 3) Regnskabet 2022
            ReviFaxe, Poul Johanson kommer og præsenterer.            
            Referat:  Poul redegjorde for forskellige udgifter og indtægter
Pkt. 4) Nye priser i 2023 og andelsbeviser
 1. FJ foreslår forhøjelse af andelsbevisernes værdi med 10 % - sidste stigning var i 2010.
        Referat: vedtaget af bestyrelsen d. 18. jan. 2023
Gennemgang af priser på div. skemaer
a)    Kontingent på alle typer pladser – + 5 %
b)    Udlejning af pladser – + 5 %
c)    Gæstesejlere små – 150 – mell. 185 – store 225
d)    Slæbested og jolleplads – uændret
e)    Pris på Strømforbrug – kr. 5,00
f)     Pris på Adm. gebyr kr. 125
g)    Nedsættelse af indleje-procent fra 5,5 % til 2,5 % / vedtaget
Pkt. 5) Budget for 2023
            På baggrund af beslutninger i foregående punkt og regnskabet 2022, kan              
            budgettet for 2023 udarbejdes.
            Referat:  FJ udarbejder på grundlag af de priser og sender forslag ud.
Pkt. 6) Gennemgang af Generalforsamling
            Hvilke forslag skal på dagsordenen
       a)  Gert Bøyesens forslag - OK
       b) Forslag til bådepladsen fra Holger Pedersen fremkommer
           Referat: Kun Gerts forslag kommer til afstemning / Lystbådehavnen
Pkt. 7) Sikker havn
            FJ og Steen har 31/1 23 holdt indledende møde med repræsentant fra Sikker
            Havn.  Orientering om sagen på mødet.
            Referat:  Orientering Taget til efterretning / rapport kommer
 Pkt. 8) Pladshandel
            Udelades
Pkt. 9) Skiltning
            Jeg har i d.d. modtaget beløb på skiltning på havnen fra SydkystDanmark,
            der er tovholder sammen FK om sagen. Mere info på mødet.
            Referat: Godkendtat 1 stander opsættes – måske en udgift til opsætning.
Pkt.10) Næste møde
            Referat: Efter behov. 
Pkt.11) Nyt fra Klubberne:
            Sejlklubben: Intet
            Strandjagtforeningen: Intet
Mødet slut
 -----------------------------------------------------------------------oOo-----------------------------------------------------------
Bestyrelsesmøde, onsdag, d. 18. jan.  2023  Kl. 15.30
                                                                                               Havnekontoret
Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand 
Steen Jul Larsen,  Strandjagtforeningen, næstformand
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben 
 
Suppleanter:
Holger Pedersen, Sejlklubben
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen
 
Referat  / afbud:   Ingen
 
Godkendelse af dagsorden:
Referat:  Godkendt
 
-------------
Pkt. 1) Orientering fra formanden /FJ
 • Orientering fra møder afholdt med FLID og Kystdirektoratet.
        Hvis koncentrat er klar fra Dan Hasløv om sidstnævnte møde fremsendes  
        dette inden mødet.
        Referat: Vi har modtaget et skriv d. 17/1 fra Hasløv om det videre
        forløb.  Ovennævnte skriv er også modtaget / referat fra møde 10/1 23.
 • Rasmus og Michael har igen henvendt sig til os vedr. samarbejde om aktiviteter på havnens område.
               
Pkt. 2) Driftsoverenskomst med Rosendal
            Ny driftsoverenskomst med Rosendal og Margretelund Godser A/S
            er udsendt til kommentering i bestyrelsen.
            Kevin Hertz har meddelt, at de har et par mindre ændringer?
            Referat: FJ gennemgår oplægget fra Rosendal og vender tilbage.
Pkt. 3) Balance pr. dato
            FJ medbringer skema med balance pr. dato.
           Referat: FJ taler med ReviFaxe om kontering i regnskabet.
Pkt. 4)  Revideret havnereglement
             Revideret havnereglement er udsendt til kommentering i bestyrelsen. 
             Hvis der er ændringer der er enighed om, kan det klares på mødet.
             Referat:  Havnereglementet fremsendes til Rosendal   
             Faxe Kalk kommer med rettelser i det nye reglement!
Referat: Side 2 af 2
                                                                                              Referat nr. 150
 
Pkt. 5) Elektronisk betalingsmulighed på havnen til gæster
            Der er 2 muligheder – den fra BEAS med labels til båden, eller,
            nyt system med scanning af QR code.
            FJ fremlægger priser på systemerne på mødet.
            Referat: FJ forsøger at lave en aftale med Rungsted Lystbådehavn og Dan Hasløv
            efter 11. marts.
 
Pkt. 6) Bagagevogne
            FJ har indhentet tilbud på bagagevogne fra Bogense – tilbud medbringes på
            mødet.
            Referat: FJ bestiller 2 stk. til kr. 10.600,- og nøgler 350,00 Eksl. moms.og fragt.
 
Pkt. 7) Trækning af Pæle
            FJ har indhentet tilbud på såkaldt ”Dynamometer”, der er en mulighed til   
            prøvetrækning af pæle.
            Tilbud medbringes til mødet.
            Referat: FJ undersøger andre muligheder i FLID på møde i marts.
 
Pkt. 8) Skiltning på havnen
            FJ redegør for sagens skade på mødet – SydkystDanmark er tovholder!
            Referat: Afventer nærmere fra SydkystDanmark.
 
Pkt. 9) Frivilligt arbejde
            Der er udarbejdet et skema til brug for igangsættelse af arbejdet.
            FJ foreslår, at ulige pladsnumre arbejder ulige år og lige numre lige årstal.
 
            Generalforsamlingen i 2020 besluttede en betaling på kr. 300 for udeblivelse           
            Skal vi sætte projektet i gang?           
            Referat: Bestyrelsen foreslår på generalforsamlingen at beløbet 300,- forhøjes til
            kr. 500,-, ligesom andelshavere ulige numre – ulige år – og lige – lige årstal.
            Prisforhøjelsen fremsættes som forslag på gens. 23.
 
Pkt. 10) Sikker havn
            FJ har henvendt sig til FLID vedr. igangsættelse af projektet med henblik på
            certificering til Sikker Havn.
            Vi skal nok forvente en udgift i denne sag på ca. 10.000,- eksl. moms til konsulent
            og materiel.
            Referat: Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med sagen.
 
Pkt. 11) Generalforsamling 2023
            Fastsættelse af dato – forslag:  lørdag d. 25. febr. kl. 9.30
 • Dirigent : Referat: Spørger Carsten Scheel
 • Hvem er på valg? Referat: bestyrelsen er orienteret – FJ hører nærmere.
 • Nye priser?: Referat: FJ udarbejder forslag til nye priser til næste møde.
 • Forhøjelse af andelsbeviser med 10 % Referat: Bestyrelsen godkendte.
 • Forslag :
 • Ny pris på udeblivelse frivilligt arbejde fra kr. 300 – til 500
 • Driftsoverenskomsten
 • Forslag modtaget fra Gert Bøyesen.
       Referat: se hvert pkt.                                                                           
Pkt. 12) Næste møde
             Referat: Efter behov
Pkt. 13) Nyt fra Klubberne:
             Sejlklubben:
             To nye medlemmer indvalgt i bestyrelsen
             Strandjagtforeningen:
             Intet
Mødet slut
--------------------------------------------------------------- oOo-------------------------------------------------------------
 
 
 
 
             Intet
 Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.b.a.
Strandvejen 1, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf. 5671 6232