Faxe Ladeplads Lystbådehavn
/Top3.jpg

Vedtægter Lystbådehavnen

Lysthavnens vedtægter og forslag til ændringer til generalforsamlingen 26. februar 2022 og extraordinærgenralforsamling d. 12. marts 2022!
 
 
Vedtægter for Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.B.a.
 3. udgave 2022
 
 
§ 1
FORMÅL M.V.
 
1.1.  
Faxe Ladeplads Lystbådehavn er et andelsselskab med begrænset ansvar. Andelsselskabet har hjemsted i Faxe  kommune.
1.2.  
Faxe Ladeplads Lystbådehavn` s formål er at anlægge og drive en Lystbådehavn med tilhørende faciliteter på det Faxe kommune tilhørende område i bugten vest for den Faxe Kalk A/S tilhørende industrihavn – Faxe Havn.
Andelsselskabet  skal  skabe  mulighed   for,  at   valgberettigede foreninger i.h.t. § 2 får  adgang til at udøve deres virksomhed fra havnens område.
1.3                      
Faxe    Ladeplads   Lystbådehavn   har   af Faxe Kommune fået overladt   brugsretten   til   det  på   vedhæftede   plan  med  rødt afgrænsede   område,   idet   ejendomsretten  forbliver  hos  Faxe
kommune. Brugsretten   er   fra   Faxe   Kommune  side  uopsigeligt  til den 1.  januar   2034, til  hvilken  dato  eller  enhver  senere 1. januar brugsretten kan opsiges med 1 års varsel.
 
Ved  opsigelse  fra Faxe Kommunens side  forpligter kommunen sig til at genforhandle selskabets brugsret.
Andelsselskabet kan  opsige  brugsretten  med  års varsel til en 1. januar. 
Såfremt andelsselskabet gældsforpligtelser overfor Faxe  Kommune eller gældsforpligtelser for hvilke Faxe kommune tillige hæfter, kan opsigelse fra andelsselskabets side kun ske mod indfrielse af sådanne gældsforpligtelser.
  
§ 2  ANDELSHAVERE
2.1
Som andelshavere af Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.M.B.A. kan optages:
Medlemmer af:                                         a) Faxe Ladeplads Strandjagtforening
                                                                     b) Faxe Ladeplads Sejlklub
 
§ 3  HÆFTELSE
3.1.
Andelshaverne   hæfter  alene  med  det  indbetalte  indskud  for selskabets gæld og  kan ikke pådrage sig nogen yderligere gældsforpligtelse, hverken  overfor selskabet eller dets kreditorer.
3.2
 Efter selskabets anmodning, kan værdien af andelene til enhver tid fastsættes efter forhandling med og godkendelse af Faxe kommune.
Ved  indløsning  og  overdragelse  af  andele  må  selskabet  ikke oppebære højere betaling end den fastsatte andel.
 
§ 4 GENERALFORSAMLING
4.1
Faxe  Ladeplads  Lystbådehavn` s  øverste  myndighed  er generalforsamlingen.
4.2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
4.3
Indkaldelse af generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel på mail eller pr. brev til hver enkelt andelshaver, og i øvrigt ved opslag på havnens – og klubbernes hjemmesider.
4.4.
                            
 Dagsordenen   for   generalforsamlingen  skal  mindst  indeholde
 følgende punkter:
1.                         Valg af dirigent
2.                         Bestyrelsens beretning
3.                         Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4.                         Budget og  fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår  forelægges til godkendelse.
5.                         Indkomne forslag
6.                         Valg af 1 bestyrelsesmedlem
7.                         Valg af 1 bestyrelsessuppleant
8.                         Oplysning om 1 udpegede bestyrelsesmedlem
9.                         Valg af 1 bilagskontrollant,  samt 1 suppleant for denne
10.                       Valg af formand
11.                       Eventuelt
 
4.5
For at forslag kan komme på dagsordenen, skal det være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen i det år hvor den afholdes.
 
4.6.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem foregår under èt ved skriftlig afstemning blandt de fremmødte andelshavere. Stemmesedlerne skal for at være gyldige, påføres netop det antal navne blandt de opstillede kandidater der skal vælges.
Alle spørgsmål og valg afgøres på generalforsamlingen ved afstemning. Et forslag er vedtaget, og et valg er sket, såfremt flere stemmer er for end imod. Står stemmerne lige foretages ny afstemning. Står stemmerne også lige i anden afstemning, anses forslaget som bortfaldet.
 
4.7
En   andelshaver  har   på  generalforsamlingen 1 stemme, uanset
hvor mange andele han besidder, og uanset disses størrelser.
Dog  har  andelshaverne,  som  på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, er i restance med betaling af indskud og/eller andre ydelser til selskabet, ikke stemmeret.
4.8
Afstemningen foregår ved håndsoprækning medmindre dirigenten eller blot 1 af de fremmødte andelshavere forlanger skriftlig afstemning. (se dog § 4 stk. 6) Der kan kun afgives stemmer ved fuldmagt givet til ægtefælde, børn eller samlever.
4.9                      
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af  fremmødte. Dog kræver vedtægtsændringer, at mindst  halvdelen af andelshaverne er tilstede, og at mindst ¾ af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget.
4.10                    
Er  generalforsamlingen  ikke  beslutningsdygtig  med hensyn til
vedtægtsændringer, foretages, hvis 1 andelshaver ønsker det,  tilkendegivelse ved håndsoprækning. Der indkaldes tidligst 8 dage og senest 1 måned efter til ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, men hvor ændringen ligeledes kræver vedtagelse af mindst  ¾ af de fremmødte.
 
§ 5  EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
5.1                      
Ekstraordinær   generalforsamling   afholdes,   når   bestyrelsen skønner  det   nødvendigt,  eller når 25 %  af andelshaverne efter antal skriftligt  forlanger  det.  Begæring  om  afholdelse  af  eks. generalforsamling   skal   stiles
til selskabets bestyrelse, der herefter i overensstemmelse  med  de i forrige § anførte regler  indkalder
til afholdelse af generalforsamling.  Generalforsamlingen skal afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse.
5.2                      
I  øvrigt  gælder  de  samme regler for en ekstraordinær generalforsamling som for en ordinær generalforsamling.
 
§ 6 BESTYRELSE
6.1                      
Selskabet skal have en bestyrelse på 5 medlemmer.
Alle bestyrelsesmedlemmer, skal være personlige andelshavere i selskabet. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse vælges direkte på generalforsamlingen.   Valgene gælder for 2 år ad gangen.
6.2                      
De resterende 2 medlemmer samt suppleanter for disse udpeges for en 2 årig periode af følgende foreninger:           
Faxe Ladeplads Strandjagtforening, udpeger 1 medlem og 1 suppleant
Faxe Ladeplads Sejlklub udpeger 1 medlem og 1 suppleant
Såfremt en suppleant indtræder i et afgående bestyrelsesmedlems plads, sidder suppleanten dennes valgperiode ud.
 
6.3                      
Bestyrelsen   konstituerer   sig   selv   med   næstformand,  og  ansætter en forretningsfører, samt sekretær efter behov.
6.4                      
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, men skal kun være beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
6.5                      
Alle beslutninger og vedtagelser indføres i en beslutningsprotokol, hvor også  mindretallet  har  ret  til  at  forlange  sine  motiverede   forslag og afstemninger  indført.  I samme  protokol  indføres ligeledes generalfor-
samlingens  beslutninger.  Protokollen  underskrives  af  generalforsamlingens dirigent.
6.6.                    
Beslutning om optagelse af lån, udvidelser af havneanlægget og dets faciliteter skal vedtages på en lovlig indkaldt generalforsamling.
Udvidelser og væsentlige ændringer af havneanlægget kan kun ske med tilladelse fra relevant offentlig myndighed.
 
§ 7 LØNNET MEDHJÆLP
7.1                  
Bestyrelsen er berettiget til at ansætte lønnet medhjælp til at forestå selskabets daglige drift.
 
§ 8 REGNSKAB
8.1                      
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
Selskabets regnskaber revideres af et revisionsfirma, som vælges af  selskabets  bestyrelse.  Revisionsfirmaet  skal  som  minimum være registreret revisor.
 Det reviderede regnskab med tilhørende revisionsberetning skal godkendes på den førstkommende ordinære generalforsamling.
8.2                      
Af generalforsamlingen vælges desuden 1 bilagskontrollant og 1 suppleant for denne for 1 år ad gangen.
 
§ 9 PROKURA
9.1                      
Faxe  Ladeplads  Lystbådehavn tegnes af formanden i forening med  1  bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er berettiget til at tegne sædvanlig prokura.
§ 10 DRIFTSBUDGET
10.1                    
Såfremt  selskabets  drift måtte give overskud, skal overskuddet
henlægges  i en reservefond. Fondets midler skal primært anvendes til fornyelser og udbygning af havnen.
Driften af havnen skal tilrettelægges således, at der tilstræbes balance mellem indtægter og udgifter.
Det af bestyrelsen udarbejdede budget med tilhørende bemærkninger forelægges generalforsamlingen til godkendelse 
 
§ 11
 HAVNEREGLEMENT M.V.
11.1
De nærmere regler for havnens benyttelse fastsættes i et af bestyrelsen udarbejdet havnereglement. Bestyrelsen kaniforbindelse hermed ansætte en havnefoged med beføjelser til at varetage den daglige ledelse af lystbådehavnen.
11.2
En andelshaver er berettiget til at udleje sin bådplads.
Udlejningen administreres af selskabets bestyrelse, og kan kun ske til medlemmer af enten Faxe Ladeplads Strandjagtforening eller Faxe Ladeplads Sejlklub.
Plads kan kun tildeles efter gældende opskrivningsliste.
 
§ 12
 OVERDRAGELSE AF BÅDPLADSER
12.1                    
En  andelshavers   bådplads   er   personlig, jfr.  Dog §  14 & 15.
Andelshaveren  kan  således ikke overdrage eller udleje pladsen. Dog  kan  overdragelse  ske til  ægtefælle  og/ eller livsarvinger, når  disse  indtræder  i den pågældende andelshavers rettigheder og forpligtelser.
12.2                    
Såfremt  flere  i  forening samtidig har tegnet en medlemsandel, kan overdragelse af dele af andelen ske frit mellem disse parter.
Ændringer i ejerforholdet skal meddeles selskabet skriftligt.
12.3                                    
Da der er knyttet særlige  rettigheder til  medlemskabet i selskabet, kan der ikke foretages kreditorforfølgning mod et medlems andel.  Kommer et  medlem under konkurs, likvidation eller lignende, er selskabet berettiget til at indløse  hans andel på de nedenfor anførte vilkår.
§ 13
UDTRÆDEN AF SELSKABET
13.1                    
Ønsker et medlem at udtræde af selskabet, hvorved han mister sin ret til en eventuelt anvist bådplads, skal han   meddele  bestyrelsen dette.  Selskabet er herefter berettiget til at overtage hans andelsret, hvis krav herom fremsættes senest 3 uger efter meddelelsens fremkomst.
Som vederlag betales andelshaverens indskud således som dette senest er reguleret jfr. § 3.2.
13.2                    
I tilfælde hvor selskabet tilbagebetaler en andelshavers indskud skal en bådplads, som eventuelt måtte være anvist den pågældende andelshaver, være til selskabets disposition senest 7 dage efter, at selskabet har udbetalt indskuddet til andelshaveren.
 
13.3                    
Selskabet er ved indløsning berettiget til at beregne sig et af bestyrelsen fastsat gebyr, af det tilbagebetalte indskud til dækning af omkostninger m.v.
 
13.4                    
Såfremt selskabet ikke måtte ønske at indløse et medlem, der fremsætter krav herom, formidler selskabet overdragelsen af andelen til en tredjemand med tilhørende rettigheder og for-pligtelser i selskabet. Overdragelsen kan kun ske til en person, der  er  eller  senest samtidig med salget af andelen bliver med af
Faxe  Ladeplads  Strandjagtforening eller Faxe Ladeplads Sejl-
klub.
 
Ved overdragelsen må medlemmet ikke opnå højere betaling end svarende til den regulerede andel.
 
§ 14
ANVISNING AF GÆSTESEJLERE
 14.1                   
Såfremt  havnens kapacitet måtte betinge dette, er bestyrelsen berettiget til at anvise gæstepladser, hvor fremmede  sejlere kan ligge. Bestyrelsen fastsætter afgift for gæstepladser.                
 
§ 15
GODKENDTE AKTIVITETER
15.1                    
Havnen må alene benyttes til Lystbådehavn, der må ikke drives anden form for virksomhed fra denne, dog er undtaget lystfiskeri.
Undtaget    herfra   er  dog   sådanne   af   bestyrelsen  godkendte erhvervsvirksomheder, der oprettes til betjening af havnen og dens aktiviteter. Bestyrelsen kan på samme måde tillade udlejning af både fra havnens område.
 
§ 16
SUSPENSION
 
16.1                    
Såfremt      andelshaver    ikke    overholder    reglementer, ikke efterkommer   de   af  myndighederne    givne   påbud, eller  ikke betaler   de  pålagte   udgifter,   uden    at henstand  er  givet,  kan bestyrelsen suspendere andelshaveren. Såfremt suspensionen ikke skyldes restance, har andelshaveren krav på, at få forelagt beslutningen på en generalforsamling, og suspensionen har, såfremt den bliver stadfæstet, virkning fra dette tidspunkt.
 
 16.2                    
Andelshaveren har ikke stemmeret om dette spørgsmål, men kan deltage i debatten.
16.3                   
I tilfælde af suspension skal indskuddet tilbagebetales andelshaveren efter de foran anførte regler. Dog har
andelshaveren ikke krav på betaling, før en ny andelshaver er indtrådt i hans sted.
16.4                    
Suspensionen medfører ikke fritagelse for betaling af forfaldne afgifter m.v. til selskabet.
 
§ 17
SELSKABETS OPLØSNING
17.1                    
Opløsning af andelsselskabet skal finde sted, såfremt brugsretten til havnen ophører efter opsigelse.
17.2                    
Opløsning   af   andelsselskabet   kan   ske,   hvis   mindst  4/5 af andelshaverne på 2 med 6 ugers mellemrum afholdte generalforsamlinger stemmer herfor.
Beslutning herom skal meddeles Faxe Byråd.
17.3                    
Selskabet kan dog ikke opløses forinden lån, som selskabet måtte have optaget, er fuldt indfriede.
17.4                    
I tilfælde af selskabets opløsning påhviler det selskabet, at bringe det anvendte areal tilbage i den stand, hvori det befandt sig inden selskabets stiftelse.
17.5                    
Forinden dette arbejde iværksættes skal Faxe Byråd   forelægges sagen for eventuelt tilsikre  kommunal  drift af havne- anlæg, m.v.  Beslutter   Faxe Byråd at overtage havneanlægget skal betingelserne herfor forelægges relevante offentlige myndigheder.
17.6                    
Ved opløsning af selskabet kan selskabets formue udelukkende anvendes til havnens formål, eller videreførelse af havnen.
Forlods udloddes til andelshaverne, maksimalt deres oprindelige indskud med tillæg af normal forrentning. Som normal forrentning anvendes en pristalsregulering af indskuddet.
 
§ 18
                                        
VEDTÆGTERNES  IKRAFTTRÆDELSE
 
18.1                    
Nærværende vedtægter træder i kraft d.    12. marts  2022
Vedtaget på selskabets extraordinær generalforsamling  d.   12. marts   2022                                                                                                                                        
      Foranstående vedtægter er gældende for
      Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.B.a.
 
     Faxe Ladeplads,  d.    12. marts   2022
 
                                                                        
          Flemming Juel                                                   Steen Jul Larsen
                                                    formand                                                           næstformand       
                                            
      Gert Bøyesen                                                    Bjarne Bøgard
                                                   bestyrelsesmedlem                                          bestyrelsesmedlem
                              
 Ole Meisler
                                                                                        bestyrelsesmedlem                      
 
                                                                                                                     
                     
 
 Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.b.a.
Strandvejen 1, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf. 5671 6232