Reglement - Faxe Ladeplads Lystbådehavn

Gå til indhold
Reglement Bådepladsen
 
Pladsreglement for Faxe Ladeplads Bådeplads A.m.B.a.
 
1. udgave 2024
 
 
1.    Indledende bemærkninger
Brugere af Faxe Ladeplads Bådeplads er omfattet de til enhver tid gældende bestemmelser i:
1.   Vedtægter for Faxe Ladeplads Bådeplads A.m.b.a.
2.   Pladsreglement for Faxe Ladeplads Bådeplads.
Det er i overensstemmelse med selskabets vedtægter formålet med pladsen at skabe baggrund for og de fornødne faciliteter til brugernes anvendelse af pladsen til bådopbevaring.
Pladsen må ikke benyttes til andre formål end opbevaring af både samt relevant  materiel til anvendelse i denne forbindelse.
For så vidt angår pladsens organisatoriske forhold henvises der til ”Vedtægter for Faxe Ladeplads Bådeplads A.m.B.a. på Lystbådehavnens hjemmeside.
 
 
2.    Pladsens område.
Pladsens område er begrænset af hegn, og er i øvrigt defineret i lejekontrakt af 20. juni 2008 mellem Faxe Kommune og Faxe Ladeplads Bådeplads A.m.b.a. med tilhørende bilag 1 og 2.
 
 
3.    Tildeling af  pladser.
Det en betingelse for tildeling af fast bådeplads, at bådens ejer er medlem af enten Faxe Ladeplads Sejlklub eller Dansk Strandjagtforening Faxe Ladeplads, samt at bådejeren har indbetalt en til bådpladsen svarende  medlemsandel jfr. selskabets vedtægter, eller at der ved leje af en plads er indbetalt leje efter bestyrelsens bestemmelse.
Bådepladserne tildeles i øvrigt ved bestyrelsens foranstaltning og i overensstemmelse med den rækkefølge som er opført på selskabets opskrivningsliste.
Henvendelse om erhvervelse af eller leje af en opbevaringsplads rettes til bestyrelsen, der også fastsætter afgiften herfor.
Da arealet kun kan rumme ca. en tredjedel af havnens både, tildeles evt. ledige pladser i den rækkefølge, anmodning herom er fremsat overfor bestyrelsen. Hvor ejere af bådplads i havnen har første prioritet.
 
 
4.    Tegningsliste
Såfremt en bådejers anmodning om køb af en plads på bådepladsen ikke kan imødekommes, fordi alle pladser er optaget, kan vedkommende optages på selskabets opskrivningsliste.
Ledige pladser vil herefter blive tildelt i forhold til den rækkefølge, hvori interesserede er optaget på opskrivningslisten for hver af de 2 pladstyper.
 
 
5. Udleje af bådeplads
Videreudlejning vil herefter finde sted ved bestyrelsens foranstaltning efter almene retningslinier jfr. Vedtægternes §11.2
 

 
6. Principper for fastsættelse af kontingent.
Iflg. vedtægternes § 10.1. skal driften af pladsen tilrettelægges således, at der tilstræbes balance mellem indtægter og udgifter.
Pladsens udgifter finansieres ved opkrævning af et årligt medlemskontingent hos de andelshavere der aktivt benytter pladsen, samt ved indtægter fra udlejning ved bestyrelsens foranstaltning.

Kontingentet fastsættes og betales i øvrigt efter følgende principper:
1. Store og små pladser betaler samme årlige kontingent.
2. Det årlige kontingent forfalder til betaling pr. 30. oktober og skal være indgået til selskabet senest den dato der er meddelt som frist på opkrævningen.
3. Såfremt båden henstår på pladsen forår og sommer og lejemål ikke ønskes for kommende vinter, skal båden være fjernet fra pladsen sen. d. 15. oktober.
4. Både der henstår uden at have været brugt til sejlads skal fjernes fra pladsen efter 3 år, hvis ikke der til bestyrelsen kan dokumenteres gyldig grund til den forbliver stående. Såfremt kan bestyrelsen hæve det årlige kontingent med 50 % for hvert efterfølgende år båden står på pladsen.
Reglen gælder for både andelshavere og lejere af plads.
Andelshavere får sit indskud tilbagebetalt, dog med fradrag af adm. gebyr på kr. 500,- inkl. moms.
Andelshavere, som ved selskabets stiftelse har tegnet sig for en anpart, men som ikke aktivt ønsker at benytte sin plads, er fritaget for det årlige kontingent.
I så fald råder bestyrelsen over andelshaverens plads og kan udleje denne til 3. mand for én sæson af gangen.

7. Benyttelsen af bådepladsen
7.1 Ansvarsforhold
Både på pladsen henstår til enhver tid for ejers regning og risiko.
Bådejeren er ansvarlig for opsætning af båden og skal til enhver tid påse, at båden på forsvarlig vis henligger på pladsen uden at være til gene for andre bådejere.
Andelshavere eller lejere er forpligtet til at tegne ansvarsforsikring til afdækning af ansvar for forvoldt skade på pladsens anlæg samt andres brugeres både og udstyr.  Selskabet påtager sig derfor ikke under nogen form ansvar for både m.v., som henligger på bådpladsen. Skader - det være sig på egen båd eller udstyr eller anden mands båd eller udstyr - er således et anliggende mellem skadevolder og dennes forsikringsselskab samt den skadelidte.
Al transport til og fra samt på pladsen sker ligeledes for ejers regning og risiko, ligesom skader som følge af mangelfuld opsætning og sikring af både er selskabet uvedkommende.
Selskabet er pligtig at sørge for indhegning af og i perioder, belysning på pladsen.
Det er til enhver tid brugernes ansvar, at såvel hegnslåge som døre til lokaler m.v. aflåses forsvarligt, når pladsen forlades.

7.2 Nøgle til plads og skur.
Andelshavere og lejere kan mod betaling af et depositum få udleveret en nøgle til pladsen og skuret. Bortkommer en nøgle, skal det meddeles til bestyrelsen, og en ny kan udleveres mod betaling af et nyt depositum.

7.3 Aktiviteter på pladsen.
På pladsområdet må der kun udøves aktiviteter i henhold til lejekontrakt af 20. juni 2008  mellem Faxe Kommune og Faxe Ladeplads Bådeplads A.m.b.a
Intet fartøj på pladsen må benyttes til fast ophold eller benyttes som adresse og/eller være tilmeldt som folkeregisteradresse.                                   

7.4  Øvrige regler for benyttelsen.
1.    Tidsrum
Når leje eller kontingent er indbetalt, må båden henstå på pladsen i hele den leje- eller kontingentperiode, for hvilken der er betalt. Henstår båden eller ligger der materiel på pladsen ud over den periode, for hvilken der er betalt, opkræves der betaling af kontingent /leje for ny kontingent- eller lejeperiode.
2.    Rig m.v.
Signalmaster, antenner og lignende og master, skal være afrigget eller lagt ned, eller anbragt i mastestativet.
3.    Tidsrum
Ejeren skal jævnligt kontrollere, at båden står forsvarligt, at den anviste plads er ryddelig, samt at presenninger, overdækninger, tovværk m.m. ikke blafrer i vinden og forårsager unødig støj. I modsat fald kan disse forhold bringes i orden af  selskabet for ejers/brugers regning og risiko.
4.    Klargøring.
Pladsen under båden skal, under klargøring afdækkes med f.eks. plastfolie, da afskrab, afslibningsmateriale, spild af bundmaling m.v. skal opsamles.
5.    Arbejde.
Klargøringsarbejder må kun finde sted i tidsrummene:
Hverdage Kl. 07.00 – 21.00 (Støjende maskiner forbudt efter kl. 18)
Søn- & helligdage Kl. 09.00 – 18.00 (Støjende maskiner forbudt)
6.    Vand og el.
Ejere og lejere kan frit anvende el- og vandinstallationer på pladsen. Dog må f.eks. varmeovne og andre meget strømkrævende installationer ikke tilsluttes uden særlig aftale og montering af en el-måler, som kan fås ved henvendelse på Tlf. 5671 6232. Ligeledes må el kabler ikke være tilsluttet mere end et døgn uden brug af måler.
Ved brug af strøm skal du især følge disse regler:
1)  Målere skal monteres synligt.
2)  Kabel mellem El.-stander og bådens installation skal være et godkendt gummikabel min. 1,5 mm2 . Samlinger mellem El.-stander og båd må forekomme såfremt disse er løftet over terræn og samlinger er vandtætte og godkendte.
3)  Du skal i egen interesse undersøge med forsikringsselskabet om forsikringen dækker, hvis båden ikke er under opsyn under opladning af batterier, eller brug af el varme apparat.
4)  Det skal så vidt det er muligt, undgås at lægge kabler på tværs af kørevej. Såfremt dette ikke kan undgås, skal disse være forsvarligt beskyttet.
 

Der gælder særlige regler for kortvarigt brug.
Alle kabler og slanger skal fjernes hver dag, når arbejdet er afsluttet, og vandhaner skal holdes lukkede, når de ikke bruges.
Vandinstallationen må forventes at være aflukket i frostperioden fra ca. 15. nov. til ca. 1. april.
Det er naturligvis forbudt at åbne for vandet om foråret uden ledelsens samtykke – åbnes og lukning igen er nødvendig grundet frost, skal bruger betale hele omkostningen, ogbestyrelsen vil tage til vurdering om vedkommende skal bortvises fra pladsen!

7. Affald.
Det er bådejerens ansvar, at bortskaffe eget affald fra sin plads, uanset affaldstype. Pladsen skal være ryddelig for affald året rundt, så renholdelse kan foregå uden hindringer.
Der må ikke henstilles dunke med olie eller andet brændbart på pladsen.
Finder selskabet det nødvendigt at fjerne genstande og affald fra pladsen du benytter beregnes et gebyr på min. Kr. 500,- eksl. moms.
Udtømning af bådtoiletter må kun finde  sted i udslagskumme ved servicebygningen på Lystbådehavnen.
Oliespild på pladsen skal undgås. I tilfælde af at oliespild alligevel forekommer, skal dette straks meddeles til bestyrelsen eller dennes stedfortræder.
Der vil i Lystbådehavnens affaldsgård være opstillet en beholder til affaldsolie.

8. Ekstra båd.
Andelshavere kan udover den båd, som medlemskabet giver ret til, frit benytte pladsen til en slæbejolle, en skydepram  eller lignende, hvis følgende betingelser er opfyldt:
1. Jollen må ikke være større end den kan være indenfor bådpladsen sammen med den egentlige kontraktbåd.
2. Jollens navn opgives til bestyrelsen eller dennes stedfortræder og forsynes med samme nummer som kontraktbåden.

9. Andre bestemmelser
9.1. Hvor forhold ikke har kunnet forudses og derfor ikke er indeholdt  i dette pladsreglement, kan skærpelse eller tilføjelser til reglerne finde sted.
9.2  Dispensation fra reglementets bestemmelser og afgørelser af uoverensstemmelser træffes i første omgang af bestyrelsen.  Der gives dog mulighed for at bestyrelsens afgørelser, hvor andelshavere involveret, kan indankes for generalforsamlingen til prøvelse.
9.3  Andelshavere som ikke længere er aktiv i Lystbådehavnen, og derfor ikke har behov for en plads på Bådepladsen, skal efter højst 3 år sælge sin plads efter bestyrelsens bestemmelse, enten til selskabet eller ny andelshaver.
 

Nærværende pladsreglement afløser samme af 2 udgave 2023
 
Vedtaget den 4 april 2024                
 
Bestyrelsen for Faxe Ladeplads Bådeplads A.m.B.a.
 
Formand Næstformand                             
Tilbage til indhold