Referater bestyrelsesmøder - Faxe Ladeplads Lystbådehavn

Gå til indhold
Referater bestyrelsesmøder Lystbådehavnen


Dagsorden / Referat Bestyrelsesmøde, tirsdag den 7. maj 2024

Indbudt til mødet:
Steen Jul Larsen: Strandjagtforeningen,formand.
Ole Meisler: Strandjagtforeningen, næstformand.
Bjarne Bøgard: Sejlklubben
Gert Bøyesen: Sejlklubben
Peter Kryger: Sejlklubben
Suppleanter:
Jørgen Nielsen: Strandjagtforeningen.
Holger Pedersen: Sejlklubben
Havnefoged:
Helene Tind
Afbud: Gert

Godkendelse af dagsorden: Referat:
Pkt. 1) Nyt fra formanden / opfølgning fra sidste møde.
El standere På broerne: Det er besluttet at vi selv udskifter defekte phfi. relæer og skumringsrelæer. Samtidig skiftes magneter og pakninger i plast låger. Det vurderes at den samlet pris bliver unde 5000,00 kr. inkl. moms. Hvilket bevirker at selvrisikoen er højre end dette beløb.
Gert har undersøgt med Sollerød biogasanlæg om det var muligt at komme af med tangen der, men de aftager kun fra egen kommune.

Pkt. 2)
Tang på Havnen: Det foreslås at tangen deponeres på bådpladsen. Da det skønnes at komme af med tangen til evt. forbrænding vil koste ca. 600,00 kr. pr. ton plus kørsel, det vil sig omkring 1000,00 kr. pr. ton. Så samlet vil det koste havnen ca. 60.000,00. Hvis det bliver kørt på bådpladsen vil det koste ca. 10.000,00.
Referat:
Der er enighed om at det er løsningen

Pkt. 3)
Bjarne har sendt en mail. Vedr. uddybning som han vil redegøre for.
Referat:
Vi holder fast i at vi af venter beslutning om den nye havn før oprensning.

Pkt. 4)
Sag vedr. olietank på havnen, Bjarne orientere.
Referat:
Der skulle være en afklaring sidst i maj måned.

Pkt. 5)
Rep. af el standere hvornår? Tomas Sander vil gerne hjælpe til og han har autorisation.
Referat:
Det er aftalt at Bjarne, Holger, Peter, Steen og Tomas Sander taler sammen om tidspunkt.

Pkt. 6)
Vi har 2 pæle der står i vejen som bør fjernes og da det skal foregå under vand har vi ikke så mange muligheder.
Referat:
Det undersøges stadig hvilke mulighedder der findes.

Pkt. 7)
Det foreslå at vi opretter en frivillig arbejdsgruppe hurtigst muligt.
Referat:
Vi forsøger at starte op sidst i maj.

Pkt. 8)
Sparekassen Sjælland Fyn mangler oplysninger på 2 bestyrelsesmedlemmer det gælder Bjarne og Gert.
Referat:  
Bjarne får taget en kopi af kørekort og sundhedskort.

Eventuelt:
Nyt fra klubberne
Strandjagtforeningen, Sejlklubben

Næste møde: Efter Behov

 
Flemming Juel, formand
Steen Jul Larsen,  Strandjagtforeningen, næstformand
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben
Poul Johansson, ReviFaxe
Suppleanter:
Holger Pedersen, Sejlklubben
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen
Referat  / afbud:   Ole Meisler
Godkendelse af dagsorden:
Referat: Godkendt
-------------
Pkt. 1) Orientering fra formanden /FJ
 • Placering af ”Stejleplads” på VLH-havnen
        Rosendal spørger om vores mening.
Pkt. 2) Driftsoverenskomst med Rosendal
           Ny driftsoverenskomst med Rosendal og Margretelund Godser A/S
           er udsendt til kommentering i bestyrelsen.
           Kevin Hertz har meddelt, at de har et par mindre ændringer / modtaget!  
           Bjarne og Holger er kommet med forslag i mails / drøftes på mødet!
           Referat: 4 stemmer for og 1 undlader at stemme. Driftsoverenskomsten er
           hermed godkendt af et flertal i bestyrelsen.
Pkt. 3) Regnskabet 2022
          ReviFaxe, Poul Johanson kommer og præsenterer.            
           Referat: Poul redegjorde for forskellige udgifter og indtægter
Pkt. 4) Nye priser i 2023 og andelsbeviser
 1. FJ foreslår forhøjelse af andelsbevisernes værdi med 10 % - sidste stigning var i 2010.
       Referat: vedtaget af bestyrelsen d. 18. jan. 2023
Gennemgang af priser på div. skemaer
a)    Kontingent på alle typer pladser – + 5 %
b)    Udlejning af pladser – + 5 %
c)    Gæstesejlere små – 150 – mell. 185 – store 225
d)    Slæbested og jolleplads – uændret
e)    Pris på Strømforbrug – kr. 5,00
f)     Pris på Adm. gebyr kr. 125
g)    Nedsættelse af indleje-procent fra 5,5 % til 2,5 % / vedtaget
Pkt. 5) Budget for 2023
           På baggrund af beslutninger i foregående punkt og regnskabet 2022, kan              
           budgettet for 2023 udarbejdes.
           Referat: FJ udarbejder på grundlag af de priser og sender forslag ud.
Pkt. 6) Gennemgang af Generalforsamling
           Hvilke forslag skal på dagsordenen
      a)  Gert Bøyesens forslag - OK
      b) Forslag til bådepladsen fra Holger Pedersen fremkommer
          Referat: Kun Gerts forslag kommer til afstemning / Lystbådehavnen
Pkt. 7) Sikker havn
           FJ og Steen har 31/1 23 holdt indledende møde med repræsentant fra Sikker
           Havn. Orientering om sagen på mødet.
           Referat: Orientering Taget til efterretning / rapport kommer
Pkt. 8) Pladshandel
           Udelades
Pkt. 9) Skiltning
           Jeg har i d.d. modtaget beløb på skiltning på havnen fra SydkystDanmark,
           der er tovholder sammen FK om sagen. Mere info på mødet.
           Referat: Godkendtat 1 stander opsættes – måske en udgift til opsætning.
Pkt.10) Næste møde
           Referat: Efter behov.
Pkt.11) Nyt fra Klubberne:
           Sejlklubben: Intet
           Strandjagtforeningen: Intet
Mødet slut


Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand
Steen Jul Larsen,  Strandjagtforeningen, næstformand
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben
Suppleanter:
Holger Pedersen, Sejlklubben
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen
Referat  / afbud:   Ingen
Godkendelse af dagsorden:
Referat: Godkendt
-------------
Pkt. 1) Orientering fra formanden /FJ
 • Orientering fra møder afholdt med FLID og Kystdirektoratet.
      Hvis koncentrat er klar fra Dan Hasløv om sidstnævnte møde fremsendes  
      dette inden mødet.
      Referat: Vi har modtaget et skriv d. 17/1 fra Hasløv om det videre
      forløb.  Ovennævnte skriv er også modtaget / referat fra møde 10/1 23.
 • Rasmus og Michael har igen henvendt sig til os vedr. samarbejde om aktiviteter på havnens område.
             
Pkt. 2) Driftsoverenskomst med Rosendal
          Ny driftsoverenskomst med Rosendal og Margretelund Godser A/S
          er udsendt til kommentering i bestyrelsen.
          Kevin Hertz har meddelt, at de har et par mindre ændringer?
          Referat: FJ gennemgår oplægget fra Rosendal og vender tilbage.
Pkt. 3) Balance pr. dato
         FJ medbringer skema med balance pr. dato.
         Referat: FJ taler med ReviFaxe om kontering i regnskabet.
Pkt. 4)  Revideret havnereglement
           Revideret havnereglement er udsendt til kommentering i bestyrelsen.
           Hvis der er ændringer der er enighed om, kan det klares på mødet.
           Referat: Havnereglementet fremsendes til Rosendal
           Faxe Kalk kommer med rettelser i det nye reglement!
Pkt. 5) Elektronisk betalingsmulighed på havnen til gæster
          Der er 2 muligheder – den fra BEAS med labels til båden, eller,
          nyt system med scanning af QR code.
          FJ fremlægger priser på systemerne på mødet.
          Referat: FJ forsøger at lave en aftale med Rungsted Lystbådehavn og Dan Hasløv
          efter 11. marts.
Pkt. 6) Bagagevogne
          FJ har indhentet tilbud på bagagevogne fra Bogense – tilbud medbringes på
          mødet.
          Referat: FJ bestiller 2 stk. til kr. 10.600,- og nøgler 350,00 Eksl. moms.og fragt.
Pkt. 7) Trækning af Pæle
          FJ har indhentet tilbud på såkaldt ”Dynamometer”, der er en mulighed til   
          prøvetrækning af pæle.
          Tilbud medbringes til mødet.
          Referat: FJ undersøger andre muligheder i FLID på møde i marts.
Pkt. 8) Skiltning på havnen
          FJ redegør for sagens skade på mødet – SydkystDanmark er tovholder!
          Referat: Afventer nærmere fra SydkystDanmark.
Pkt. 9) Frivilligt arbejde
          Der er udarbejdet et skema til brug for igangsættelse af arbejdet.
          FJ foreslår, at ulige pladsnumre arbejder ulige år og lige numre lige årstal.
          Generalforsamlingen i 2020 besluttede en betaling på kr. 300 for udeblivelse          
          Skal vi sætte projektet i gang?          
          Referat: Bestyrelsen foreslår på generalforsamlingen at beløbet 300,- forhøjes til
          kr. 500,-, ligesom andelshavere ulige numre – ulige år – og lige – lige årstal.
          Prisforhøjelsen fremsættes som forslag på gens. 23.
Pkt. 10) Sikker havn
          FJ har henvendt sig til FLID vedr. igangsættelse af projektet med henblik på
          certificering til Sikker Havn.
          Vi skal nok forvente en udgift i denne sag på ca. 10.000,- eksl. moms til konsulent
          og materiel.
          Referat: Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med sagen.
Pkt. 11) Generalforsamling 2023
          Fastsættelse af dato – forslag:  lørdag d. 25. febr. kl. 9.30
 • Dirigent : Referat: Spørger Carsten Scheel
 • Hvem er på valg? Referat: bestyrelsen er orienteret – FJ hører nærmere.
 • Nye priser?: Referat: FJ udarbejder forslag til nye priser til næste møde.
 • Forhøjelse af andelsbeviser med 10 % Referat: Bestyrelsen godkendte.
 • Forslag :
 • Ny pris på udeblivelse frivilligt arbejde fra kr. 300 – til 500
 • Driftsoverenskomsten
 • Forslag modtaget fra Gert Bøyesen.
     Referat: se hvert pkt.                                                                           
Pkt. 12) Næste møde
           Referat: Efter behov
Pkt. 13) Nyt fra Klubberne:
           Sejlklubben:
           To nye medlemmer indvalgt i bestyrelsen
           Strandjagtforeningen:
           Intet
Mødet slut
Tilbage til indhold