Faxe Ladeplads Lystbådehavn
/Baadepladstop1.jpg

Vedtægter Bådepladsen

Bådepladsen vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 26. februar 2022 og extraordinær generalforsamling d. 12. marts 2022.
 
Vedtægter
for
Faxe Ladeplads
Bådeplads A.m.B.a.
 
3. udgave 2022
 
 
§ 1
FORMÅL M.V.
 
1.1.  
Faxe Ladeplads Bådeplads er et andelsselskab med begrænset ansvar. Andelsselskabet har hjemsted i Faxe  kommune.
1.2.  
Faxe Ladeplads Bådeplads` s formål er at anlægge og drive en bådeplads med tilhørende faciliteter på det Faxe kommune tilhørende område, benævnt den tidligere Dammann grund.
Andelsselskabet  skal  skabe  mulighed   for,  at   både kan opbevares på helårsbasis, samt at klargøring og afrigning kan finde sted på lovlig og forsvarlig vis.
1.3                      
Faxe    Ladeplads   Bådeplads   har   af Faxe Kommune fået overladt   brugsretten   til   det  på   vedhæftede   plan  med  rødt afgrænsede   område,   idet   ejendomsretten  forbliver  hos  Faxe kommune.
Brugsretten   er   fra   Faxe   Kommunes side  uopsigeligt  til den 1.  januar   2034, til  hvilken  dato  eller  enhver  senere 1. januar brugsretten kan opsiges med 1 års varsel.
 
Ved  opsigelse  fra Faxe Kommunens side  forpligter kommunen sig til at genforhandle selskabets brugsret.
 
Andelsselskabet kan  opsige  brugsretten  med  års varsel til en 1. januar. 
Såfremt andelsselskabet gældsforpligtelser overfor Faxe  Kommune eller gældsforpligtelser for hvilke Faxe kommune tillige hæfter, kan opsigelse fra andelsselskabets side kun ske mod indfrielse af sådanne gældsforpligtelser.
  
§ 2  ANDELSHAVERE
2.1
Som andelshavere af Faxe Ladeplads Bådeplads A.M.B.A. kan optages:
Medlemmer af:                          a) Faxe Ladeplads Strandjagtforening
                                                     b) Faxe Ladeplads Sejlklub
                                                          c) Udenforstående efter bestyrelsens bestemmelse
 
§ 3  HÆFTELSE
 
3.1.
Andelshaverne   hæfter  alene  med  det  indbetalte  indskud  for selskabets gæld og  kan ikke pådrage sig nogen yderligere gældsforpligtelse, hverken  overfor selskabet eller dets kreditorer.
 
3.2
 Selskabets bestyrelse fastsætter til enhver tid værdien af andelene  i forhold til størrelse.
Ved  indløsning  og  overdragelse  af  andele  må  selskabet  ikke oppebære højere betaling end den fastsatte andel.
 
§ 4 GENERALFORSAMLING
4.1
Faxe  Ladeplads  Bådeplads`s  øverste  myndighed  er generalforsamlingen.
4.2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
4.3                      
Indkaldelse af generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel på mail eller pr. brev til hver enkelt andelshaver, og i øvrigt ved opslag på havnens – og klubbernes hjemmesider.
 
4.4
 Dagsordenen   for   generalforsamlingen  skal  mindst  indeholde:
 følgende punkter:
1.                         Valg af dirigent
2.                         Bestyrelsens beretning
3.                         Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4.                         Budget og  fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår  forelægges til godkendelse.
5.                         Indkomne forslag
6.                         Valg af 1 bestyrelsesmedlem
7.                         Valg af 1 bestyrelsessuppleant
8.                         Oplysning om 1 udpegede bestyrelsesmedlemmer
9.                         Valg af 1 bilagskontrollant,  samt 1 suppleant for denne
10.                       Valg af formand
11.                       Eventuelt
 
4.5
 For at forslag kan komme på dagsordenen, skal det være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen i det år hvor den afholdes.
4.6
Valg af 1  bestyrelsesmedlem foregår under èt ved skriftlig afstemning blandt de fremmødte andelshavere. Stemmesedlerne skal for at være gyldige, påføres netop det antal navne blandt de opstillede kandidater der skal vælges.
Alle spørgsmål og valg afgøres på generalforsamlingen ved afstemning. Et forslag er vedtaget, og et valg er sket, såfremt flere stemmer er for end imod. Står stemmerne lige foretages ny afstemning. Står stemmerne også lige i anden afstemning, anses forslaget som bortfaldet.
 
4.7
En   andelshaver  har   på  generalforsamlingen 1 stemme, uanset hvor mange andele han besidder, og uanset disses størrelser.
Dog  har  andelshaverne,  som  på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, er i restance med betaling af indskud og/eller andre ydelser til selskabet, ikke stemmeret.
4.8
Afstemningen foregår ved håndsoprækning medmindre dirigenten eller blot 1 af de fremmødte andelshavere forlanger skriftlig afstemning. (se dog § 4 stk. 6) Der kan kun afgives stemmer ved fuldmagt givet til ægtefælde, børn eller samlever.
4.9                      
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af  fremmødte. Dog kræver vedtægtsændringer, at mindst  halvdelen af andelshaverne er tilstede, og at mindst ¾ af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget.
4.10                    
Er  generalforsamlingen  ikke  beslutningsdygtig  med hensyn til vedtægtsændringer, foretages, hvis 1 andelshaver ønsker det,  tilkendegivelse ved håndsoprækning. Der indkaldes tidligst 8 dage og senest 1 måned efter til ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, men hvor ændringen ligeledes kræver vedtagelse af mindst  ¾ af de fremmødte.
 
§ 5  EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
5.1                      
Ekstraordinær   generalforsamling   afholdes,   når   bestyrelsen skønner  det   nødvendigt,  eller når 25 %  af andelshaverne efter antal skriftligt  forlanger  det.  Begæring  om  afholdelse  af  eks. generalforsamling   skal   stiles
til selskabets bestyrelse, der herefter i overensstemmelse  med  de i forrige § anførte regler indkalder
 
Pkt. 5.1. forsat fra side 3..
til afholdelse af generalforsamling.  Generalforsamlingen skal afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse.
5.2                      
I  øvrigt  gælder  de  samme regler for en ekstraordinær generalforsamling som for en ordinær generalforsamling.
 
§ 6  BESTYRELSE
6.1                      
Selskabet skal have en bestyrelse på 5 medlemmer.
Alle bestyrelsesmedlemmer skal være personlige andelshavere i selskabet. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter for disse, vælges direkte på generalforsamlingen.
Valgene gælder for 2 år.
 
6.2                      
De resterende 2 medlemmer samt suppleanter for disse udpeges for en 2 årig periode af følgende foreninger:           
Faxe  Ladeplads Strandjagtforening udpeger 1 medlem og 1 suppleant
Faxe Ladeplads Sejlklub udpeger 1 medlem og 1 suppleant
Såfremt en suppleant indtræder  i et afgående bestyrelsesmedlems plads, sidder suppleanten dennes valgperiode ud.
 
6.3                      
Bestyrelsen   konstituerer   sig   selv   med   næstformand,  og  ansætter en forretningsfører, samt sekretær efter behov.
6.4                      
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, men skal kun være beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
6.5                      
Alle beslutninger og vedtagelser indføres i en beslutningsprotokol, hvor også  mindretallet  har  ret  til  at  forlange  sine  motiverede   forslag og afstemninger  indført.  I samme  protokol  indføres ligeledes generalforsamlingens  beslutninger.  Protokollen  underskrives  af  generalforsamlingens dirigent.
6.6.                      
Beslutning om optagelse af lån, udvidelser af pladsanlægget og dets faciliteter skal vedtages på en lovlig indkaldt generalforsamling.
Udvidelser og væsentlige ændringer af pladsanlægget kan kun ske med tilladelse fra relevant offentlig myndighed.
 
§ 7 LØNNET MEDHJÆLP
7.1                  
Bestyrelsen er berettiget til at ansætte lønnet medhjælp til at forestå selskabets daglige drift.
 
§ 8 REGNSKAB
8.1                      
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
Selskabets regnskaber revideres af et revisionsfirma, som vælges af  selskabets  bestyrelse.  Revisionsfirmaet  skal  som  minimum være registreret revisor.
Det reviderede regnskab med tilhørende revisionsberetning skal godkendes på
den førstkommende ordinære generalforsamling.
8.2                      
Af generalforsamlingen vælges desuden 1 bilagskontrollant og 1 suppleant for denne for 1 år ad gangen.
 
§ 9 PROKURA
9.1                      
Faxe  Ladeplads  Lystbådehavn tegnes af formanden i forening med  1  bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er berettiget til at tegne sædvanlig prokura.
§ 10 DRIFTSBUDGET
10.1                    
Såfremt  selskabets  drift måtte give overskud, skal overskuddet henlægges  i en reservefond. Fondets midler skal primært anvendes til fornyelser og udbygning af havnen.
Driften af havnen skal  tilrettelægges  således, at der tilstræbes balance mellem indtægter og udgifter.
Det af bestyrelsen udarbejdede budget med tilhørende bemærkninger forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
 
§ 11
 HAVNEREGLEMENT M.V.
11.1
De nærmere regler for havnens benyttelse fastsættes i et af bestyrelsen udarbejdet pladsreglement. Bestyrelsen kan i forbindelse hermed ansætte en pladsmand med beføjelser til at varetage den daglige ledelse af Bådepladsen .
11.2
En andelshaver er berettiget til at udleje sin bådplads.
Udlejningen administreres af selskabets bestyrelse, og kan kun ske til medlemmer af enten Faxe Ladeplads Strandjagtforening eller Fakse Ladeplads Sejlklub.
Plads kan kun tildeles efter gældende opskrivningsliste, hvis sådan er oprettet for pladsen.
 
§ 12
 OVERDRAGELSE AF BÅDPLADSER
12.1                    
En  andelshavers   bådplads   er   personlig, jfr.  Dog §  14 & 15.
Andelshaveren  kan  således ikke overdrage eller udleje pladsen. Dog  kan  overdragelse  ske til  ægtefælle  og/ eller livsarvinger, når  disse  indtræder  i den pågældende andelshavers rettigheder og forpligtelser.
12.2                    
Såfremt  flere  i  forening samtidig har tegnet en medlemsandel, kan overdragelse af dele af andelen ske frit mellem disse parter.
Ændringer i ejerforholdet skal meddeles selskabet skriftligt.
12.3                                   
Da der er knyttet særlige  rettigheder til  medlemskabet i selskabet, kan der ikke foretages kreditorforfølgning mod et medlems andel.  Kommer et  medlem under konkurs, likvidation eller lignende, er selskabet berettiget til at indløse  hans andel på de nedenfor anførte vilkår.
 
§ 13
UDTRÆDEN AF SELSKABET
13.1                    
Ønsker et medlem at udtræde af selskabet, hvorved han mister sin ret til en eventuelt anvist bådplads, skal han meddele  bestyrelsen dette.  Selskabet  er herefter berettiget til at overtage hans andelsret, hvis krav herom fremsættes senest 3 uger efter meddelelsens fremkomst.
Som vederlag betales andelshaverens indskud således som dette senest er reguleret jfr. § 3.2.
13.2                    
I tilfælde hvor selskabet tilbagebetaler en andelshavers indskud skal en bådplads, som eventuelt måtte være anvist den pågældende andelshaver, være til selskabets disposition senest 7 dage efter, at selskabet har udbetalt indskuddet til andelshaveren.
13.3                    
Selskabet er ved indløsning berettiget til at beregne sig et af bestyrelsen fastsat gebyr, af det tilbagebetalte indskud til dækning af omkostninger m.v.
13.4                    
Såfremt selskabet ikke måtte ønske at indløse et medlem, der fremsætter krav herom, formidler selskabet overdragelsen af andelen til en tredjemand med tilhørende rettigheder og forpligtelser i selskabet. Overdragelsen kan kun ske til en person, der  er  eller  senest samtidig med salget af andelen bliver medlem af Faxe  Ladeplads  Strandjagtforening eller Fakse Ladeplads Sejlklub.
 
Ved overdragelsen må medlemmet ikke opnå højere betaling end svarende til den regulerede andel.
 
§ 14
ANVISNING AF GÆSTESEJLERE
14.1                    
Såfremt  pladsens kapacitet måtte betinge dette, er bestyrelsen berettiget til at anvise gæstepladser, hvor fremmede  sejlere kan opbevare båden. Dette kan forekomme ved reparationer af båd og udstyr som følge af f.eks. havari.
Bestyrelsen fastsætter afgift for gæstepladser.                      
 
§ 15
GODKENDTE AKTIVITETER
15.1                    
Pladsen må alene benyttes til opbevaring af både i henhold til erhvervslejeaftalen mellem Faxe Kommune og Faxe Ladeplads Bådeplads A.m.B.a ` s bestemmelser §1.
 
§ 16
SUSPENSION
16.1                    
Såfremt      andelshaver    ikke    overholder    reglementer,  ikke efterkommer   de   af  myndighederne    givne   påbud, eller  ikke betaler   de  pålagte   udgifter,   uden    at henstand  er  givet,  kan bestyrelsen suspendere andelshaveren. Såfremt suspensionen ikke skyldes restance, har andelshaveren krav på, at få forelagt beslutningen på en generalforsamling, og suspensionen har, såfremt den bliver stadfæstet, virkning fra dette tidspunkt.
16.2                    
Andelshaveren har ikke stemmeret om dette spørgsmål, men kan deltage i debatten.
16.3                   
I tilfælde af suspension skal indskuddet tilbagebetales andelshaveren efter de foran anførte regler. Dog har
andelshaveren ikke krav på betaling, før en ny andelshaver er indtrådt i hans sted.
16.4                    
Suspensionen medfører ikke fritagelse for betaling af forfaldne afgifter m.v. til selskabet.
 
§ 17
SELSKABETS OPLØSNING
17.1                    
Opløsning af andelsselskabet skal finde sted, såfremt brugsretten til pladsen ophører efter opsigelse.
17.2                    
Opløsning   af   andelsselskabet   kan   ske,   hvis   mindst  4/5 af andelshaverne på 2 med 6 ugers mellemrum afholdte generalforsamlinger stemmer herfor.
Beslutning herom skal meddeles Faxe Byråd.
17.3                    
Selskabet kan dog ikke opløses forinden lån, som selskabet måtte have optaget, er fuldt indfriede.
17.4                    
I tilfælde af selskabets opløsning påhviler det selskabet, at bringe det anvendte areal tilbage i den stand, hvori det befandt sig inden selskabets stiftelse.
17.5                    
Forinden dette arbejde iværksættes skal Faxe Byråd   forelægges sagen for eventuelt til sikre  kommunal  drift af plads- anlæg, m.v.  Beslutter   Faxe Byråd at overtage pladsanlægget skal betingelserne herfor forelægges relevante offentlige myndigheder.
17.6                    
Ved opløsning af selskabet kan selskabets formue udelukkende anvendes til pladsens formål, eller videreførelse af en ny plads.
Forlods udloddes til andelshaverne, maksimalt deres oprindelige indskud med tillæg af normal forrentning.
Som normal forrentning anvendes en pristalsregulering af indskuddet.
 
§ 18
                                         
VEDTÆGTERNES  IKRAFTTRÆDELSE
 
18.1                    
Nærværende vedtægter træder i kraft d.   12. marts 2022
Vedtaget på selskabets  extraordinære generalforsamling  d. 12. marts 2022  
 
 
      Foranstående vedtægter er gældende for
      Faxe Ladeplads Bådeplads A.m.B.a.
 
          Faxe Ladeplads,  d.   12. marts  2022
 
        Bestyrelsen
 
          Flemming Juel                                                   Steen Jul Larsen
          formand                                                           næstformand     
                                             
          Gert Bøyesen                                                    Holger Pedersen
                                                          bestyrelsesmedlem                                            bestyrelsesmedlem
                           
 Ole Meisler
bestyrelsesmedlem
                                                                                        bestyrelsesmedlem            
 Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.b.a.
Strandvejen 1, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf. 5671 6232