Vedtægter - Faxe Ladeplads Lystbådehavn

Gå til indhold
Vedtægter Lystbådehavnen
Vedtægter for Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.B.a.
1. udgave 2024
 
 
§ 1 FORMÅL M.V.
 
1.1.
 
Faxe Ladeplads Lystbådehavn er et andelsselskab med begrænset ansvar. Andelsselskabet har hjemsted i Faxe kommune.
 
 
1.2.
 
Faxe Ladeplads Lystbådehavn` s formål er at anlægge og drive en Lystbådehavn med tilhørende faciliteter på det Faxe kommune tilhørende område i bugten vest for den Faxe Kalk A/S tilhørende industrihavn – Faxe Havn.
 
Andelsselskabet skal skabe mulighed for, at valgberettigede foreninger i.h.t. § 2 får adgang til at udøve deres virksomhed fra havnens område.

 
1.3
 
Faxe Ladeplads Lystbådehavn har af Faxe Kommune fået overladt brugsretten til det på vedhæftede plan med rødt afgrænsede område, idet ejendomsretten forbliver hos Faxe Kommune. Brugsretten er fra Faxe Kommune side uopsigeligt til den 1. januar 2034, til hvilken dato eller enhver senere 1. januar brugsretten kan opsiges med 1 års varsel.
 
Ved opsigelse fra Faxe Kommunens side forpligter kommunen sig til at genforhandle selskabets brugsret.
Andelsselskabet kan opsige brugsretten med års varsel til en 1. januar.
Såfremt andelsselskabet gældsforpligtelser overfor Faxe Kommune eller gældsforpligtelser for hvilke Faxe kommune tillige hæfter, kan opsigelse fra andelsselskabets side kun ske mod indfrielse af sådanne gældsforpligtelser.

 
§ 2 ANDELSHAVERE
2.1
Som andelshavere af Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.M.B.A. kan optages:
Medlemmer af:
a) Faxe Ladeplads Strandjagtforening
b) Faxe Ladeplads Sejlklub

 
§ 3 HÆFTELSE
3.1.
Andelshaverne hæfter alene med det indbetalte indskud for selskabets gæld og kan ikke pådrage sig nogen yderligere gældsforpligtelse, hverken overfor selskabet eller dets kreditorer.

 
3.2
Efter selskabets anmodning, kan værdien af andelene til enhver tid fastsættes efter forhandling med og godkendelse af Faxe kommune.
Ved indløsning og overdragelse af andele må selskabet ikke oppebære højere betaling end den fastsatte andel.

 
§ 4 GENERALFORSAMLING
4.1
Faxe Ladeplads Lystbådehavn` s øverste myndighed er generalforsamlingen.
 
 
4.2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
 
 
4.3
 
Indkaldelse af generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel på mail eller pr. brev til hver enkelt andelshaver, og i øvrigt ved opslag på havnens – og klubbernes hjemmesider.
 
4.4.
 
Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
 
2. Bestyrelsens beretning
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 
4. Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
 
5. Indkomne forslag
 
6. På valg er 1. bestyrelsesmedlem i ulige år og på valg er 2. bestyrelsesmedlemmer i lige år.
 
7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
 
8. Oplysning om 1 udpegede bestyrelsesmedlem, samt suppleant for denne.
 
9. Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant for denne
 
10. Eventuelt
 
 
4.5
 
For at forslag kan komme på dagsordenen, skal det være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen i det år hvor den afholdes.
 
 
4.6.
 
Valg af 1 bestyrelsesmedlem foregår under èt ved skriftlig afstemning blandt de fremmødte andelshavere. Stemmesedlerne skal for at være gyldige, påføres netop det antal navne blandt de opstillede kandidater der skal vælges.
 
Alle spørgsmål og valg afgøres på generalforsamlingen ved afstemning. Et forslag er vedtaget, og et valg er sket, såfremt flere stemmer er for end imod. Står stemmerne lige foretages ny afstemning. Står stemmerne også lige i anden afstemning, anses forslaget som bortfaldet.
 
 
 
4.7
 
En andelshaver har på generalforsamlingen 1 stemme, uanset hvor mange andele han besidder, og uanset disses størrelser.
 
Dog har andelshaverne, som på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, er i restance med betaling af indskud og/eller andre ydelser til selskabet, ikke stemmeret.
 
 
4.8
 
Afstemningen foregår ved håndsoprækning medmindre dirigenten eller blot 1 af de fremmødte andelshavere forlanger skriftlig afstemning. (se dog § 4 stk. 6) Der kan kun afgives stemmer ved fuldmagt givet til ægtefælde, børn eller samlever.
 
 
4.9
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Dog kræver vedtægtsændringer, at mindst halvdelen af andelshaverne er tilstede, og at mindst ¾ af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget.
 
 
4.10
 
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig med hensyn til vedtægtsændringer, foretages, hvis 1 andelshaver ønsker det, tilkendegivelse ved håndsoprækning. Der indkaldes tidligst 8 dage og senest 1 måned efter til ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, men hvor ændringen ligeledes kræver vedtagelse af mindst ¾ af de fremmødte.

 
§ 5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
5.1
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når 25 % af andelshaverne efter antal skriftligt forlanger det. Begæring om afholdelse af eks. generalforsamling skal stiles til selskabets bestyrelse, der herefter i overensstemmelse med de i forrige § anførte regler indkalder til afholdelse af generalforsamling. Generalforsamlingen skal afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse.
 
 
5.2
I øvrigt gælder de samme regler for en ekstraordinær generalforsamling som for en ordinær generalforsamling.

 
§ 6 BESTYRELSE
6.1
Selskabet skal have en bestyrelse på 5 medlemmer.
Alle bestyrelsesmedlemmer, skal være personlige andelshavere i selskabet. 3. bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse vælges direkte på generalforsamlingen. Valgene gælder for 2 år ad gangen.
 
 
6.2
De resterende 2 medlemmer samt suppleanter for disse udpeges for en 2 årig periode af følgende foreninger:   
Faxe Ladeplads Strandjagtforening udpeger 1 medlem og 1 suppleant
Faxe Ladeplads Sejlklub udpeger 1 medlem og 1 suppleant
Såfremt en suppleant indtræder i et afgående bestyrelsesmedlems plads, sidder suppleanten dennes valgperiode ud.
 
 
6.3
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, og ansætter en forretningsfører, samt sekretær efter behov.
 
 
6.4
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, men skal kun være beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
 
6.5
Alle beslutninger og vedtagelser indføres i en beslutningsprotokol, hvor også mindretallet har ret til at forlange sine motiverede forslag og afstemninger indført. I samme protokol indføres ligeledes generalforsamlingens beslutninger. Protokollen underskrives af generalforsamlingens dirigent.
 
 
6.6.
Beslutning om optagelse af lån, udvidelser af havneanlægget og dets faciliteter skal vedtages på en lovlig indkaldt generalforsamling.
Udvidelser og væsentlige ændringer af havneanlægget kan kun ske med tilladelse fra relevant offentlig myndighed.

 
§ 7 LØNNET MEDHJÆLP
7.1
Bestyrelsen er berettiget til at ansætte lønnet medhjælp til at forestå selskabets daglige drift.

 
§ 8 REGNSKAB
8.1
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
Selskabets regnskaber revideres af et revisionsfirma, som vælges af selskabets bestyrelse. Revisionsfirmaet skal som minimum være registreret revisor.
Det reviderede regnskab med tilhørende revisionsberetning skal godkendes på den førstkommende ordinære generalforsamling.
 
 
8.2
Af generalforsamlingen vælges desuden 1 bilagskontrollant og 1 suppleant for denne for 1 år ad gangen.
 
 
 
 
§ 9 PROKURA
 
9.1
Faxe Ladeplads Lystbådehavn tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er berettiget til at tegne sædvanlig prokura.

 
§ 10 DRIFTSBUDGET
10.1
Såfremt selskabets drift måtte give overskud, skal overskuddet henlægges i en reservefond. Fondets midler skal primært anvendes til fornyelser og udbygning af havnen.
Driften af havnen skal tilrettelægges således, at der tilstræbes balance mellem indtægter og udgifter.
Det af bestyrelsen udarbejdede budget med tilhørende bemærkninger forelægges generalforsamlingen til godkendelse

 
§ 11 HAVNEREGLEMENT M.V.
11.1
De nærmere regler for havnens benyttelse fastsættes i et af bestyrelsen udarbejdet havnereglement. Bestyrelsen kan if orbindelse hermed ansætte en havnefoged med beføjelser til at varetage den daglige ledelse af lystbådehavnen.
 
11.2
En andelshaver er forpligtiget til at udleje sin bådplads, såfremt denne ikke benyttes.
Udlejningen administreres af selskabets bestyrelse, og kan kun ske til medlemmer af enten Faxe Ladeplads Strandjagtforening eller Faxe Ladeplads Sejlklub.
Plads kan kun tildeles efter gældende opskrivningsliste.

 
§ 12 OVERDRAGELSE AF BÅDPLADSER
12.1
En andelshavers bådplads er personlig, jfr. Dog § 14 & 15.
Andelshaveren kan således ikke overdrage eller udleje pladsen. Dog kan overdragelse ske til ægtefælle og/ eller livsarvinger, når disse indtræder i den pågældende andelshavers rettigheder og forpligtelser.
 
 
12.2
Såfremt flere i forening samtidig har tegnet en medlemsandel, kan overdragelse af dele af andelen ske frit mellem disse parter.
Ændringer i ejerforholdet skal meddeles selskabet skriftligt.
 
 
12.3
Da der er knyttet særlige rettigheder til medlemskabet i selskabet, kan der ikke foretages kreditorforfølgning mod et medlems andel. Kommer et medlem under konkurs, likvidation eller lignende, er selskabet berettiget til at indløse hans andel på de nedenfor anførte vilkår.

 
§ 13 UDTRÆDEN AF SELSKABET
13.1
Ønsker et medlem at udtræde af selskabet, hvorved han mister sin ret til en eventuelt anvist bådplads, skal han meddele bestyrelsen dette. Selskabet er herefter berettiget til at overtage hans andelsret, hvis krav herom fremsættes senest 3 uger efter meddelelsens fremkomst.
Som vederlag betales andelshaverens indskud således som dette senest er reguleret jfr. § 3.2
 
 
13.2
I tilfælde hvor selskabet tilbagebetaler en andelshavers indskud skal en bådplads, som eventuelt måtte være anvist den pågældende andelshaver, være til selskabets disposition senest 7 dage efter, at selskabet har udbetalt indskuddet til andelshaveren.
 
 
13.3
Selskabet er ved indløsning berettiget til at beregne sig et af bestyrelsen fastsat gebyr, af det tilbagebetalte indskud til dækning af omkostninger m.v.
 
 
13.4
Såfremt selskabet ikke måtte ønske at indløse et medlem, der fremsætter krav herom, formidler selskabet overdragelsen af andelen til en tredjemand med tilhørende rettigheder og forpligtelser i selskabet. Overdragelsen kan kun ske til en person, der er eller senest samtidig med salget af andelen bliver med af Faxe Ladeplads Strandjagtforening eller Faxe Ladeplads Sejlklub.
Ved overdragelsen må medlemmet ikke opnå højere betaling end svarende til den regulerede andel.

 
§ 14 ANVISNING AF GÆSTESEJLERE
14.1
Såfremt havnens kapacitet måtte betinge dette, er bestyrelsen berettiget til at anvise gæstepladser, hvor fremmede sejlere kan ligge. Bestyrelsen fastsætter afgift for gæstepladser.   

 
§ 15 GODKENDTE AKTIVITETER
15.1
Havnen må alene benyttes til Lystbådehavn, der må ikke drives anden form for virksomhed fra denne, dog er undtaget lystfiskeri.
Undtaget herfra er dog sådanne af bestyrelsen godkendte erhvervsvirksomheder, der oprettes til betjening af havnen og dens aktiviteter. Bestyrelsen kan på samme måde tillade udlejning af både fra havnens område.

 
§ 16 SUSPENSION
16.1
Såfremt andelshaver ikke overholder reglementer, ikke efterkommer de af myndighederne givne påbud, eller ikke betaler de pålagte udgifter, uden at henstand er givet, kan bestyrelsen suspendere andelshaveren. Såfremt suspensionen ikke skyldes restance, har andelshaveren krav på, at få forelagt beslutningen på en generalforsamling, og suspensionen har, såfremt den bliver stadfæstet, virkning fra dette tidspunkt
 
 
16.2
 
Andelshaveren har ikke stemmeret om dette spørgsmål, men kan deltage i debatten.
 
 
16.3
I tilfælde af suspension skal indskuddet tilbagebetales andelshaveren efter de foran anførte regler. Dog har andelshaveren ikke krav på betaling, før en ny andelshaver er indtrådt i hans sted.
 
 
16.4
Suspensionen medfører ikke fritagelse for betaling af forfaldne afgifter m.v. til selskabet.

 
§ 17 SELSKABETS OPLØSNING
17.1
Opløsning af andelsselskabet skal finde sted, såfremt brugsretten til havnen ophører efter opsigelse.
 
 
17.2
Opløsning af andelsselskabet kan ske, hvis mindst 4/5 af andelshaverne på 2 med 6 ugers mellemrum afholdte generalforsamlinger stemmer herfor.
Beslutning herom skal meddeles Faxe Byråd.
 
 
17.3
Selskabet kan dog ikke opløses forinden lån, som selskabet måtte have optaget, er fuldt indfriede.
 
 
17.4
I tilfælde af selskabets opløsning påhviler det selskabet, at bringe det anvendte areal tilbage i den stand, hvori det befandt sig inden selskabets stiftelse.
 
 
17.5
Forinden dette arbejde iværksættes skal Faxe Byråd forelægges sagen for eventuelt tilsikre kommunal drift af havne- anlæg, m.v. Beslutter Faxe Byråd at overtage havneanlægget skal betingelserne herfor forelægges relevante offentlige myndigheder.
 
 
17.6
Ved opløsning af selskabet kan selskabets formue udelukkende anvendes til havnens formål, eller videreførelse af havnen.
Forlods udloddes til andelshaverne, maksimalt deres oprindelige indskud med tillæg af normal forrentning. Som normal forrentning anvendes en pristalsregulering af indskuddet.

 
§ 18 VEDTÆGTERNES IKRAFTTRÆDELSE
18.1
Nærværende vedtægter træder i kraft d. 23. marts 2024
Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling d. 24 februar 2024. og ekstraordinære generalforsamling den 23. marts 2024
 
Foranstående vedtægter er gældende for Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.B.a.
Faxe Ladeplads, d. 4. april 2024

 
                     Formand                                                                                               Bestyrelsesmedlem
 
 
 
                     Næstformand                                                                                                             Bestyrelsesmedlem
 
 
 
                                                                                                                                                        Bestyrelsesmedlem
 
 
 
                                                                                                                                                       
 
Tilbage til indhold