Referater generalforsamling - Faxe Ladeplads Lystbådehavn

Gå til indhold
Ekstraordinær generalforsamling lørdag, d. 23. Marts 2024 Faxe Ladeplads Bådplads A.m.B.a.

Ekstraordinær Generalforsamling i Sejlklubben kl. 9.30
 
 
Generalforsamling Bådpladsen

1. Valg      af dirigent.
Sven Gerner Nielsen blev valgt..

2. Bestyrelsens beretning.
Der henvises til beretning aflagt på generalforsamling den 24.2.2024.

3. Forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Der henvises til regnskab godkendt på generalforsamling den 24.2.2024.

4. Budget og fastsættelse af kontingent for nyt år.
Der henvises til budget og fastlæggelse af kontingent for nyt regnskabsår godkendt på generalforsamling den 24.2.2024.

5. Indkomne forslag.
a. Bestyrelsen foreslår, at formanden ikke vælges på generalforsamlingen, i stedet at bestyrelsen konstituerer sig med formand.
Se vedlagte ændringsforslag.
Sven Gerner Nielsen spørger om det kan overlades til bestyrelsen at vælge formand. Det bliver godkendt.
b. Bestyrelsen foreslår, at andelshavere er forpligtet til at udleje deresbådplads såfremt denne ikke benyttes.
Se vedlagte ændringsforslag.
Kirsten Mikkelsen spørger, hvad en sæson er ang. bådpladsen? Forslaget gælder for hvert kalenderår.
Forslaget blev vedtaget.

6. Såfremt punkt 5.a. er godkendt: Valg af et bestyrelsesmedlem.
Såfremt punkt 5.a. IKKE er godkendt: Punktet udgår.
Bjarne Bøgaard bliver genvalgt

7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
Der henvises til valg afholdt på generalforsamling den 24.2.2024.

8. Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem.
Der henvises til generalforsamling den 24.2.2024.

9. Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant for denne.
Der henvises til generalforsamling den 24.2.2024.

10. Såfremt punkt 5.a. er godkendt: Punktet udgår.
Såfremt punkt 5.a. IKKE er godkendt: Valg af formand.

11. Eventuelt.
Anja Kryger spørger, hvad der sker med de både der står der og er forladt. Steen svarer, at vi kender alle bådejerne, men at der fremover bliver en kontingentforhøjelse efter tre år og fremover for hvert år for de bådejere, hvor bådene står ubenyttet flere år ad gangen.

Mvh
Bestyrelsen

 
Referat ordinær generalforsamling
Lørdag d. 24. februar 2024 Faxe Ladeplads Bådeplads A.m.B.a.

Antal stemmeberettigede: 7
 

Dagsorden:  
 
1. Valg af stemmetællere og dirigent
 
Referat:  Stemmetællere: ikke nødvendig
Dirigent: Sven G. Nielsen

2. Bestyrelsens beretning
 
Referat: Taget til efterretning
 
Der er et problem med at porten ikke bliver aflåst, når både skal fragtes til og fra havnen. Der bliver snakket om nødvendigheden af, at have en nøgle til bådpladsen i boksen. Det bliver oplyst, at arealet foran bådpladsen tilhører kommunen. Der kommer toiletvogn fra 25. marts til 13. maj.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Referat: Godkendt efter lidt debat om forskellige poster.

4. Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
 
Referat: Godkendt efter formanden oplyste om prisændringer.

5. Indkomne forslag
 
Forslag 1: Vedhæftet
 
Referat: Kunne ikke vedtages, da der ikke er nok antal stemmeberettigede tilstede.

6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
På valg 2024, vælges for 2 år
Referat: Bestyrelsen er, med valg af Bjarne Bøgard som formand, fuldtallig. Se pkt. 10.

7. Valg af bestyrelsessuppleant
Vælges for 2 år
Referat: Valgt er Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen.

8. Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem, Strandjagtforeningen
På valg 2024 vælges for 2 år
Steen Jul Larsen
Oplysning om suppleant for udpeget  bestyrelsesmedlem, valgt for 2 år
Referat: Strandjagtforeningen oplyser om navnet på suppleant. Jørgen Pedersen vælges

9. Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant for denne
På valg for 1 år er:
a)      Kirsten Mikkelsen
b)     Steen Wistoft
Referat: Kirsten Mikkelsen valgt som bilagskontrollant. Carsten Scheel valgt som suppleant.

10.  Punkt udgår såfremt foreslag bliver vedtaget.                                                                                             
 
Bjarne Bøgard vælges som formand, og vil træde tilbage ved den ekstraordinære generalforsamling

11.  Eventuelt
Referat: Der bliver stadig sat affald, hvor traileren stod før. Sejlerne opfordres til selv at henvende sig til pågældende, hvis man ser det – det er vigtigt. Det burde være en selvfølge, at hvis du er i stand til at tage maling og diverse med på bådpladsen, så kan du også tage det med dig, når du forlader pladsen. Det står også i vedtægterne.

 
 
Faxe Ladeplads, d. 24. februar 2024
 
 
_________________________________________   _____________________________________
 
                                  Dirigent                                                             Formand


Referat
Ordinær generalforsamling lørdag, d. 25. februar 2023 Faxe Ladeplads Bådeplads A.m.B.a.
Referat:  Antal stemmeberettigede: 16

Dagsorden
1.Valg af stemmetællere og dirigent
Referat:  Stemmetællere:  Kirsten Mikkelsen    Dirigent: Sven Gerner Nielsen

2. Bestyrelsens beretning
Referat: Taget til efterretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendels.
Referat: Godkendt efter lidt debat om forskellige poster.

4. Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
Referat: Godkendt efter formanden oplyste om prisændringer.

5. Indkomne forslag
Forslag 1:
Andelshaver Holger Pedersen foreslår følgende:
Der skal senest 1. april 2023 etableres et toilet med afløb til kloaksystemet, samt en håndvask med rindende varmt og koldt vand.
Tiltaget foreslås placeret i den nuværende bygning.
Referat: Forslaget er faldet som beskrevet, men vi arbejder videre på en løsning.
Bestyrelsen skal arbejde på en midlertidig løsning i 2023 og fremlægger varigt forslag på generalforsamlingen i 2024.

6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
På valg 2023, vælges for 2 år
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Referat: Ole Meisler genvalg.

7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
På valg 2023, Bjarne Bøgard, vælges for 2 år
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Referat: Bjarne Bøgard genvalgt.

8. Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem, Sejlklubben
På valg 2023, vælges for 2 år
Gert Bøyesen, Sejlklubben
Referat: Gert Bøyesen genvalgt
Udpegning 1 suppleant for bestyrelsesmedlem, vælges for 2 år
Referat: Sejlklubben oplyser senere om navnet på suppleant.

9. Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant for denne
På valg for 1 år er:
a)      Kirsten Mikkelsen
b)      Steen Wistoft
Referat: Begge valgt uden modkandidater

10. Valg af formand (Flemming Juel genopstiller for 1 år)
Referat:  Flemming Juel genvalgt for 2 år i.h.t. vedtægterne.

11. Eventuelt
Referat: Intet
 
 
Faxe Ladeplads, d. 25. februar 2023 - Godkendt
 
                       Sven Gerner Nielsen                                                 Flemming Juel
 
_________________________________________   _____________________________________
 
                                  Dirigent                                                             Formand
 
 
Tilbage til indhold