Referater generalforsamling - Faxe Ladeplads Lystbådehavn

Gå til indhold
Ekstraordinær generalforsamling lørdag, d. 23. Marts 2024 Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.B.a.
Ekstraordinær Generalforsamling i Sejlklubben kl. 9.30

1. Valg af dirigent.
Sven Gerner Nielsen bliver valgt

2. Bestyrelsens beretning.
Der henvises til beretning aflagt på generalforsamling den 24.2.2024.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Der henvises til regnskab godkendt på generalforsamlingen den 24.2.2024.

4. Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår.
Der henvises til budget og fastlæggelse af kontingent, der blev godkendt på generalforsamlingen den 24.2.2024.

5. Indkomne forslag.
a. Bestyrelsen foreslår, at formanden ikke vælges på generalforsamlingen, i stedet at bestyrelsen konstituerer sig med formand.
 
Se vedlagte ændringsforslag.
Martin Sørensen mener ikke, at det er demokratisk, og udtrykker bekymring for, at der er risiko for, at der ikke kan blive valgt en formand.
Aage Jørgensen ønsker, der bliver en begrænsning for, hvor mange år man kan sidde i en bestyrelse. Steen Jul Larsen henviser til, at der hvert år er bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, så det er frit for, at medlemmer stiller op. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.
Helene Tind udtaler, at generelt er medlemmer jo ikke er så aktive med at komme i bestyrelser.
Ole Meisler taler for, at grunden til at vi ønsker en ændring er at optimere vilkårene for samarbejde i bestyrelsen.
Martin Sørensen mener ikke at forslaget i bund og grund vil ændre noget som helst, men mener vi skal passe på retorikken.
Holger Pedersen forklarer, at det er bestyrelsen der vælger Havnefogeden der står ansvarlig overfor bestyrelsen. Nu er ansvaret og jobbet mere opdelt.
17 stemmer for slaget. En stemme imod. Forslaget blev vedtaget.
b. Bestyrelsen foreslår, at andelshavere er forpligtet til at udleje deres bådplads, såfremt denne ikke benyttes.
Se vedlagte ændringsforslag.
Steen Jul Larsen forklarer begrundelsen for forslaget.
Der foregår en diskussion omkring udlejning/ salg af type II pladser. Bo spørger om nogle af de små pladser kan sammenlægges?
Peter Kryger spørger om, hvordan man skal forholde sig til udlejning i tilfælde af at man bliver syg? Man kan til enhver tid henvende sig til Havnekontoret.
Gert Bøyesen udtaler, at det generer ham, at se bådpladser der står tomme vel vidende, at der står sejlere på venteliste til en plads.
Martin Sørensen pointerer, at der allerede står i vedtægterne, at havnen råder over pladser der ikke bliver benyttet.
Steen Jul Larsen foreslår, at der skal stå “i indeværende sæson”, hvilket giverbmere mening for de tilstedeværende.
Sven Gerner Nielsen foreslår, at der i forslaget bliver tilføjet “i indeværende sæson”, og  forslaget blev godkendt enstemmigt.

6. Såfremt punkt 5.a. er godkendt: Valg af et bestyrelsesmedlem.
Holger Pedersen foreslår Peter Kryger, som bliver valgt.
Såfremt punkt 5.a. IKKE er godkendt: Punktet udgår.

7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
Der henvises til valg afholdt på generalforsamlingen den 24.2.2024.
Holger Pedersen bliver valgt.

8. Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem.
Der henvises til generalforsamling den 24.2.2024.
 

9. Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant for denne.
Der henvises til generalforsamling den 24.2.2024.

10. Såfremt punkt 5.a. er godkendt: Punktet udgår.
Såfremt punkt 5.a. IKKE er godkendt: Valg af formand.

11. Eventuelt.
Andreas Anslev spørger ind til benzinstander til havnen. Bjarne Bøgaard siger, at der blev arbejdet på det.
Holger Pedersen roser det arbejde, Steen Jul Larsen og havnefogeden Helene Tind har udført i det forgangne år.
Nelly Hagen spørger ind til nye el-standere. Der kommer ikke nye, men de eksisterende skal tjekkes.
Der bliver snakket lidt om vanddybde og tang.

       
Ordinær generalforsamling lørdag, d. 24. februar 2024
Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.B.a.

Referat
Antal fremmødte med stemmeret:  34

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere og dirigent
Stemmetællere:  Henrik Rysse + Per Aasbjerg
Dirigent: Sven GernerNielsen

2. Bestyrelsens beretning
Referat: Taget til efterretning.          
 
Der bliver spurgt ind til vanddybde i havnebassinet, udgravning af ”hjørnet” af havnen samt lukning af slæbested. Det blev forslået, at også lejere skal deltage i arbejdsweekend – alternativt betale.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Referat: Regnskabet blev godkendt.

4. Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
Referat: Budgettet blev godkendt efter oplysning om prisstigninger og forhøjelse af kontingent.

5. Indkomne forslag
Forslag 1: Vedhæftet referat
 
Referat: Kan ikke godkendes grundet manglende deltagelse af andelshavere. Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

6. Valg af 1 nyt bestyrelsesmedlem.  
Valgt 2024, for 2 år: Bjarne Bøgard
Referat: Genvalgt

7.cValg af 1 bestyrelsesmedlem
På valg 2024, vælges for 2 år: Holger Pedersen vælges som formand
Referat: Valgt med tilkendegivelse fra Holger, at han træder tilbage som formand ved den ekstraordinære generalforsamling.

8. Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem fra hver klub
På valg 2024, valgt for 2 år:
Steen Jul Larsen Strandjagtforeningen
Referat: Genvalgt. Jørgen Nielsen er udpeget som suppleant.

9. Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant for denne
på valg for 1 år er:
a) Carsten Scheel
b) Henrik Rysse er valgt som suppleant.
Referat: Valgt

10. Valg af formand for 2 år.
Referat: Se punkt 7

11.  Eventuelt
Referat: Bjarne Bøgard spørger om der er interesse for et tankanlæg på kajen i Veteranlystbådehavnen. Der vil blive sendt en rundspørgsel ud.
 
Martin Sørensen efterlyser mere ensrettet besked om slæbested. Bestyrelsen melder ud, at der bliver arbejdet på det.
 
Der bliver meldt ud, at sejlerne i hjørnet har problemer med vinterbaderne der bruger både som fodstøtter og unge mennesker om aftenen der larmer. Havnekontoret vil gerne informeres når det sker, så vi kan afhjælpe.
 
Gert Bøyesen efterlyser blomster og blomsterkummer – han vil undersøge muligheden.
 
Steen efterlyser en onsdagsklub, hvor deltageren kan komme og lave lidt vedligeholdelsesarbejde + have socialt samvær. Martin Sørensen fra sejlklubben foreslår, at medlemmerne der kommer om torsdagen kunne deltage. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.

Faxe Ladeplads, d. 24. februar 2024
 
 
_________________________________________  _____________________________________
 
                                    Dirigent                                                           Formand
Referat Ordinær generalforsamling Lørdag, d. 25. februar 2023 Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.B.a.

Referat:
Antal fremmødte med stemmeret:  33

Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere og dirigent
Referat: Stemmetællere:  Kirsten Mikkelsen og Steen Wistoft
Dirigent: Sven Gerner Nielsen

2. Bestyrelsens beretning
Referat: Taget til efterretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Referat: Efter spørgsmål og svar blev regnskabet godkendt.

4. Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
Referat: Budgettet blev godkendt efter en oplysning om prisstigninger.

5. Indkomne forslag
Forslag 1:
Andelshaver Gert Bøyesen har fremsat forslag om salg af pladser hvis de ikke benyttes af andelshaveren i en årrække, som følger:
Forslag 1 af 2:
Andelshavere kan fra 01.01.2024 ikke udleje andelen i mere end 2 år. Andelshaveren skal herefter købes ud af havneselskabet og pladsen tilbydes til den næste på ventelisten. Havneselskabets bestyrelse kan i særlige tilfælde dispensere fra dette i op til yderligere 2 år.
Referat:  Ingen var for forslaget – forslaget derfor ikke vedtaget
 
Forslag 2 af 2:
Andelshavere kan fra 01.01.2024 ikke udleje andelen i mere end 5 år. Andelshaveren skal herefter købes ud af havneselskabet, og pladsen tilbydes den næste på ventelisten.
Referat: Ingen var for forslaget – forslaget derfor ikke vedtaget.

6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
På valg 2023, vælges for 2 år:
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Referat: Ole Meisler genvalgt.

7.   Valg af 1 bestyrelsessuppleant:
På valg 2023, vælges for 2 år:
Holger Pedersen, Sejlklubben
Referat: Holger Pedersen genvalgt.

8.  Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem fra hver klub
På valg 2023, vælges for 2 år:
Gert Bøyesen, Sejlklubben  
Referat: Gert Bøyesen valgt.
Udpegning af 1 suppleant for bestyrelsesmedlem
Referat: Sejlklubben meddeler hvem der vælges som suppleant.

9.   Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant for denne
på valg for 1 år er:
a)      Carsten Scheel
b)      Bjørn Ploug
Referat: Begge genvalgt uden modkandidater.

10.  Valg af formand (Flemming Juel genopstiller for 1 år)
Referat: Flemming Juel genvalgt for 2 år

11. Eventuelt
Referat: Spørgsmål om QR-koden – spørgsmål og svar.
(QR-koden skal fremtidigt bruges til gæstebetaling!)

Faxe Ladeplads, d. 25. februar 2023 - referatet godkendt
 
 
                   Sven Gerner Nielsen                                                      Flemming Juel
 
_________________________________________  _____________________________________
 
                                    Dirigent                                                           Formand


Bestyrelsens beretning BÅDEPLADSEN generalforsamlingen d. 25. febr. 2023
 
 
Fakta fra 2023
 
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder, der har været udlejet 43 pladser og 30 andelshavere har benyttet pladsen i sæsonen 2022/23. Det er det samme som i sidste sæson.   I alt står der 73 både på pladsen der giver i alt en indtægt ca. 87.000,- eksl. moms i kassen, det vender vi tilbage til senere når regnskabet forlægges.
 
Der er solgt 3 pladser og indfriet 2 pladser.
 
 
Hvad har bestyrelsen hovedsageligt behandlet i årets løb
 
Toiletforhold
 
Bestyrelsen har arbejdet lidt med sagen omkring nye toiletforhold på pladsen,  nu har vi besluttet os til at se, om der skal udvides og vi derfor er endnu mere nødt til at løse denne opgave – det vil selvfølgelig være med rart med ordentlige toiletforhold, og mulighed for et bad vil være rigtig godt!
 
 
Som det fremgår af dagsordenen er der stillet forslag om forbedrede forhold, så kan generalfor-samlingen tage stilling i sagen.
 
 
Renholdelse af pladsen!
 
Det er kommet til at fungere meget fornuftigt med den store trailer, bortset fra, når nogen stadig finder på, at bruge den til madaffald – vi sorterer det inden vi kører på Affald + i Rønnede, de vil gerne have det er korrekt i beholderne. I øvrigt bliver ubrugt træmateriale fjernet, hvis det ligger ubrugt hen rundt om på pladsen.
 
 
Ny El. og Vandstander
 
Bestyrelsen besluttede  i efteråret, at der skulle opsættes en ny El. – og vandstander til højre for indkørslen, så vi slipper for at have ledninger og slanger liggende lige der hvor der kører flest.
 
 
Nye Vedtægter og Pladsreglement nu på vores hjemmeside!
 
Der blev vedtaget nye vedtægter og nyt pladsreglement i efteråret og lagt på nettet – vi har sparet det trykte hæfte væk.
 
 
På sigt bliver pladsen for lille, derfor er bliver der taget skridt til, at leje noget grund der tilhører Faxe Kalk og Faxe Kommune – de ønsker ikke at sælge - det vil også være nødvendigt hvis vi får held med at udvide havnen.
 
 
Tak til bestyrelsen og revisor for samarbejdet gennem året!
 
 
Faxe Ladeplads, d. 25. februar   2023
 
 
 
_______________________                                    _______________________________
 
                Dirigent                                                                       Flemming Juel
 
                                                                                                          formand

Tilbage til indhold