Generalforsamling - Faxe Ladeplads Lystbådehavn

Gå til indhold
Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.B.a.
Ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 23. Marts 2024 kl. 9.30 i Sejlklubben.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.
Der henvises til beretning aflagt på generalforsamling den 24.2.2024.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Der henvises til regnskab godkendt på generalforsamlingen den 24.2.2024.

4. Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår.
Der henvises til budget og fastlæggelse af kontingent, der blev godkendt på generalforsamlingen den 24.2.2024.

5. Indkomne forslag.
a. Bestyrelsen foreslår, at formanden ikke vælges på generalforsamlingen, i stedet at bestyrelsen konstituerer sig med formand. Se vedlagte ændringsforslag.
b. Bestyrelsen foreslår, at andelshavere er forpligtet til at udleje deres bådplads, såfremt denne ikke benyttes. Se vedlagte ændringsforslag.

6. Såfremt punkt 5.a. er godkendt: Valg af et bestyrelsesmedlem.
Såfremt punkt 5.a. IKKE er godkendt: Punktet udgår.

7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.vDer henvises til valg afholdt på generalforsamlingen den 24.2.2024.

8. Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem. Der henvises til generalforsamling den 24.2.2024.

9. Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant for denne. Der henvises til generalforsamling den 24.2.2024.

10. Såfremt punkt 5.a. er godkendt: Punktet udgår. Såfremt punkt 5.a. IKKE er godkendt: Valg af formand.

11. Eventuelt.

 
 
Dato:  8. februar  2024

Indkaldelse til generalforsamlinger 2024 for andelshavere.
 
Bestyrelserne for Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.B.a. (LH) og Faxe Ladeplads Bådeplads A.m.B.a. (BP) indkalder hermed til ordinære generalforsamlinger for andelshavere:
Lørdag, d. 24. februar 2024 fra Kl. 9.30 i Sejlklubbens lokaler.
 
Program:
Kl.   9.30: Generalforsamling, Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.B.a. (LH)
Ca. Kl. 11.00: Generalforsamling, Faxe Ladeplads Bådeplads A.m.B.a.  (BP)
 
Generalforsamlingerne afvikles med dagsorden iflg. selskabernes vedtægter henholdsvis.
Begge dagsordener kan læses på vores hjemmeside under Lystbådehavnen – Sidste NYT!

Indkomne forslag til behandling i begge selskaber ses nedenfor.
 
Lystbådehavnen:
Forslag 1:  Fra bestyrelsen for Faxe Ladeplads Lystbådehavn, vedtægtsændringer vedr . § 4.4 punkt10 . valg af formand samt tilføjelse til punkt 8.

Bådepladsen:
Forslag 1:    Fra bestyrelsen for Faxe Ladeplads Lystbådehavn, vedtægtsændringer vedr. § 4.4 punkt10 .valg af formand samt tilføjelse til punkt 8.

Bestyrelserne gør opmærksom på, at der er ændringer i pladsreglementet for bådpladsen, samt vi opfordrer alle til at sætte sig ind i gældende vedtægter og reglementer.
Bestyrelserne ser frem til at byde alle velkommen på generalforsamlingerne.
 
P.B.V.
Med venlig hilsen
Steen Jul Larsen
Næstformand


Skema / udlejning i 2024
Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.b.a.
________________________________________________________________________________
Februar 2024
Skal Du leje andelspladsen ud i år?                                                                       
Det er tid til at tage stilling til om Du vil udleje  andelspladsen  i sæsonen 2024?

Bestyrelsen anmoder om, at  Du afleverer skemaet, også selvom Du ikke skal leje ud!  
Skemaet kan afleveres ved indkast i postkassen på havnekontoret, ved fremsendelse til selskabets adresse eller scannes ind og sendes som vedhæftet fil på mail: lystbådehavn@gmail.com
Fordeling af pladserne sker på et bestyrelsesmøde i marts, det er derfor vigtigt, at vi har modtaget nedenstående til tiden, så vi kan give alle der vil leje besked.
klip -----------------------------------klip-----------------------------------klip-------------------------------klip
Skema til aflevering senest  lørdag d. 24. februar 2023
Navn:______________________________________________
Adresse: ____________________________________________
Postnr./ by:__________________________________________
Mobil-tlf. _____________________ (vigtigt)
                                                                                                           
E-Mail: ___________________________________ @ ____________________________
Gerne med tydelige blokbogstaver!
Fremover udsendes der kun post pr. Mail:
Jeg/vi er ejer af bådplads nr.:   
Jeg ønsker at udleje i 2024: Ja:______ Nej: ______
Hvis JA – oplys venligst din Banks Reg. nr. :                Kontonr. : _________________
Kontingent debiteres fremover udlejningsgebyr.
Hvis Du/I bruger pladsen selv er båden som minimum ansvarsforsikret i forsikringsselskabet:
Navn: _____________________________________________________
                                               
Jeg er medlem af:          Strandjagtforeningen             Sejlklubben                Begge   
                                          (Jagtforbundet)
(Vi gør opmærksom på, at selvom du lejer pladsen ud, eller ingen båd har, er du pligtig som andelshaver at være medlem af en klub i henhold til vores vedtægter!)
Dato                       2024
Underskrift:      ____________________________________________________
Hvis Du/I har besluttet at udleje pladsen, gør vi opmærksom på, at betaling for pladsen afregnes når selskabet har udlejet pladsen og modtaget betalingen herfor. Hvis pladsen udlejes i hele sæsonen 1/4 - 31/10, tilbagebetales 2,5 % af den oprindelige pris på pladsen i 1985.

Der fratrækkes et administrationsgebyr på kr. 125,- inkl. moms på afregningen.


Lystbådehavnen - forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen i Faxe Ladeplads Lystbådehavn har fremsat ønske om følgende vedtægts ændringer pr. 01.02.24.
 
 
§ 4.4 punkt 10. udgår valg af formand.
 
Såfremt dette punkt vedtages på generalforsamlingen vil det medføre ændring i efterfølgende punkter.
 
 
§ 4.4 punkt 6. tekst udgår og erstattes af ( på valg er 1. bestyrelsesmedlem i ulige år og på valg er 2. bestyrelsesmedlemmer i lige år ).
 
 
§ 6.1 i linje 2 udgår formand og 2 bestyrelsesmedlemmer og erstattes af ( 3 bestyrelsesmedlemmer ).
 
 
§ 6.3 i teksten tilføjes formand før næstformand og kasser efter sekretær.
 
Så § får følgende ordlyd: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og ansætter sekretær og kasser efter behov.
 
                     
 
Derudover er der følgende tilføjelse og præcisering.
 

§ 4.4 punkt 8. tilføjes: samt 1 suppleant for denne.
 
 
§ 11.2 Linje 1 udgår og får herefter følgende ordlyd: En andelshaver er forpligtet til at udleje sin bådplads såfremt denne ikke benyttes.


Bådepladsen - forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen for Faxe Ladeplads Bådplads har fremsat ønske om følgende vedtægts ændringer og rettelser af forkert tekst. pr. 01.02.2024.
 
§ 4.4 punkt 10. udgår valg af formand.
Såfremt dette punkt vedtages på generalforsamlingen vil det medføre ændring i efterfølgende punkter.
 
§ 4.4 punkt 6. tekst udgår og erstattes af ( på valg er 1. bestyrelsesmedlem i ulige år og på valg er 2. bestyrelsesmedlemmer i lige år ).
 
§ 6.1 i linje 2 udgår formand og 2 bestyrelsesmedlemmer og erstattes af ( 3 bestyrelsesmedlemmer ).
 
§ 6.3 i teksten tilføjes formand før næstformand og kasser efter sekretær.
 
Så § får følgende ordlyd: (Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og ansætter sekretær og kasser efter behov.)
 
§ 4.4 Punkt 8. tilføjes: samt en suppleant for denne.
 
§ 10.1 To steder erstattes ordet havnen med: bådpladsen.
 
§ 11. Havnereglement m.v. erstattes af: pladsreglement.
 
§ 11.1 Havnens erstattes af: pladsens.
 
§ 11.2 Første linje udgår og erstattes af: En andelshaver er forpligtiget til at udleje sin bådplads såfremt denne ikke benyttes.
 
§ 14 Gæstesejlere erstattes af: Gæstepladser.
Tilbage til indhold